Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 17/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bisztynek: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 201-524411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Bisztynek: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 201-524411 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Bisztynek NumÈro national d'identification: 510743597 Adresse postale: ul. T.Ko?ciuszki 2 Ville: Bisztynek Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 11-230 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Rudzka Courriel: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl TÈlÈphone: +48 895216400 Fax: +48 897188603 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.bisztynek.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/519975 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Bisztynek NumÈro de rÈfÈrence: GMP.271.13.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Bisztynek.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Bisztynek
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Bisztynekî
   2.  Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje: 1) odbiÛr niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych - wymaga si rÛwnie odbioru odpadÛw zgromadzonych poza pojemnikiem 2) odbiÛr odpadÛw komunalnych gromadzonych w sposÛb selektywny: a)papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, b)szk?o, opakowania szklane, c)tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateria?owe, d)bioodpady, e)meble i inne odpady wielkogabarytowe, f)zu?yte opony, g)zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, h)przeterminowane leki i chemikalia, i)zu?yte baterie i akumulatory j)odpady budowlano-remontowe i rozbiÛrkowe - Wykonawca w ramach umowy ma obowi?zek odebra wy??cznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiÛrkowe, ktÛre powsta?y w wyniku drobnych robÛt budowlanych niewymagaj?cych pozwolenia na budow ani zg?oszenia zamiaru prowadzenia robÛt do Starosty. 3) Dostarczenie w terminie do 02 stycznia 2022 r. i sukcesywne uzupe?nianie w?a?cicielom nieruchomo?ci w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej workÛw do selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych w kolorach: a)niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, b)zielony - szk?o, opakowania szklane, c)?Û?ty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateria?owe, d)br?zowy - bioodpady. Worki o pojemno?ci od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubo?ci zapewniaj?cej ich wytrzyma?o??. Worki powinny posiada prze?roczysto? pozwalaj?c na ocen zawarto?ci oraz musz by oznaczone w sposÛb widoczny i czytelny informacj o rodzaju gromadzonych odpadÛw, nazw?, adresem i nr telefonu Wykonawcy. Po ka?dorazowym odbiorze tych workÛw Wykonawca zobowi?zany jest pozostawi w?a?cicielowi nieruchomo?ci worki w ilo?ciach i kolorach odpowiadaj?cych odebranym workom. 4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadÛw Wykonawca zobowi?zany jest do przekazania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, bezpo?rednio do instalacji komunalnej. (Wykonawca jest zobowi?zany wykaza w ofercie instalacj komunaln?, do ktÛrej b?d przekazywane ww. odpady). Odebrane od w?a?cicieli nieruchomo?ci niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b?d do niej przekazywane. 5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadÛw komunalnych poprzez przekazanie ich bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadÛw zgodnie z hierarchi post?powania, o ktÛrej mowa w Dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.); w przypadku niewielkich ilo?ci odebranych odpadÛw selektywnie zbieranych mo?liwe jest przekazywanie ich do podmiotu zbieraj?cego te odpady, wskazanego w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy szacuje, ?e ilo? odebranych odpadÛw komunalnych powstaj?cych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bisztynek w okresie realizacji przedmiotu zamÛwienia wynosi b?dzie 1 535,57 Mg w tym: a) odpadÛw komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) ñ 1 096,82 Mg b) odpadÛw komunalnych selektywnie zebranych ñ 438,75 Mg - Zamawiaj?cy zastrzega, ?e b?dzie podejmowa dzia?ania zmierzaj?ce do zwi?kszenia ilo?ci odpadÛw gromadzony w sposÛb selektywny.
