Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Boles?awiec: VÈhicules Èlectriques

2021/S 179-465423  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Boles?awiec: VÈhicules Èlectriques 2021/S 179-465423 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska Boles?awiec NumÈro national d'identification: PL515 Adresse postale: Rynek 41 Ville: Boles?awiec Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 59-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Wawrzkiewicz Courriel: d.wawrzkiewicz@um.boleslawiec.pl TÈlÈphone: +48 756456571 Fax: +48 756456574 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112651 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Boles?awiec NumÈro de rÈfÈrence: ZI-II.271.60.2021.DW
II.1.2) Code CPV principal 34144900 VÈhicules Èlectriques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia pod nazw?.: Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Boles?awiec jest: - dostawa jednego autobusu o nap?dzie elektrycznym, przeznaczonego do transportu publicznego, - dostawa i monta na placu postojowym MZK Sp. z o.o. w Boles?awcu na dzia?ce 64/20 stacji ?adowania.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Boles?awiec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia pod nazw?.: Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Boles?awiec jest: - dostawa jednego autobusu o nap?dzie elektrycznym, przeznaczonego do transportu publicznego, - dostawa i monta na placu postojowym MZK Sp. z o.o. w Boles?awcu na dzia?ce 64/20 stacji ?adowania.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany w ramach zadania ÑZeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Boles?awiecî w ramach programu priorytetowego nr
   3. 9 ÑOchrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)î w formie dotacji ze ?rodkÛw NFO?iGW. Umowa nr 631/2021/Wn01/OA-TP-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 - w zakresie do?wiadczenia: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, i wykona w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie - dostaw autobusÛw w ilo?ci co najmniej dwÛch sztuk w ramach jednej lub dwÛch dostaw i w tej liczbie by zgodny: a) z autobusem oferowanym w niniejszym post?powaniu w zakresie typu pojazdu oraz wariantu pojazdu w rozumieniu przepisÛw Rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.03.2013 r. w sprawie homologacji i typÛw pojazdÛw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotÛw wyposa?enia lub cz??ci Dz. U. z 2015 r. 1475 t. j. z dnia 25.09.2015 r., b) z autobusem oferowanym w niniejszym post?powaniu w zakresie typu podstawowych zespo?Ûw jezdnych i zespo?Ûw uk?adu nap?dowego (magazyn energii i silnik elektryczny wraz z systemem sterowania, o nap?dowa).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Okre?lone zosta?y we wzorze umowy-Za??cznik B do SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/10/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem ÑFormularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuî dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. W formularzu do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowi?zany jest poda numer og?oszenia TED (wtedy dane post?powania zaci?gn si automatycznie) lub numer referencyjny - pkt 13.2 SWZ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST?POWANIA- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przes?anki wykluczenia) oraz w art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Pzp (fakultatywne przes?anki wykluczenia). Ze wzgl?du na ograniczon ilo? znakÛw, opis zawarty jest w pkt
   9. 1.1 i
   9. 1.2 SWZ. WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM: Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: 60 000,00 z (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy 00/100 z?otych). Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271; ( w tytule przelewu nale?y poda nazw Wykonawcy, nazw i nr post?powania) 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego. Wadium wnoszone w formie por?cze lub gwarancji musi by z?o?one jako orygina gwarancji lub por?czenia w postaci elektronicznej i spe?nia co najmniej poni?sze wymagania: 1) musi obejmowa odpowiedzialno? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat wadium przez Wykonawc okre?lone w ustawie Pzp; 2) z jej tre?ci powinno jednoznacznie wynika zobowi?zanie gwaranta do zap?aty ca?ej kwoty wadium; 3) powinno by nieodwo?alne i bezwarunkowe oraz p?atne na pierwsze ??danie; 4) termin obowi?zywania por?czenia lub gwarancji nie mo?e by krÛtszy ni termin zwi?zania ofert (z zastrze?eniem i pierwszym dniem zwi?zania ofert jest dzie sk?adania ofert); 5) w tre?ci por?czenia lub gwarancji powinna znale? si nazwa oraz numer przedmiotowego post?powania; 6) beneficjentem por?czenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Boles?awiec, Rynek 41, 59-700 Boles?awiec; 7) w przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia (art. 58 Pzp), Zamawiaj?cy wymaga aby por?czenie lub gwarancja obejmowa?a sw tre?ci (tj. zobowi?zanych z tytu?u por?czenia lub gwarancji) wszystkich WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia lub aby z jej tre?ci wynika?o, ?e zabezpiecza ofert WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia (konsorcjum); Oferta wykonawcy, ktÛry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposÛb nieprawid?owy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. Zasady zwrotu oraz okoliczno?ci zatrzymania wadium okre?la art. 98 Pzp. WYMAGANIA DOTYCZ?CE ZABEZPIECZENIA NALE?YTEGO WYKONANIA UMOWY - Zamawiaj?cy b?dzie wymaga od wykonawcy, ktÛry z?o?y najkorzystniejsz ofert?, z?o?enia przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny brutto podanej w ofercie. Ze wzgl?du na ograniczan ilo? znakÛw, opis zawarty jest w rozdziale XX SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, o ktÛrych mowa w pkt 10.7.1, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie, z wy??czeniem przypadku, gdy przedmiotowy ?rodek dowodowy, o ktÛrym mowa w pkt. 10.7.2 s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, ktÛrzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwo?anie i skarga.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?,i?zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?aniejego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144900 - Véhicules électriques