Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de recyclage des ordures mÈnagËres

2021/S 201-524665  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Bielsko-Bia?a: Services de recyclage des ordures mÈnagËres 2021/S 201-524665 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Bia?ej Adresse postale: ul. Krakowska 315 d Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewelina Zuziak Courriel: przetargi@zgo.bielsko.pl TÈlÈphone: +48 338297590 Fax: +48 338297592 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zgo.bielsko.pl Adresse du profil díacheteur: www.zgo.bielsko.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ODBI"R I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENT"W DO PRODUKCJI RDF z Zak?adu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Bia?ej NumÈro de rÈfÈrence: 11/ZP/ZGO/2021
II.1.2) Code CPV principal 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: odbiÛr i zagospodarowanie komponentÛw do produkcji RDF (odpady o kodzie 19 12 10). Oferowany sposÛb zagospodarowania komponentÛw do produkcji RDF musi by zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczegÛlnionymi w Za??czniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779). ZGO S.A. w Bielsku-Bia?ej do produkcji RDF-u wykorzystuje wybrane frakcje materia?owe wydzielone z odpadÛw b?d?cych pozosta?o?ci po przetwarzaniu (sortowaniu): niesegregowanych odpadÛw komunalnych, selektywnie zbieranych frakcji odpadÛw komunalnych oraz innych odpadÛw komunalnych np. wielkogabarytowych, pozbawione metali ?elaznych i nie?elaznych oraz PCV. Komponent do produkcji paliwa alternatywnego jw. b?dzie przygotowywany przez Zamawiaj?cego w postaci sprasowanej, wi?zany drutem stalowym albo luzem - w przypadkach uzasadnionych technologicznie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 262 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'exÈcution:
https://miniportal.uzp.gov.pl Zak?ad Gospodarki Odpadami SpÛ?ka Akcyjna ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Bia?a https://miniportal.uzp.gov.pl
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: odbiÛr i zagospodarowanie komponentÛw do produkcji RDF (odpady o kodzie 19 12 10). Oferowany sposÛb zagospodarowania komponentÛw do produkcji RDF musi by zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczegÛlnionymi w Za??czniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779). ZGO S.A. w Bielsku-Bia?ej do produkcji RDF-u wykorzystuje wybrane frakcje materia?owe wydzielone z odpadÛw b?d?cych pozosta?o?ci po przetwarzaniu (sortowaniu): niesegregowanych odpadÛw komunalnych, selektywnie zbieranych frakcji odpadÛw komunalnych oraz innych odpadÛw komunalnych np. wielkogabarytowych, pozbawione metali ?elaznych i nie?elaznych oraz PCV. Komponent do produkcji paliwa alternatywnego jw. b?dzie przygotowywany przez Zamawiaj?cego w postaci sprasowanej, wi?zany drutem stalowym albo luzem - w przypadkach uzasadnionych technologicznie. Wymiary beli sprasowanych odpadÛw wynosz ok: 80x120x80-120 cm. ?rednia waga jednej beli odpadÛw wynosi ok. 400-500 kg. Parametry jako?ciowe odpadÛw to: -warto? opa?owa pomi?dzy 15 ñ 22J/g; -zawarto? wilgoci ok. 10-20%. Podane wyniki zosta?y ustalone na podstawie jednej prÛby analitycznej przeprowadzonej przez jednostk certyfikuj?c i maj charakter pogl?dowy. Za?o?y nale?y, ?e podane parametry jako?ciowe, co do danej partii mog nieznacznie ulec zmianie. SzczegÛ?owe wyniki bada komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) zosta?y okre?lone w Sprawozdaniu, ktÛre b?dzie udost?pnione Wykonawcy na jego pisemny wniosek. Zamawiaj?cy umo?liwi Wykonawcy (na pisemny wniosek) pobÛr prÛbek przedmiotowych odpadÛw celem przeprowadzenia bada w?asnych w zakresie parametrÛw jako?ciowych takich jak: ciep?o spalania, wilgotno??, zawarto? chloru, siarki itp. Za?adunek odpadÛw o kodzie 19 12 10 realizowany b?dzie przez Zamawiaj?cego. OdbiÛr komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywa si b?dzie w dniach od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 600 do 1900, w ilo?ciach uprzednio ustalonych (e-mailem) przez Zamawiaj?cego z przedstawicielem Wykonawcy. Wa?enie dostarczanych Wykonawcy komponentÛw RDF odbywa?o si b?dzie na zalegalizowanych wagach Zamawiaj?cego i b?dzie potwierdzane kwitem wagowym oraz kart przekazania odpadÛw wygenerowan w systemie BDO. Dokumenty te stanowi b?d wy??czn podstaw do okre?lenia ilo?ci odebranych komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oraz wystawienia faktury VAT. Dokumenty zwi?zane z przekazaniem odpadÛw b?d wystawiane na zasadach wynikaj?cych z wymaga prawnych w tym zakresie. Szacunkowa ilo? komponentu, ktÛra zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowi?zywania umowy wyniesie: 7 500,00 Mg. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podana ilo? jest warto?ci szacunkow?, obrazuj?c mo?liw wielko? zakresu przedmiotu zamÛwienia. SzczegÛ?owy zakres praw i obowi?zkÛw Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Za??cznik nr 1 do SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 171-446364
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ODBI"R I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENT"W DO PRODUKCJI RDF z Zak?adu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Bia?ej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANIT-TRANS Sp. z o.o.
Adresse postale: Mi?dzyrzecze GÛrne 383 Ville: Mi?dzyrzecze GÛrne Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-392 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.sanittrans.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 262 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z postanowieniami art. 95 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga, aby co najmniej 3 osoby bior?ce udzia w realizacji zamÛwienia, takie jak osoby wykonuj?ce czynno?ci konieczne do realizacji umowy, a dotycz?ce czynno?ci: obs?ugi maszyn i urz?dze do przetwarzaj?cych odpady o kodzie 19 12 10 by?y zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Obowi?zek zatrudnienia obowi?zuje przez ca?y okres wykonywania ww. czynno?ci w trakcie trwania umowy i dotyczy zarÛwno wykonawcy, jak i podwykonawcy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères