Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 14/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Journaux, revues sp╚cialis╚es, p╚riodiques et magazines

2021/S 179-465475  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Journaux, revues sp╚cialis╚es, p╚riodiques et magazines 2021/S 179-465475 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krak█w (Zamawiaj?cy) reprezentowany przez Centrum Zakup█w dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Adresse postale: ul. Wadowicka 6 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-415 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro ˝ Centrum Zakup█w dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl T╚l╚phone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Zakup█w dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Adresse postale: ul. Wadowicka 6 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 30-415 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro ˝ Centrum Zakup█w dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl T╚l╚phone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajowa Szko?a S?downictwa i Prokuratury Adresse postale: ul. Przy Rondzie 5 Ville: Krak█w Code NUTS: PL213 Miasto Krak█w Code postal: 31-547 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro ˝ Centrum Zakup█w dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej Courriel: biuro@czdsigb.gov.pl T╚l╚phone: +48 602491691 Fax: +48 124175665 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czdsigb.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.czdsigb.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
Le march╚ est attribu╚ par une centrale dÝachat
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.ms.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Zakupy dla s?downictwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostaw prasy papierowej i elektronicznej w roku 2022 Num╚ro de r╚f╚rence: WZP-421-28/2021
II.1.2) Code CPV principal 22200000 Journaux, revues sp╚cialis╚es, p╚riodiques et magazines
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa prasy papierowej i elektronicznej tytu?█w prasowych obj?tych prenumerat roku wydawniczego 2022 na rzecz jednostek s?downictwa oraz CZdS IGB i KSSiP.
   2.  Realizacja dostaw poszczeg█lnych tytu?█w prasowych obj?tych niniejszym zam█wieniem odbywa si b?dzie sukcesywnie zgodnie z cyklem wydawniczym danego tytu?u prasowego u Wydawcy, natomiast rozliczenia z Wykonawc b?d odbywa si w okresach miesi?cznych.
   3.  Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na 3 cz??ci: Cz?? 1- dostawy prasy papierowej i elektronicznej do s?d█w z obszaru apelacji warszawskiej. Cz?? 2- dostawy prasy papierowej i elektronicznej do s?d█w z obszaru apelacji krakowskiej, katowickiej, rzeszowskiej i wroc?awskiej oraz CZdS IGB i KSSiP. Cz?? 3- dostawy prasy papierowej i elektronicznej do s?d█w z obszaru apelacji bia?ostockiej, gda?skiej, lubelskiej, ?█dzkiej, pozna?skiej i szczeci?skiej.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 1- dostawy prasy papierowej i elektronicznej do s?d█w z obszaru apelacji warszawskiej
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues sp╚cialis╚es, p╚riodiques et magazines 79980000 Services d'abonnement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Lieu principal d'ex╚cution:
Wszystkie lokalizacje wskazane zosta?y w Za??czniku nr 2a.1 do SWZ tj. Wykazie lokalizacji dostaw dla danej cz??ci zam█wienia.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa prasy papierowej i elektronicznej dla s?d█w z obszaru apelacji warszawskiej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr
   2. 1 do SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia ˝ Formularz cenowy dla cz??ci
   1.  Wykaz lokalizacji, do kt█rych realizowane b?d poszczeg█lne dostawy prasy oraz jej ilo?ci, w tym maksymalne ilo?ci danych dost?powych do prasy elektronicznej stanowi Za??czniki nr 2a.1 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, korzystaj?c z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia przewidywanej wielko?ci przedmiotu zam█wienia w stosunku do ka?dej cz??ci zam█wienia poprzez zmniejszenie przewidywanych maksymalnych ilo?ci prenumerat poszczeg█lnych tytu?█w prasowych na dany rok wydawniczy wymienionych w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. do SWZ tj. Opisie przedmiotu zam█wienia poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia b?d te rezygnacji z jakiego tytu?u tam wskazanego, w taki spos█b, kt█ry mo?e powodowa zmniejszenie warto?ci brutto Umowy o nie wi?cej ni 35%. Zamawiaj?cy tym samym gwarantuje realizacj 65% przewidywanej warto?ci przedmiotu zam█wienia. Niewykonanie przez Zamawiaj?cego umowy w zakresie pozosta?ych 35% przewidywanej warto?ci zam█wienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialno?ci Zamawiaj?cego z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania Umowy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w przypadku zmiany potrzeb Jednostek, na rzecz kt█rych prowadzone jest post?powanie. Celem potwierdzenia skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przed rozpocz?ciem danego miesi?ca prze?le Wykonawcy pisemn informacj o zmianach dotycz?cych ilo?ci zam█wionych prenumerat wskazuj?c tytu prasowy i ilo? prenumerat, kt█rych dotyczy zmniejszenie lub rezygnacja, wymienionych w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. do SWZ tj. Opisie przedmiotu zam█wienia poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania "procedury odwr█conej" przewidzianej w art. 139 ust 1 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca sk?adaj?c ofert na dana cz?? zam█wienia zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 6 000,00 z?, zgodnie z wymogami rozdz. V SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 2- dostawy prasy papierowej i elektronicznej do s?d█w z obszaru apelacji krakowskiej, katowickiej, rzeszowskiej i wroc?awskiej oraz CZdS IGB i KSSiP
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues sp╚cialis╚es, p╚riodiques et magazines 79980000 Services d'abonnement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Wszystkie lokalizacje wskazane zosta?y w Za??czniku nr 2a.2 do SWZ tj. Wykazie lokalizacji dostaw dla danej cz??ci zam█wienia.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa prasy papierowej i elektronicznej dla s?d█w z obszaru apelacji krakowskiej, katowickiej, rzeszowskiej i wroc?awskiej oraz CZdS IGB i KSSiP. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr
   2. 2 do SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia ˝ Formularz cenowy dla cz??ci
   2.  Wykaz lokalizacji, do kt█rych realizowane b?d poszczeg█lne dostawy prasy oraz jej ilo?ci, w tym maksymalne ilo?ci danych dost?powych do prasy elektronicznej stanowi Za??czniki nr 2a.2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, korzystaj?c z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia przewidywanej wielko?ci przedmiotu zam█wienia w stosunku do ka?dej cz??ci zam█wienia poprzez zmniejszenie przewidywanych maksymalnych ilo?ci prenumerat poszczeg█lnych tytu?█w prasowych na dany rok wydawniczy wymienionych w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. do SWZ tj. Opisie przedmiotu zam█wienia poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia b?d te rezygnacji z jakiego tytu?u tam wskazanego, w taki spos█b, kt█ry mo?e powodowa zmniejszenie warto?ci brutto Umowy o nie wi?cej ni 35%. Zamawiaj?cy tym samym gwarantuje realizacj 65% przewidywanej warto?ci przedmiotu zam█wienia. Niewykonanie przez Zamawiaj?cego umowy w zakresie pozosta?ych 35% przewidywanej warto?ci zam█wienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialno?ci Zamawiaj?cego z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania Umowy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w przypadku zmiany potrzeb Jednostek, na rzecz kt█rych prowadzone jest post?powanie. Celem potwierdzenia skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przed rozpocz?ciem danego miesi?ca prze?le Wykonawcy pisemn informacj o zmianach dotycz?cych ilo?ci zam█wionych prenumerat wskazuj?c tytu prasowy i ilo? prenumerat, kt█rych dotyczy zmniejszenie lub rezygnacja, wymienionych w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. do SWZ tj. Opisie przedmiotu zam█wienia poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania "procedury odwr█conej" przewidzianej w art. 139 ust 1 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca sk?adaj?c ofert na dana cz?? zam█wienia zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 25 000,00 z?, zgodnie z wymogami rozdz. V SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 3- dostawy prasy papierowej i elektronicznej do s?d█w z obszaru apelacji bia?ostockiej, gda?skiej, lubelskiej, ?█dzkiej, pozna?skiej i szczeci?skiej
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22200000 Journaux, revues sp╚cialis╚es, p╚riodiques et magazines 79980000 Services d'abonnement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL4 Makroregion p█?nocno-zachodni Code NUTS: PL6 Makroregion p█?nocny Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'ex╚cution:
Wszystkie lokalizacje wskazane zosta?y w Za??czniku nr 2a.3 do SWZ tj. Wykazie lokalizacji dostaw dla danej cz??ci zam█wienia.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa prasy papierowej i elektronicznej dla s?d█w z obszaru apelacji bia?ostockiej, gda?skiej, lubelskiej, ?█dzkiej, pozna?skiej i szczeci?skiej. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr
   2. 3 do SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia ˝ Formularz cenowy dla cz??ci
   3.  Wykaz lokalizacji, do kt█rych realizowane b?d poszczeg█lne dostawy prasy oraz jej ilo?ci, w tym maksymalne ilo?ci danych dost?powych do prasy elektronicznej stanowi Za??czniki nr 2a.3 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, korzystaj?c z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia przewidywanej wielko?ci przedmiotu zam█wienia w stosunku do ka?dej cz??ci zam█wienia poprzez zmniejszenie przewidywanych maksymalnych ilo?ci prenumerat poszczeg█lnych tytu?█w prasowych na dany rok wydawniczy wymienionych w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. do SWZ tj. Opisie przedmiotu zam█wienia poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia b?d te rezygnacji z jakiego tytu?u tam wskazanego, w taki spos█b, kt█ry mo?e powodowa zmniejszenie warto?ci brutto Umowy o nie wi?cej ni 35%. Zamawiaj?cy tym samym gwarantuje realizacj 65% przewidywanej warto?ci przedmiotu zam█wienia. Niewykonanie przez Zamawiaj?cego umowy w zakresie pozosta?ych 35% przewidywanej warto?ci zam█wienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialno?ci Zamawiaj?cego z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania Umowy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w przypadku zmiany potrzeb Jednostek, na rzecz kt█rych prowadzone jest post?powanie. Celem potwierdzenia skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przed rozpocz?ciem danego miesi?ca prze?le Wykonawcy pisemn informacj o zmianach dotycz?cych ilo?ci zam█wionych prenumerat wskazuj?c tytu prasowy i ilo? prenumerat, kt█rych dotyczy zmniejszenie lub rezygnacja, wymienionych w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. do SWZ tj. Opisie przedmiotu zam█wienia poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania "procedury odwr█conej" przewidzianej w art. 139 ust 1 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca sk?adaj?c ofert na dana cz?? zam█wienia zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 30 000,00 z?, zgodnie z wymogami rozdz. V SWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   1. Zamawiaj?cy uzna warunek dotycz?cy zdolno?ci zawodowej za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ to w tym okresie, wykona co najmniej 2 zam█wienia polegaj?ce na sukcesywnych dostawach prasy papierowej lub elektronicznej przez okres min. 12 miesi?cy o warto?ci nie mniejszej ni?: a) dla cz??ci 1 - 80 000,00 z brutto ka?de; b) dla cz??ci 2 - 150 000,00 z brutto ka?de; c) dla cz??ci 3 - 150 000,00 z brutto ka?de. Uwaga: Jedno zam█wienie rozumiane jako jedna umowa.
   2.  W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, co najmniej jeden z cz?onk█w konsorcjum musi samodzielnie spe?nia warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lony dla danej cz??ci zam█wienia.
   3.  W przypadku sk?adania oferty na wi?cej ni jedn cz?? zam█wienia wystarczaj?cym b?dzie wykazanie si przez Wykonawc spe?nieniem warunku dla cz??ci o najwy?szej warto?ci.
   4.  W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, za??czy dokumenty zawieraj?ce kwoty wyra?one w walutach innych ni z?oty polski, Zamawiaj?cy przeliczy je na z?oty polski wed?ug ?rednich kurs█w walut NBP opublikowanych w dniu, w kt█rym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kurs█w walut NBP w dniu, w kt█rym wydano dokument, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wed?ug kursu ostatnio og?oszonego przed dniem, w kt█rym wydano dokument. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   1. W celu wst?pnej oceny spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca z?o?y wraz z ofert aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (zwane dalej ĐJEDZţ), sporz?dzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wz█r dokumentu stanowi Za??cznik nr 3 do SWZ. Uwaga ˝ JEDZ nale?y wype?ni zgodnie z instrukcj zawart na stronie: www.uzp.gov.pl
   1. 1. Wykonawca zobowi?zany jest wype?ni JEDZ w nast?puj?cym zakresie: cz???: II, III, IV (Wykonawca wype?nia jedynie Sekcj ?, nie wype?nia Sekcji A-D cz??ci IV), VI. JEDZ nale?y z?o?y w oryginale, w formie elektronicznej.
   1. 2. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o udzielenie zam█wienia, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, potwierdzaj?c spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u oraz brak podstaw do wykluczenia.
   1. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu polega b?dzie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada tak?e o?wiadczenia JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w, potwierdzaj?c spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na zasoby podmiot█w udost?pniaj?cych oraz brak podstaw do wykluczenia tych podmiot█w.
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty w danej cz??ci zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie z?o?enia ˝ nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   2. 1 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane wraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Wz█r wykazu stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ. Wykaz wraz z dowodami, musz zawiera informacje potwierdzaj?ce spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci zawodowej Wykonawcy. Dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s?: referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. www.uzp.gov.pl
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zobowi?zania wynikaj?ce z realizacji przedmiotu zam█wienia, a spoczywaj?ce na Wykonawcy oraz Zamawiaj?cym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowie umownych, zawiera Wz█r Umowy (Za??cznik nr 5 do SWZ).
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 14/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 11/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 14/10/2021 Heure locale: 11:30 Lieu:
Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez rozszyfrowanie ofert z?o?onych za po?rednictwem systemu. Przed otwarciem ofert zamawiaj?cy udost?pni w systemie kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia. Niezw?ocznie po otwarciu ofert zamawiaj?cy zamie?ci w systemie informacj z otwarcia ofert zawieraj?c elementy, o kt█rych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Zamawiaj?cy-S?d Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez CZdS IGB, dzia?a w imieniu w?asnym i na swoj rzecz oraz
:
1) na podstawie upowa?nienia Ministra Sprawiedliwo?ci dokonanego Zarz?dzeniem z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiaj?cego i zamawiaj?cego w?a?ciwego do przeprowadzania post?powa o udzielenie zam█wienia lub udzielania zam█wie dla jednostek organizacyjnych podleg?ych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwo?ci oraz organizacji realizacji dostaw i us?ug w s?downictwie powszechnym (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2021 r., poz. 152) na rzecz s?d█w powszechnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s?d█w powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072); 2) na podstawie stosownego porozumienia o przeprowadzeniu wsp█lnego post?powania w imieniu i na rzecz Krajowej Szko?y S?downictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krak█w, zwanej dalej r█wnie ĐKSSiPţ. S?d Apelacyjny w Krakowie zawar stosowne porozumienie o wsp█lnym przygotowaniu i przeprowadzeniu post?powania z Centrum Zakup█w dla S?downictwa Instytucja Gospodarki Bud?etowej.
   2.  Adres www systemu elektronizacji za po?rednictwem kt█rego prowadzone jest post?powanie oraz pod kt█rym udost?pniane b?d zmiany i wyja?nienia tre?ci SWZ oraz inne dokumenty zam█wienia: https://ezamowienia.ms.gov.pl
   3.  Podstawy wykluczenia Wykonawcy, zgodnie z rozdz. VIII SWZ: art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych wskazanych w rozdz. IX pkt
   3. 2. SWZ ppkt
   3. 2.1. -
   3. 2.7.
   5.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w oraz podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w rozdz. IX pkt
   3. 2. SWZ ppkt
   3. 2.2. -
   3. 2.7.
   6. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa:
   6. 1. w rozdz. IX pkt
   3. 2.2. -
   3. 2.3.SWZ sk?ada dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt
   3. 3.1. SWZ
   6. 2. w rozdz. IX pkt
   3. 2.4. -
   3. 2.6.SWZ sk?ada dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt
   3. 3.2. SWZ
   7.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w rozdz. IX pkt
   3. 3.1.-3.3.2. SWZ lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o ?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wskazane w rozdz. IX pkt
   3. 3.1. -
   3. 3.2. SWZ stosuje si odpowiednio.
   8.  Informacje dotycz?ce ochrony danych osobowych zawarte zosta?y w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SWZ.
   9.  Ofert stanowi wype?niony formularz ofertowy - Za?. nr 1 do SWZ oraz wype?niony formularz cenowy - Opis przedmiotu zam█wienia- Za?. nr
   2. 1.-2.3. do SWZ. 10. Dokumenty sk?adane wraz z ofert okre?lono w rozdz. X pkt 12.2 SWZ. 11. Wykaz Jednostek, na rzecz kt█rych prowadzone jest post?powanie zawiera Za??cznik nr 8 do SWZ. https://ezamowienia.ms.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 22458701 Fax: +48 22458770 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z Rozdzia?em IX ustawy Prawo zam█wie publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 22458701 Fax: +48 22458770 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
22200000 - Journaux, revues spÚcialisÚes, pÚriodiques et magazines 
79980000 - Services d'abonnement