Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 18/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bukowiec: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 201-524428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Bukowiec: Services liés aux déchets et aux ordures 2021/S 201-524428 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Bukowiec Adresse postale: ul. Dr Floriana Ceynowy 14 Ville: Bukowiec Code NUTS: PL618 ?wiecki Code postal: 86-122 Bukowiec Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Zió?kowska Courriel: odpady@bukowiec.pl Téléphone: +48 523309310 Fax: +48 523309310 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ww.bip.bukowiec.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec Numéro de référence: RFiR.271.1.2021.KZ
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Bukowiec, na którym zamieszkuj mieszka?cy z cz?stotliwo?ci okre?lon w Uchwale w sprawie szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczon przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tak?e z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) w Tuszynkach przy dawnym sk?adowisku odpadów.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 826 893.96 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL618 ?wiecki Lieu principal d'exécution:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Bukowiec, powiat ?wiecki.
II.2.4) Description des prestations:
1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowi?zany b?dzie w szczególno?ci do: 1) odbierania w zakresie i na warunkach okre?lonych w SWZ niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i popio?ów oraz odpadów selektywnie zebranych bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie Gminy, 2) odebrania z nieruchomo?ci zamieszka?ych wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach, 3) odebrania z nieruchomo?ci zamieszka?ych wszystkich odpadów komunalnych selektywnie zebranych w workach, 4) wykonawca obowi?zany jest zapewni odbiór odpadów, których nie móg odebra w terminie przewidzianym w harmonogramie, w mo?liwie najbli?szym czasie, 5) zapobiegania wysypywaniu si odpadów z pojemników oraz worków podczas dokonywania odbioru, 6) do sprz?tni?cia miejsc odbioru odpadów, o ile zanieczyszczenie tych miejsc nast?pi w zwi?zku z przepe?nieniem pojemnika lub w zwi?zku z wykonywaniem przez wykonawc przedmiotu umowy, 7) zabezpieczenia przewo?onych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu, 8) przekazania do zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy o odpadach) wpisanych na list prowadzon przez Marsza?ka Województwa - zgodnie z zasad post?powania z odpadami okre?lon w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach lub do instalacji przeznaczonej do termicznego przekszta?cania odpadów komunalnych lub odpadów pochodz?cych z przetwarzania odpadów komunalnych, 9) zapewnienia nieprzerwanego odbioru i zagospodarowania odpadów w terminie wykonywania umowy, 10) dostarczenia w?a?cicielom nieruchomo?ci worków odpowiadaj?cych wymaganiom wynikaj?cym z Regulaminu i SIWZ, 11) opracowania i uzgodnienia z Zamawiaj?cym harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie, 12) prowadzenia sprawozdawczo?ci z wykonania umowy na warunkach przewidzianych w SIWZ, 13) zagospodarowania odebranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchi post?powania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 14) zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach w zwi?zku z art. 17 i 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca odebrane z terenu Gminy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, przekazywa b?dzie do instalacji komunalnej/ych przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (dalej IK), bioodpady do instalacji przetwarzania bioodpadów, a odpady zbierane selektywnie bezpo?rednio lub za po?rednictwem innego zbieraj?cego odpady do instalacji odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchi sposobów post?powania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. W przypadku powstania awarii w IK lub czasowego braku mocy przerobowej IK, wykonawca b?dzie dostarcza odpady do innych instalacji uprawnionych do przyjmowania odpadów o czym niezw?ocznie powiadomi Zamawiaj?cego, 15) ze wzgl?du na udzielanie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnej ( lub komunalnych ) i innych instalacji, do których b?d przekazywane odpady.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin rozliczenia za wykonanie us?ugi / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 826 893.96 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy : a) posiadaj wpis do rejestru podmiotów wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami ( BDO ), o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów, b) posiadaj wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach z dnia 13 wrze?nia 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Bukowiec. Wst?pne spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego JEDZ, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Potwierdzenie spe?niania warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onych na wezwanie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie wpisu do BDO oraz wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez Gmin?, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W przypadku z?o?enia przez wykonawców dokumentów zawieraj?cych dane w innych walutach ni w PLN, dane finansowe zostan przeliczone wed?ug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania og?oszenia o zamówieniu w DUUE. Te same zasady Zamawiaj?cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie. Wst?pne spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego JEDZ, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Wst?pne spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego JEDZ, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onej informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca ma ubezpieczon odpowiedzialno? cywiln?, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Wykonawca mo?e polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni Zamawiaj?cemu, i b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególno?ci przedstawiaj?c w tym celu zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi?za si do udost?pnienia zasobów, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobów, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolno?ci techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa i ekonomiczna podmiotów, o których mowa powy?ej, nie potwierdzaj spe?nienia przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: a) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamówienia, je?eli wyka?e sytuacj techniczn?, zawodow lub finansow o której mowa powy?ej. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy posiadaj : posiada ?rodki finansowe lub posiadaj zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 300.000,00 z (s?ownie : trzysta tysi?cy z?otych ), ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 500.000,00 z (s?ownie : pi??set tysi?cy z?otych).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy: a) dysponuj baz magazynowo - transportow usytuowan na terenie Gminy lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granicy Gminy Bukowiec, do której wykonawca posiada tytu prawny, spe?niaj?c wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó?owych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz postanowienia wynikaj?ce z ustawy o odpadach Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779), posiadacz odpadów obowi?zany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgl?dniaj?cego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzgl?dniaj?cego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadz?cy magazynowanie odpadów, z wyj?tkiem wst?pnego magazynowania odpadów przez ich wytwórc?, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarz?dzaj?cy sk?adowiskiem odpadów jest obowi?zany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sk?adowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a; b) dysponuj lub b?d dysponowa instalacj lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacj lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub wska? w ofercie instalacje, do których b?d obowi?zane przekazywa odebrane odpady na podstawie umowy zawartej, lub która b?dzie zawarta, mi?dzy wykonawc a instalacj?; c) dysponuj lub b?d dysponowa : co najmniej 6 pojazdami wraz z kierowc i ?adowaczem, przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych, posiadaj?cymi wyposa?enie w element prasuj?cy, pozwalaj?cy zmniejszy kubatur przewo?onych odpadów zmieszanych, w tym: co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów z tworzyw sztucznych, opakowa wielomateria?owych i metali, papieru oraz szk?a, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych bioodpadów, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych popio?ów, co najmniej 1 pojazdem wraz z kierowc?, przystosowanym do przewozu kontenerów, co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym przystosowanym do opró?niania pojemników typu "DZWON", wyposa?onym w hydrauliczny d?wig samochodowy (pojazd przeznaczony do wywozu odpadów z cmentarzy), co najmniej 1 pojazdem wraz z kierowc i ?adowaczem, dostosowanym do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodost?pnych, w tym do których prowadz drogi gruntowe. Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiada wyposa?enie pozycjonowania satelitarnego (GPS), od dnia rozpocz?cia wykonywania us?ugi. Pojazdy musz spe?nia wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó?owych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci. Osób zdolnych do wykonania zamówienia : Zamawiaj?cy wymaga, aby w celu potwierdzenia spe?niania warunku wykonawca dysponowa co najmniej 9 kierowcami posiadaj?cymi prawo jazdy kategorii odpowiednio B lub C, w zale?no?ci od pojazdu jaki b?dzie obs?ugiwany przez danego kierowc i co najmniej 8 ?adowaczami. Wst?pne spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego JEDZ, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy us?ug w celu wykonania zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy wykonali lub wykonuj w okresie ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedn us?ug polegaj?c na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci w sposób ci?g?y przez okres min. 12 miesi?cy : zmieszanych w ilo?ci co najmniej 500 Mg selektywnie zbieranych w ilo?ci co najmniej 500 Mg, Wst?pne spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego JEDZ, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Spe?nianie warunku zostanie ocenione na podstawie z?o?onego wykazu wykonanych lub wykonywanych us?ug i dokumentów potwierdzaj?cych, ?e zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, na zasadzie spe?nia/nie spe?nia.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zawarte s w rozdziale XVIII SWZ oraz w § 22 i § 23 za??cznika nr 7, wzór umowy
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/11/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
Sposób sk?adania ofert: za po?rednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec wg zasad okre?lonych w rozdziale II pkt 3 SWZ https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany b?dzie do z?o?enia podmiotowe ?rodki dowodowe (aktualne na dzie z?o?enia - zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp) w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni. Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o?wiadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, sk?ada si w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady@bukowiec.pl
   1.  Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie: 50 000,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?).
   2.  Wadium musi obejmowa pe?en okres zwi?zania ofert?, tj. do 18.02.2022.
   3.  Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
   4.  Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy: Bank: Bank Spó?dzielczy ?wiecie Oddzia Bukowiec Nr rachunku: 21 8168 0007 0000 8471 2000 0003 Z dopiskiem : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec odpady@bukowiec.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587800 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu i postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587800 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures