Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 17/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bia?ystok: Services de propret╚ et d'hygi╚nisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2021/S 201-524398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Bia?ystok: Services de propret╚ et d'hygi╚nisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 2021/S 201-524398 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku Adresse postale: ul. Gen. J. Bema 89/1 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-370 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Lebiedzi?ska Courriel: zp@zmk.bialystok.pl T╚l╚phone: +48 857479457 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?uga zwi?zana z utrzymaniem porz?dku i czysto?ci na dzia?kach b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku w podziale na dwa zadania. Num╚ro de r╚f╚rence: TO.263.46.2021
II.1.2) Code CPV principal 90600000 Services de propret╚ et d'hygi╚nisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Us?uga zwi?zana z utrzymaniem porz?dku i czysto?ci na dzia?kach b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku w podziale na dwa zadania tj.: Zadanie nr 1: Prace zwi?zane z utrzymaniem zimowym i letnim porz?dku i czysto?ci dzia?ek stanowi?cych w?asno? Gminy Bia?ystok i b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku w rejonie zlokalizowanym na terenie obr?b█w: 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26. Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk r?cznie lub za pomoc ci??kiego sprz?tu na dzia?kach stanowi?cych w?asno? Gminy Bia?ystok i b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku wraz z wywiezieniem i przekazaniem odpad█w do RIPOK. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta podany w za??czniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zam█wienia (OPZ) dla zadania nr 1 i
   2. 
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 969 496.08 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1: Prace zwi?zane z utrzymaniem zimowym i letnim porz?dku i czysto?ci dzia?ek stanowi?cych w?asno? Gminy Bia?ystok i b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku w rejonie zlokalizowanym na terenie obr?b█w: 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90600000 Services de propret╚ et d'hygi╚nisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Zadanie nr 1: Prace zwi?zane z utrzymaniem zimowym i letnim porz?dku i czysto?ci dzia?ek stanowi?cych w?asno? Gminy Bia?ystok i b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku w rejonie zlokalizowanym na terenie obr?b█w: 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta podany w za??czniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zam█wienia (OPZ) dla zadania nr
   1. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji w sytuacji awaryjnej (koszenie, sprz?tanie, od?nie?anie). / Pond╚ration: 30.00 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin p?atno?ci min. 14 dni - maks 21 dni. / Pond╚ration: 10.00 Prix - Pond╚ration: 60.00
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 954 496.08 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Ka?da oferta musi by zabezpieczona wadium o warto?ci: Zad. nr 1: 19 000,00 z (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych).
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? badania i oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
   3.  Termin wykonania zam█wienia: Zadanie nr 1: 12 miesi?cy od dnia podpisania umowy, nie wcze?niej ni od 01 stycznia 2022 r.
   4.  Termin z sekcji IV.2.6) liczy si zgodnie z art. 114 KC- miesi?c liczy si za 30 dni.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk r?cznie lub za pomoc ci??kiego sprz?tu na dzia?kach stanowi?cych w?asno? Gminy Bia?ystok i b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku wraz z wywiezieniem i przekazaniem odpad█w do RIPOK.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90000000 Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL841 Bia?ostocki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk r?cznie lub za pomoc ci??kiego sprz?tu na dzia?kach stanowi?cych w?asno? Gminy Bia?ystok i b?d?cych w zarz?dzaniu Zarz?du Mienia Komunalnego w Bia?ymstoku wraz z wywiezieniem i przekazaniem odpad█w do RIPOK. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta podany w za??czniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zam█wienia (OPZ) dla zadania nr
   2. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 15 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Zamawiaj?cy nie ??da od wykonawc█w wniesienia wadium - dotyczy zadania nr
   2. 
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? badania i oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
   3.  Termin wykonania zam█wienia: Zadanie nr 2: 12 miesi?cy od dnia podpisania umowy, nie wcze?niej ni od 01 stycznia 2022 r.
   4.  Termin z sekcji IV.2.6) liczy si zgodnie z art. 114 KC- miesi?c liczy si za 30 dni.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e si?: a) Zadanie nr 1: - dokumentem potwierdzaj?cym, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 100 000,00 PLN (s?ownie: sto tysi?cy z?otych). Zadanie nr 2: - zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie. UWAGA! W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, warunek okre?lony w niniejszym punkcie musi zosta spe?niony co najmniej przez jednego wykonawc lub ??cznie przez wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e si?: a) Zadanie nr 1: - ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona co najmniej jedn us?ug lub wykonuje co najmniej jedn us?ug?: - za co najmniej jedn us?ug (umow?) zamawiaj?cy uzna us?ug polegaj?c na utrzymaniu porz?dku i czysto?ci na zewn?trz budynk█w o warto?ci brutto nie mniejszej ni 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych), wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy, Zadanie nr 2: - zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie. W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia mog oni polega na zdolno?ciach tych z wykonawc█w, kt█rzy wykonaj us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane. Dodatkowo, w przypadku pos?ugiwania si przez wykonawc cudzym potencja?em, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?li podmioty te wykonaj us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane. b) wykazem narz?dzi, wyposa?eniem zak?adu: Zadanie nr 1: - dysponuje co najmniej jednym traktorkiem ogrodowym z koszem typu RANGER lub r█wnowa?ny, - dysponuje co najmniej dwiema kosiarkami spalinowymi, - dysponuje co najmniej dwiema kosami spalinowymi, - dysponuje co najmniej jednym wysi?gnikiem teleskopowym do zamocowania pi?y, no?yc lub sekatora o d?ugo?ci minimum 3 metr█w. Zadanie nr 2: - zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
   3.  Oceniaj?c zdolno? techniczn lub zawodow?, zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes█w, w szczeg█lno?ci zaanga?owanie zasob█w technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy mo?e mie negatywny wp?yw na realizacj zam█wienia.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe informacje dot. zmiany umowy znajduj si?: zadanie nr 1- za??cznik nr
   6. 1 do SWZ t.j. w projektowanych postanowieniach umowy ▀ 9 ZMIANA UMOWY. zadanie nr 2- za??cznik nr
   6. 2 do SWZ t.j. w projektowanych postanowieniach umowy ▀ 9 ZMIANA UMOWY.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w dniu 17.11.2021 r., o godzinie 10:30. Otwarcie ofert jest niejawne. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y otwarte, 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach, 3) czasu reakcji w sytuacji awaryjnej (dot. zadania nr 1), 4) terminu p?atno?ci (dot. zadania nr 1). W przypadku wyst?pienia awarii systemu teleinformatycznego, kt█r spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania. https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
III-IV kwarta 2022 r.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zawarto? oferty: 1) do oferty nale?y do??czy?: a) wype?niony Formularz Ofertowy, sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do SWZ, kt█ry nale?y sporz?dzi poza aplikacj - pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. Do przygotowania oferty zaleca si wykorzystanie wzoru Formularza Oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiaj?cego wzoru, w tre?ci oferty nale?y zamie?ci wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Formularz Oferty nie podlega uzupe?nieniu, b) wype?niony szczeg█?owy formularz cenowy, sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr
   1. 1 i
   1. 2 do SWZ (dotyczy zadania nr 1 i 2), kt█ry nale?y sporz?dzi poza aplikacj - pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. Nie podpisanie podpisem kwalifikowanym oraz nieza??czenie do oferty formularza ofertowego oraz szczeg█?owego formularza cenowego (dla zadania nr 1 i 2) stanowi b?dzie podstaw do odrzucenia oferty. c) o?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale XVI ust. 21 pkt 3 SWZ wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (je?eli dotyczy), d) zobowi?zanie innego podmiotu, o kt█rym mowa w Rozdziale XVI ust. 20, pkt 3 SWZ (je?eli dotyczy), e) pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik, f) pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia - dotyczy ofert sk?adanych przez wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, g) dow█d wniesienia wadium (w przypadku wadium z?o?onego w formie por?cze lub gwarancji) - dot. zadania nr
   1.  Wadium wnoszone w por?czeniach lub gwarancjach nale?y za??czy do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc dokumentu. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przes?anki wykluczenia), tj.: 1) b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego, 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1, 3) wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci, 4) wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne, 5) je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie, 6) je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi okoliczno? wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (fakultatywne przes?anki wykluczenia), tj.: 1) w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. Wykluczenie wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. Wykonawca mo?e zosta wykluczony przez zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp zamawiaj?cy b?dzie ??da Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (zwany dalej ĐJEDZţ), o kt█rym mowa w za??czniku nr
   2. 1 do SWZ od wykonawcy najwy?ej ocenionego. Wykonawca sk?ada o?wiadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, na dzie sk?adania ofert oraz stanowi dow█d tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (za??cznik nr
   2. 1 do SWZ) ˝ sk?ada si pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej. Wykonawca wype?ni JEDZ z zastosowaniem poni?szych uwag: - w Cz??ci II Sekcji D JEDZ (Informacje dotycz?ce podwykonawc█w, na kt█rych zdolno?ci Wykonawca nie polega) Wykonawca o?wiadcza czy zamierza zleci osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek cz??ci zam█wienia (w przypadku twierdz?cej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawc█w), natomiast Wykonawca nie jest zobowi?zany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawc█w odr?bnych JEDZ, zawieraj?cych informacje wymagane w Cz??ci II Sekcja A i B oraz w Cz??ci III; - w cz??ci IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wykonawca mo?e wype?ni wy??cznie sekcj (og█lne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteri█w kwalifikacji), w przypadku sk?adania oferty na zadanie nr 2 wykonawca nie wype?nia cz??ci IV (brak warunk█w); - cz?? V (Ograniczenie liczby kwalifikuj?cych si kandydat█w) nale?y pozostawi niewype?nion?. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych. Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj?: 1) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej , z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, 3) wykazu dostaw lub us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, 4) dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez zamawiaj?cego, 5) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 6) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, 7) Informacja z KRK w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w uPzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dz. U. UE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt 1). Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - KPC o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie publicznych". Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub dokument█w zam█wienia, zamieszcza j r█wnie na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub s udost?pniane dokumenty zam█wienia, wzywaj?c wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si dow█d przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia z zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Info. dot. ?r. ochrony prawnej w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ uPzp
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'Úvacuation des eaux usÚes et d'Úlimination des dÚchets, services d'hygiÚnisation et services relatifs Ó l'environnement 
90600000 - Services de propretÚ et d'hygiÚnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues