Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 10/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pierraille et pierre concassée

2010/S 247-376265 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, attn: Anna
Miszczak, POLOGNE-97-400BeÂchatów. Tel. +48 447352874. E-mail:
anna.miszczak@elb.pl. Fax +48 447351704.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 30.11.2010, 2010/S
232-355477)
Au lieu de:
Cz™Û‡ nr 3 Nazwa Dostawa m…czki kamienia wapiennego dla PGE Elektrownia
Opole S. A., 46-021 Brzezie k. Opola.
4) Informacje o terminie trwania lub rozpocz™cia/realizacji zamówienia:
Rozpocz™cie
   2. 1.2011
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 20.12.2010 - 10:00
IV.3.7) Warunki otwierania ofert Data: 20.12.2010.
Lire:
Cz™Û‡ nr 3 Nazwa Dostawa m…czki kamienia wapiennego dla PGE Elektrownia
Opole S. A., 46-021 Brzezie k. Opola.
4) Informacje o terminie trwania lub rozpocz™cia/realizacji zamówienia:
Rozpocz™cie
   1. 2.2011
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 10.1.2011 - 10:00
IV.3.7) Warunki otwierania ofert Data: 10.1.2011.
Autres informations complémentaires
Zamawiaj…cy zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówieÄ publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póún. zm.)
przedÂuüa termin skÂadania Ofert, z dnia 20.12.2010 roku na dzieÄ
10.1.2011 roku (SIWZ Rozdzia IX pkt 3, Rozdzia X pkt 2 oraz Rozdzia XIV
pkt 5) oraz Rozdz. IV.3.4 i IV.3.7 OgÂoszenia nr 2010/S 232-355477).
Zamawiaj…cy wprowadza ponadto zmiany zapisów:
Cz™Û‡ 1 (Oddzia Elektrownia BeÂchatów):
ZaÂ. Nr 1 do SIWZ pkt II ppkt 3e;
ZaÂ. Nr 4 do SIWZ (Umowa) pkt.
   2. 4 w trybie Ûledzenia zmian;
ZaÂ. Nr 2 do Umowy pkt II ppkt 3e.
Cz™Û‡ 2 (Oddzia Elektrownia Turów):
ZaÂ. Nr 1 do SIWZ pkt II ppkt 3f;
ZaÂ. Nr 4 do SIWZ (Umowa) pkt.
   2. 4 w trybie Ûledzenia zmian;
ZaÂ. Nr 2 do Umowy pkt II ppkt 3f.
Cz™Û‡ 3 (PGE Elektrownia Opole S.A.).
Termin dostaw m…czki kamienia wapiennego dla PGE Elektrowni Opole S.A.
ulega zmianie tj. od
   1. 2.2011 r. do 31.12.2012 r. (byÂo od
   2. 1 2011 r do
31.12.2012 r). dotyczy: OgÂoszenia ' ZaÂ. B (3) pkt 4, oraz ZaÂ. Nr 1 do
SIWZ pkt II ppkt 1, ZaÂ. Nr 3 pkt 4, ZaÂ. Nr 4 do SIWZ pkt 2 ppkt
   2. 1, ZaÂ
Nr 2 do Umowy pkt II ppkt
   1. 
 
 
C L A S S E    C P V
14212300 - Pierraille et pierre concassée 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR