Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?m: Simulateurs de vol

2021/S 179-465553  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Che?m: Simulateurs de vol 2021/S 179-465553 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodwa w Che?mie NumÈro national d'identification: 5632077608 Adresse postale: ul. Pocztowa 54 Ville: Che?m Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-100 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@pwszchelm.edu.pl TÈlÈphone: +49 825640456 Fax: +49 825640456 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pws.chelm.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowego urz?dzenia treningowego klasy FNPT II MCC s?u??cego do symulacji lotu samolotÛw w modu?ach SEP, MEP, MET na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Che?mie NumÈro de rÈfÈrence: K-ZP.251.66.2021
II.1.2) Code CPV principal 34741400 Simulateurs de vol
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego urz?dzenia treningowego klasy FNPT II MCC s?u??cego do symulacji lotu samolotÛw w modu?ach SEP, MEP, MET na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Che?mie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta w Za??czniku nr 2 do niniejszej SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia: Dostawa fabrycznie nowego urz?dzenia treningowego klasy FNPT II MCC s?u??cego do symulacji lotu samolotÛw w modu?ach SEP, MEP, MET, w zakresie szkolenia do: PPL(A); CPL(A); IR/SE; IR/ME; MCC/JOC/ APS MCC; Wykonywanie podej? PBN. Urz?dzenie ma spe?nia wymagania okre?lone w przepisach EASA CS-FSTD(A) FNPT II wymagania okre?lone w prawie krajowym do uzyskania certyfikatu kwalifikacji FSTD. Specyfikacja techniczna pomieszczenia przewidzianego do monta?u urz?dzenia symulacji lotu: Wymiary pomieszczenia: D?ugo??: 10,10 m; Wysoko??: 3,30 m; Szeroko??: 5,15 m. Ograniczenia wiekowe i nalotowe urz?dzenia symulacji lotu: rok produkcji podzespo?Ûw ñ 2020 lub pÛ?niejszy; stan podzespo?Ûw ñ fabrycznie nowe; minimalny czas eksploatacji urz?dzenia ñ nie mniej ni 10 lat i/lub 15 000 godzin pracy; rejestracja czasu pracy ñ rejestracja ca?kowitego czasu pracy z mo?liwo?ci wyboru i zapisu rodzaju pracy jako czasu szkolenia i obs?ugi. Uk?ad i konstrukcja:Konfiguracja modu?owa kabiny (dopuszczalna zamkni?ta) z pe?nym odwzorowaniem kokpitu samolotu klasy SEP(L), MEP(L), Jet MCC/JOC/ APS MCC. Model lotu: Odzwierciedlenie charakterystyk pilota?owych (stateczno?ci, sterowno?ci, przeci?gni?cia) oraz osi?gÛw samolotÛw w modu?ach SEP(L), MEP(L), Jet MCC/JOC/ APS MCC. Zobrazowanie: System wizualizacji obrazu sk?adaj?cy si z: minimum trzech projektorÛw o rozdzielczo?ci nie mniejszej ni 1920 x 1080 m (Full HD), ekranu cylindrycznego zapewniaj?cego obraz w zakresie minimum 200 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie ñ k?t widzenia; g??bia koloru obrazu: minimum 24 bity. Model terenu: oparty na danych satelitarnych z rozdzielczo?ci tekstury 15 metrÛw/pixel lub wy?sz?; model lotnisk: EPWA, EPCD, oparty na danych satelitarnych z rozdzielczo?ci tekstury 0,8 metra/pixel lub wy?sz?; baza danych wizualizacji ma zawiera realne ?rodowisko wszystkich lotnisk kontrolowanych w FIR Warszawa w tym: drogi startowe; drogi ko?owania; p?yty postojowe; ?wiat?a podej?cia do l?dowania; obiekty liniowe, powierzchniowe i punktowe terenu (tj. linie wysokiego napi?cia, budynki, drogi, linie kolejowe, rzeki, lasy). Stacja instruktorska:wyposa?ona w: dwa dotykowe monitory; drukark kolorow formatu A4); biurko (wysoka odporno? na ?cieranie); s?uchawki lotnicze; obrotowy fotel zapewniaj?ca mo?liwo? symulowania podczas lotu: warunkÛw oblodzenia; turbulencji; uskoku wiatru; pr?dÛw zst?puj?cych; sytuacji awaryjnych oraz niestandardowych, okre?lonych w instrukcji (AFM) samolotÛw aeromodeli; zmiany pory doby; zmiany warunkÛw meteorologicznych, w tym: widzialno?ci wzd?u drogi startowej (RVR); zamglenia/mg?y; zachmurzenia - minimum dwie warstwy chmur; o opadÛw deszczu, ?niegu. Kokpit: Replika ni?ej wymienionych elementÛw kabiny, wyst?puj?cych w samolotach modu?ach SEP(L), MEP(L), Jet MCC/JOC/ APS MCC: wolantÛw, d?wigni sterowania silnikiem/ silnikami/ ?mig?ami, d?wigni, sterownic no?nych, pokr?te?, w??cznikÛw, bezpiecznikÛw, tabliczek informacyjnych, dwÛch foteli (miejsc) dla za?ogi, pod?wietlenia tablicy przyrz?dÛw, o?wietlenia kabiny, s?uchawki umo?liwiaj?ce komunikacj pomi?dzy za?og i instruktorem. Konwersja konfiguracji: Czas zmiany (konwersji) kokpitÛw nie mo?e by d?u?szy ni 30 minut (czas liczony od momentu wy??czenia urz?dzenia symulacji lotu, do momentu osi?gniecia gotowo?ci do pracy, tj. gotowo?ci do prowadzenia zaj? praktycznych). System klimatyzacji: System zapewniaj?cy regulacj temperatury i wilgotno?ci powietrza doprowadzanego do kabiny za?ogi (kokpitu). Ze wzgl?du na ograniczone mo?liwo?ci wpisania tekstu szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 2 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 10/12/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy; b) uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw: Nie dotyczy; c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy; d) zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykaza posiadanie do?wiadczenia polegaj?cego na realizacji minimum jednej dostawy urz?dzenia treningowego s?u??cego do symulacji lotu samolotÛw, o minimalnej warto?ci 1 500 000,00 z brutto.
   1.  Zamawiaj?cy ??da podmiotowych ?rodkÛw dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym ?rodkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu na dzie sk?adania ofert.
   3.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w pkt. 2 (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Ñjednolitym dokumentemî lub ÑJEDZî), Wykonawca zobowi?zany jest przes?a Zamawiaj?cemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami okre?lonymi Rozdziale XI SWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie dotyczy
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca musi wykaza posiadanie do?wiadczenia polegaj?cego na realizacji minimum jednej dostawy urz?dzenia treningowego s?u??cego do symulacji lotu samolotÛw, o minimalnej warto?ci 1 500 000,00 z brutto Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca sk?ada: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy lub zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie wymagana wniesienia wadium. Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych: Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia certyfikatu kwalifikacji szkoleniowego urz?dzenia symulacji lotu EASA, uzyskanego co najmniej 5 razy w krajach pod nadzorem EASA. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych RODO stanowi rozdzia XXII Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie zawiera: 1) imi i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwo?uj?cego oraz imi i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw i siedzib Zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer PESEL lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku ñ numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwo?uj?cego nie b?d?c osob fizyczn?, ktÛry nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania; 5) okre?lenie przedmiotu zamÛwienia; 6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy; 8) zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw; 9) ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania; 10) wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci; 11) podpis Odwo?uj?cego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz za??cznikÛw.
   4.  Do odwo?ania do??cza si?: 1) dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Odwo?uj?cego.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminach: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia; 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 7 ppkt 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych - Biuro Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34741400 - Simulateurs de vol