   4. Szacunkowa ilo?ci workÛw przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych w okresie terminu realizacji przedmiotu zamÛwienia wynosi b?dzie odpowiednio: a) ?Û?te - ok. 34 000 szt.; b) niebieskie - ok. 10 000 szt. c) br?zowe - ok. 8 500 szt. d) zielone - ok. 11 000 szt.; tj. ??cznie 63 500 szt. Ostateczna ilo? workÛw mo?e ulec zmianie w trakcie realizacji zamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wszystkie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu oceniane b?d na podstawie nast?puj?cych kryteriÛw: - cena (C)ñ waga 60 % - efekt ?rodowiskowy (E?)ñ waga 20% - edukacja w zakresie ochrony ?rodowiska (E) ñ waga 15 % - zaoferowanie zwi?kszonej cz?stotliwo?ci odbioru odpadÛw wielkogabarytowych (OW)ñ waga 5%
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia niniejszy warunek, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: ó posiada wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych obj?tych przedmiotem zamÛwienia od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Bisztynek, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U z 2021 r. Poz. 888), ó posiada wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, prowadzonego przez w?a?ciwy organ na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.), w zakresie dotycz?cym transportuj?cych odpady (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach). Warunek dotycz?cy uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ktÛrym wy?ej mowa, jest spe?niony, je?eli co najmniej jeden z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia posiada uprawnienia do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us?ugi, do realizacji ktÛrych te zdolno?ci s wymagane.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni niniejszy warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem niniejszego zamÛwienia na kwot nie ni?sz ni 500 000,00 z (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, spe?nienie warunku dotycz?cego ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci, Wykonawcy wykazuj ??cznie ñ Zamawiaj?cy nie formu?uje w tym zakresie szczegÛlnego sposobu spe?nienia warunku, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni niniejszy warunek, je?eli wyka?e, ?e dysponuje nast?puj?cymi pojazdami i urz?dzeniami, w celu wykonania zamÛwienia (za?. nr 3 do SWZ): a) W posiadaniu podmiotu odbieraj?cego odpady komunalne powinny znajdowa si?, co najmniej: ó dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, ó dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych, ó jeden pojazd do odbierania odpadÛw bez funkcji kompaktuj?cej. Zamawiaj?cy wymaga, aby pojazdy, b?d?ce w dyspozycji Wykonawcy, odbieraj?ce odpady z zabudowy kolonijnej posiada?y gabaryty i wyposa?enie umo?liwiaj?ce transport odpadÛw komunalnych po drogach gruntowych. SzczegÛ?owe wymagania dla pojazdÛw opisano w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit. a b) Podmiot odbieraj?cy odpady komunalne jest obowi?zany posiada b?d dysponowa baz magazynowo-transportow usytuowan na terenie Gminy Bisztynek, lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granicy Gminy, do ktÛrego posiada tytu prawny na dzie sk?adania ofert. Wymagania dla bazy magazynowo ñ transportowej opisano w rozdz. VI ust. 2 pkt.4 lit b
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego obowi?zkiem zawartym w ofercie.
   2.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana zobowi?zany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Projektowane postanowienia umowy stanowi za??cznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 6 do SWZ.
   5.  Zmiana umowy mo?e nast?pi na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgod drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje prowadzenia rozlicze w walutach obcych. Rozliczenia mi?dzy zmawiaj?cym a Wykonawc b?d prowadzone w z?otych polskich (PLN).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 17/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. w Urz?dzie Miejskim w Bisztynku, ul. T. Ko?ciuszki 2, 11-230 Bisztynek, pokÛj nr 8 Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powo?ana przez Burmistrza Bisztynka.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
IX - X 2022r.
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia publicznego mog ubiega si wykonawcy ktÛrzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si wykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.
   3.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego, zamawiaj?cy wykluczy rÛwnie wykonawc na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
   4.  Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: 1) o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (ESPD), o ktÛrym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ; 2) o?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (je?li dotyczy) ñ wzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 4 do SWZ; 3) zobowi?zanie innego podmiotu oraz o?wiadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (ESPD), o ktÛrych mowa w cz??ci X ust. 3 SWZ (je?li dotyczy) 4) dokumenty, z ktÛrych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, odpowiednie pe?nomocnictwa.
   5.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s dostarczy wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu zosta?y opisane w cz??ci VIII SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges