Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Logiciels et systËmes d'information

2021/S 179-465575  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Logiciels et systËmes d'information 2021/S 179-465575 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia GÛrniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie Adresse postale: Al. Mickiewicza 30, 30-059 KrakÛw Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-059 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata WaligÛrska Courriel: dzp@agh.edu.pl TÈlÈphone: +48 126173595 Fax: +48 126173363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dzp.agh.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.dzp.agh.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.dzp.agh.edu.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: http://e-propublico.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa rocznej ogÛlnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 lub rÛwnowa?nej w polskiej wersji j?zykowej dla 2 000 pracownikÛw wraz z bezp?atnym pakietem benefitÛw dla 80 000 studentÛw AGH NumÈro de rÈfÈrence: KC-zp.272-502/21
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa rocznej ogÛlnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 lub rÛwnowa?nej w polskiej wersji j?zykowej dla 2 000 pracownikÛw wraz z pakietem benefitÛw (nieodp?atn subskrypcj?) dla 80 000 studentÛw Akademii GÛrniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Lieu principal d'exÈcution:
AGH KrakÛw
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa rocznej ogÛlnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 lub rÛwnowa?nej w polskiej wersji j?zykowej dla 2 000 pracownikÛw wraz z pakietem benefitÛw (nieodp?atn subskrypcj?) dla 80 000 studentÛw Akademii GÛrniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POWR.03.05.00-00-Z309/18
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.
   2.  Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: a) o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania oraz o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, sporz?dzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/718/06/2021 S117 https://ted.europa.eu/TED2 / 5Dz.U./S S11718/06/2021304935-2021-PL3 / 5 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz.U. UE L 3 z
   6. 1.2016, str. 16); b) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenie O przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzone nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
   3.  Wykonawcy zagraniczni Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 2 lit. c i d, sk?ada odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ. https://ted.europa.eu/TED2
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Realizacja umowy odb?dzie si zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ. Przewidywane zmiany umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Czas oczekiwania na przyznanie warunkÛw specjalnych od firmy Microsoft Ireland Operations Limited dla Akademii GÛrniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie na realizacj zamÛwienia w programie licencyjnym Enrollment for Education Solutions (warunek skorzystania z benefitÛw przys?uguj?cych studentom w postaci bezp?atnych pakietÛw subskrypcji) wyd?u?y si do dwÛch miesi?cy. Obecna subskrypcja ko?czy si z dniem 31.10.2021 r. Z subskrypcji korzystaj wszyscy studenci i pracownicy do celÛw dydaktyki, bada oraz codziennych prac administracyjnych. SkrÛcenie procedury pozwoli zachowa ci?g?o? subskrypcji w zwi?zku z konieczno?ci wykorzystania okre?lony w zamÛwieniu narz?dzi b?d?cych przedmiotem zamÛwienia w okresie stanu zagro?enia epidemicznego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/09/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/12/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/09/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy, na karcie ÑOferta/Za??cznikiî, poprzez ich odszyfrowanie, ktÛre jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego pod adresem http://e-propublico.pl http://e-propublico.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca z?o?y wraz z ofert?: a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca si skorzystanie z formularza oferty, stanowi?cego za??cznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiaj?cego wzoru formularza oferty, oferta powinna zawiera wszystkie informacje wymagane we wzorze; b) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Upowa?nienie osÛb podpisuj?cych ofert wynika musi bezpo?rednio z dokumentÛw do??czonych do oferty. Je?eli upowa?nienie takie nie wynika wprost z dokumentÛw rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego w?a?ciwego rejestru), to do oferty nale?y do??czy inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
   2.  Wykonawca sk?ada ofert w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy pod adresem (https://epropublico.pl/).
   3.  Ofert sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://epropublico.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224584740
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224584740
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information