01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 29/12/2016
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pneus pour voitures

2016/S 242-441292 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Pneus pour voitures

2016/S 242-441292

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2016/S 221-402607)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Komenda Sto?eczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Pologne
Point(s) de contact: Mariola Twarowska
TÈlÈphone: +48 226038608
Courriel: mariola.twarowska1@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Code NUTS: PL127 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.policja.waw.pl/

http://www.policja.waw.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa opon zimowych.

NumÈro de rÈfÈrence: WZP-4323/16/224/T

II.1.2)
Code CPV principal
34351100

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem post?powania jest dostawa opon zimowych zwanych dalej ogumieniem. SzczegÛ?owy wykaz ogumienia oraz jego ilo?ci zawiera za??cznik nr 7 do dokumentacji zamÛwienia, b?d?cy jednocze?nie Formularzem cenowym.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowane ogumienie posiada?o ?wiadectwo homologacji, odpowiednio do rodzaju, wydane zgodnie z Regulaminem nr 30.02 EKG ONZ ñ ogumienie do pojazdÛw osobowych.
   3.  W post?powaniu zosta?y przyj?te szacunkowe ilo?ci ogumienia wskazane w kol. 12 poz. 1-50 za??cznika nr 7 do dokumentacji zamÛwienia. Rzeczywista ilo? zamawianego ogumienia b?dzie zale?a?a od aktualnego zapotrzebowania Zamawiaj?cego, przy czym warto? zamÛwienia nie przekroczy warto?ci umowy wynikaj?cej z ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj?cy informuje, ?e ilo? zamawianego ogumienia w stosunku do ilo?ci szacowanej mo?e zosta zmniejszona maksymalnie o 20 %. Wykonawca nie b?dzie mia ?adnych roszcze w przypadku, gdy Zamawiaj?cy skorzysta z powy?szego prawa.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 221-402607

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 27/12/2016

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/12/2016

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 27/12/2016

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/12/2016

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34351100 - Pneus pour voitures 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR