Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 18/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Barlinek: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 201-524429  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Barlinek: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 201-524429 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Barlinek NumÈro national d'identification: REGON: 210967047 Adresse postale: u. Niepodleg?o?ci 20 Ville: Barlinek Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 74-320 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Bakalarczyk-Wilk Courriel: umig@barlinek.pl TÈlÈphone: +48 957465576 Fax: +48 957461704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.barlinek.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych na terenie Gminy Barlinek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku NumÈro de rÈfÈrence: RGN.271.2.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych na terenie Gminy Barlinek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90513300 Services d'incinÈration des ordures mÈnagËres 63122000 Services d'entreposage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Barlinek
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje: 1) Odbieranie odpadÛw komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Barlinek pochodz?cych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) i nieruchomo?ci niezamieszka?ych oraz transport tych odpadÛw do miejsc zagospodarowania. 2) Zagospodarowanie odebranych odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych z terenu Gminy Barlinek. 3) Organizacja i prowadzenie co najmniej jednego stacjonarnego Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Barlinek. 4) Organizacja i prowadzenie Biura Obs?ugi Klienta, przez co rozumie si punkt zlokalizowany na terenie miasta Barlinek, w ktÛrym przeszkolony przez Wykonawc pracownik drog telefoniczn?, mailow lub ustnie poprzez bezpo?rednim kontakt z klientem b?dzie udziela informacji o us?ugach realizowanych przez wykonawc?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt spo?eczny / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: 1) posiada za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzia?alno?ci regulowanej, prowadzonej przez Burmistrza Barlinka, w zakresie odbioru odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Barlinek, obejmuj?ce odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 16 02 16, 17 01 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 10 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07; 2) posiada aktualne zezwolenie w?a?ciwego organu na transport odpadÛw obejmuj?ce odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 16 02 16, 17 01 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 10 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07; chyba, ?e Wykonawca wyka?e, i jest zwolniony z obowi?zku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej dzia?alno?ci lub wyka?e, ?e transport odpadÛw kwalifikowanych po wy?ej wymienionych kodach nie wymaga posiadania przez Wykonawc zezwolenia; 3) posiada aktualny wpis do rejestru zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez G?Ûwnego Inspektora Ochrony ?rodowiska.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna ten warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci maj?cej zwi?zek z przedmiotem zamÛwienia na kwot nie ni?sz ni 400.000 z?otych.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 1)Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca spe?nia powy?szy warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona lub wykonuje nale?ycie: a) w sposÛb ci?g?y us?ug?, ktÛrej przedmiotem by?o lub jest odbieranie i zagospodarowanie pozosta?ych po segregacji (zmieszanych) odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, w ilo?ci nie mniejszej ni
   3. 500Mg w ci?gu kolejnych 12 miesi?cy, b) w sposÛb ci?g?y us?ug?, ktÛrej przedmiotem by?o lub jest odbieranie i zagospodarowanie segregowanych odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, w ilo?ci nie mniejszej ni
   2. 800 Mg w ci?gu kolejnych 12 miesi?cy, c) w sposÛb ci?g?y co najmniej jedn us?ug?, ktÛrej przedmiotem by?o lub jest prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych wraz z zagospodarowaniem przyjmowanych odpadÛw przez okres co najmniej 6 nast?puj?cych po sobie miesi?cy. UWAGA: W przypadku WykonawcÛw realizuj?cych us?ug?, ktÛra nie zosta?a jeszcze zako?czona, ilo? pozosta?ych po segregacji (zmieszanych) odpadÛw komunalnych odebranych i zagospodarowanych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (rozliczonych na dzie sk?adania ofert) nie mo?e by mniejsza ni
   3. 500Mg w okresie maksymalnie 12 miesi?cy, a ilo? segregowanych odpadÛw komunalnych odebranych i zagospodarowanych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (rozliczonych na dzie sk?adania ofert) nie mo?e by mniejsza ni
   2. 800Mg w okresie maksymalnie 12 miesi?cy. Warunek uwa?a si za spe?niony, je?eli Wykonawca osi?gn? powy?sze wska?niki w ramach jednej lub kilku us?ug realizowanych w okresie 12 nast?puj?cych po sobie miesi?cy. Je?eli wykonawca wykonywa kilka us?ug ich poszczegÛlne parametry w okresie 12 miesi?cy sumuje si?. Na potwierdzenie spe?nienia nale?y z?o?y o?wiadczenie z podaniem przedmiotu ñ zakresu rzeczowego zamÛwienia, dat ich wykonania i odbiorcÛw wraz z za??czeniem dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. 2) Wykonawca dysponuje: a) trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadÛw komunalnych (zabudowa typu ?mieciarka) o pojemno?ci nie mniejszej ni 16 m2, b) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadÛw komunalnych (zabudowa typu ?mieciarka) o pojemno?ci do 4m2, c) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych, d) jednym pojazdem do odbierania odpadÛw bez funkcji kompaktuj?cej, e) jednym samochodem ci??arowym o minimalnej ?adowno?ci 6 ton, f) jedn ?adowark?, g) jedn najazdow wag samochodow o zakresie co najmniej 25 ton posiadaj?c legalizacj?, h) baz magazynowo-transportow?, ktÛra: spe?nia wymogi okre?lone w ß2 Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegÛ?owych wymaga w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 poz.122 ze zm.), jest usytuowana na terenie Gminy Barlinek lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60km od granicy Gminy mierzonej zgodnie z odleg?o?ci jak ma przejecha ka?dy ze wskazanych przez Wykonawc specjalistycznych pojazdÛw do odbierania odpadÛw komunalnych po najkrÛtszych drogach publicznych pomi?dzy baz magazynowo-transportow (lub cz??ci transportow oraz cz??ci magazynow ñ jak w ß2 ust. 4 powy?szego Rozporz?dzenia) a granic gminy, spe?nia wymogi Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 nr104 poz.868), znajduje si na terenie, do ktÛrego Wykonawca posiada tytu prawny. UWAGA: Wszystkie pojazdy wskazane w pkt 2) musz by w dyspozycji wykonawcy, winny by trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny by zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiada aktualne badania techniczne i ?wiadectwa dopuszczenia do ruchu, winny spe?nia norm emisji spalin nie ni?sz ni EURO
   4. 
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Umowa mo?e ulec zmianie w zakresie okre?lonym w paragrafie 11 wzoru umowy, ktÛry stanowi za??cznik nr 8 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/11/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 31/12/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/11/2021 Heure locale: 11:15 Lieu:
Urz?d Miejski w Barlinku, ul. Niepodleg?o?ci 20, 74-320 Barlinek
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Pa?dziernik 2022 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w kwocie: 120.000,00 z (s?ownie: sto dwadzie?cia tysi?cy z 00/100). Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?. Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium w formie pieni?dza nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego wskazany w Rozdziale I niniejszej SWZ z dopiskiem na przelewie: wadium w post?powaniu RGN.X.271.2.2021. Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil uznania ?rodkÛw pieni??nych na rachunku bankowym zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. przed up?ywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk?adania ofert. Obowi?zkiem Wykonawcy jest dba?o? o w?a?ciwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu. Wadium wnoszone w por?czeniach lub gwarancjach nale?y za??czy do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc dokumentu. Z tre?ci gwarancji/por?czenia winno wynika?, ?e Gwarant/Por?czyciel nieodwo?alnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, wyp?aci Zamawiaj?cemu pe?n kwot wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione przez jednego ze wspÛlnikÛw konsorcjum uwa?a si za wniesione prawid?owo. W przypadku gdy wykonawca nie wniÛs wadium, lub wniÛs je w sposÛb nieprawid?owy, lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert b?d z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy odrzuci ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje udzielania zamÛwie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp to jest zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug. W przypadku zamÛwie?/zamÛwienia, o ktÛrym mowa w ust. 1 zakres zamÛwienia pozostanie niezmieniony, chyba, ?e przepisy prawa wymusz wprowadzenie takich zmian. Przedmiotowe zamÛwienia/zamÛwienie o ??cznej warto?ci nie wi?kszej ni
   1. 100.000 z brutto s?u?y b?d?: 1) zwi?kszeniu zakresu us?ug, 2) zwi?kszeniu cz?stotliwo?ci poszczegÛlnych us?ug, 3) wyd?u?eniu okresu realizacji us?ug. Przez zamÛwienia podobne Zamawiaj?cy rozumie us?ugi, ktÛrych zakres jest zgodny z zakresem zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienia zostan udzielone w przypadku, gdy zapotrzebowanie spo?eczne b?dzie wymaga?o zwi?kszenia zakresu us?ug lub zwi?kszenia cz?stotliwo?ci poszczegÛlnych us?ug albo nie uda si zawrze umowy o odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od 1 stycznia 2023 r. ZamÛwienia dotycz?ce us?ug wskazanych w ust. 1 zostan udzielone na podstawie odr?bnych umÛw po przeprowadzeniu negocjacji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22457701 Fax: +48 2245587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw odwo?a znajduj si w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22457701 Fax: +48 2245587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
63122000 - Services d'entreposage 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90513300 - Services d'incinération des ordures ménagères