Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Choszczno: Services sylvicoles

2021/S 201-524389  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Choszczno: Services sylvicoles 2021/S 201-524389 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Choszczno Numéro national d'identification: 810538994 Adresse postale: ul. Gorzowska 2 Ville: Choszczno Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 73-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Nadle?nictwo Choszczno ul. Gorzowska 2, 73-200 Choszczno Courriel: choszczno@szczecin.lasy.gov.pl Téléphone: +48 957657006 Fax: +48 957657007 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.choszczno.szczecin.lasy.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/choszczno Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/choszczno
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accčs direct non restreint et complet ŕ ces outils et dispositifs est possible gratuitement ŕ l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/choszczno
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka le?na, le?nictwo, szkó?karstwo, pozyskanie i zrywka drewna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022 Numéro de référence: ZG.270.1.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pó?n. zm. - "PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówie klasycznych o warto?ci równej lub przekraczaj?cej progi unijne. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 12 146 238.54 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - le?nictwa: Recz i S?aw?cin
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla Pakietu I b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - Recz i S?aw?cin. tzw. 'Obszar Realizacji Pakietu"
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu gospodarki le?nej wynikaj?ce z dokumentów sporz?dzonych przez Zamawiaj?cego tj. Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj si?: Za?. nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 6. - zestawienie pozycji na których wymagana jest ochrona nalotów i podrostów; Za?. nr
   3. 7. - zestawienie pozycji na których planowane jest przygotowanie do?ów na sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Szczecinie. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi podstaw okre?lenia wymaga jako?ciowych odnosz?cych si do elementów sk?adaj?cych si na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci? na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zamawiaj?cy dopuszcza zmian technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet II - le?nictwa: Bral?cin i Ziemomy?l
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla Pakietu II b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - Bral?cin i Ziemomy?l tzw.('Obszar Realizacji Pakietu")
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu gospodarki le?nej wynikaj?ce z dokumentów sporz?dzonych przez Zamawiaj?cego tj. Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj si?: Za?. nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 6. - zestawienie pozycji na których wymagana jest ochrona nalotów i podrostów; Za?. nr
   3. 7. - zestawienie pozycji na których planowane jest przygotowanie do?ów na sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Szczecinie. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi podstaw okre?lenia wymaga jako?ciowych odnosz?cych si do elementów sk?adaj?cych si na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci? na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zamawiaj?cy dopuszcza zmian technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet III - le?nictwa: Dolice i Mogilica
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement 77211000 Services liés au débardage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla Pakietu III b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - Dolice i Mogilica tzw.'Obszar Realizacji Pakietu"
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu gospodarki le?nej wynikaj?ce z dokumentów sporz?dzonych przez Zamawiaj?cego tj. Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj si?: Za?. nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 6. - zestawienie pozycji na których wymagana jest ochrona nalotów i podrostów; Za?. nr
   3. 7. - zestawienie pozycji na których planowane jest przygotowanie do?ów na sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Szczecinie. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi podstaw okre?lenia wymaga jako?ciowych odnosz?cych si do elementów sk?adaj?cych si na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci? na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zamawiaj?cy dopuszcza zmian technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet IV - le?nictwa: W??nik i P?otno
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211100 Services d'exploitation forestičre 77211200 Transport de grumes dans les foręts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement 77211000 Services liés au débardage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla Pakietu IV b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw - W??nik i P?otno tzw.'Obszar Realizacji Pakietu"
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu gospodarki le?nej wynikaj?ce z dokumentów sporz?dzonych przez Zamawiaj?cego tj. Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj si?: Za?. nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za?. nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za?. nr
   3. 6. - zestawienie pozycji na których wymagana jest ochrona nalotów i podrostów; Za?. nr
   3. 7. - zestawienie pozycji na których planowane jest przygotowanie do?ów na sadzonki. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora RDLP w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Szczecinie. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi podstaw okre?lenia wymaga jako?ciowych odnosz?cych si do elementów sk?adaj?cych si na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci? na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zamawiaj?cy dopuszcza zmian technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet V - Szkó?ka Le?na
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77211300 Services de défrichement 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés ŕ la sylviculture 77231000 Services de gestion des foręts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 77231600 Services de boisement 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exécution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia dla Pakietu V b?dzie si odbywa?a na obszarze szkó?ki le?nej tzw.'Obszar Realizacji Pakietu".
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") do wykonania na terenie Nadle?nictwa Choszczno w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu gospodarki le?nej wynikaj?ce z dokumentów sporz?dzonych przez Zamawiaj?cego tj. Za??cznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na który sk?adaj si?: Za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. maj charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Pa?stwowych podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Szczecinie. Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi podstaw okre?lenia wymaga jako?ciowych odnosz?cych si do elementów sk?adaj?cych si na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kodów czynno?ci opisuj?cych poszczególne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak równie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym równie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi równie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financičre Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). dot. Pakietów I, II, III i IV. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni przed dniem 1 stycznia 2022 r., termin realizacji zamówienia nast?pi od dnia 1 stycznia 2022 r. Zam. mo?e zleci w trakcie realizacji umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak niemniej ni 70 % warto?ci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie p?atne b?dzie po odbiorze przedmiotu zlecenia lub cz??ci przedmiotu zlecenia, na podstawie faktury. Wynagrodzenie b?dzie p?atne w terminie do 14 dni od dor?czenia Zam. prawid?owo wystawionej faktury.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 13/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 09:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc platformy Portal e-Us?ug SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/choszczno https://portal.smartpzp.pl/choszczno Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy u?yciu którego Zamawiaj?cy dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://portal.smartpzp.pl https://portal.smartpzp.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega b?d na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. Komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, z?o?enie oferty, sk?adanie o?wiadcze?, wniosków, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si wy??cznie elektronicznie na platformie Portalu e-Us?ug SMART PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/choszczno. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiada konto na Platformie Portalu e-Us?ug SMARTPZP Zamawiaj?cego. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z platformy Portalu e-Us?ug SMARTPZP, stanowi?cym za??cznik nr 13.1 do SWZ oraz Instrukcji u?ytkownika Wykonawcy stanowi?cej za??cznik nr 13.2 do SWZ. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych na Platformie Portalu e-Us?ug SMARTPZP za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za dat przekazania oferty przyjmuje si dat jej przekazania na Platform Portalu e-Us?ug SMARTPZP. Za dat przekazania wniosków, zawiadomie?, dokumentów elektronicznych, o?wiadcze lub cyfrowych odwzorowa dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na Platform Portalu e-Us?ug SMARTPZP.Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania techniczne umo?liwiaj?ce prac na platformie Portalu e-Us?ug SMARTPZP tj. a) Sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci, nie mniejszej ni 1 Mb/s. b) Komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami? min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel
   4. 0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje. c) Przegl?darki internetowe - Mozzilla Firefox ver. 65 i pó?niejsze, Google Chrome ver. 66 i pó?niejsze lub Opera ver. 58 i pó?niejsze, Microsoft Edge ver 18 i pó?niejsze, Internet Explorer 11, - lista zalecanych przegl?darek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u?ywanie najnowszych wersji przegl?darek. d) Dodatkowe oprogramowanie - zainstalowane ?rodowisko Java w wersji min.
   1. 8 (jre), - w przypadku przegl?darek Opera, Chrome i Firefox nale?y doinstalowa dodatek do przegl?darki Szafir SDK Web, - oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem platformy Portalu e-Us?ug SMARTPZP jako za??czniki.Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych musi by zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). https://portal.smartpzp.pl/choszczno
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych - Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587702 Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zmówie Publicznych - Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587702 Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami PZP czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587702 Fax: +22 4587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestičre 
77211200 - Transport de grumes dans les foręts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés ŕ la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des foręts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt 
77231600 - Services de boisement