Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cracovie: Malles

2021/S 179-465472  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Cracovie: Malles 2021/S 179-465472 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 3 Regionalna Baza Logistyczna Numéro national d'identification: 121390415 Adresse postale: ul. Montelupich 3 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-901 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Parfieniuk Courriel: e.parfieniuk@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - zasobniki z tworzywa sztucznego, czapki zimowe WS, pasy bojowe Numéro de référence: 129/2021
II.1.2) Code CPV principal 18924000 Malles
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - zasobniki z tworzywa sztucznego, czapki zimowe WS, pasy bojowe.
   2.  Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 3 zadania
:
zadanie nr 1: Zasobnik z tworzywa sztucznego. zadanie nr 2: Czapka zimowa WS. zadanie nr 3: Pas bojowy
   3.  Przedmioty zamówienia musz spe?nia wymagania okre?lone w odpowiednich Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych (WTU) - stanowi?cych dokumenty zamówienia.
   4.  System zarz?dzania jako?ci Wykonawcy musi spe?nia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015
   5.  Przedmioty zamówienia b?d podlega?y nadzorowaniu jako?ci realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja
   1. 
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zasobnik z tworzywa sztucznego
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18924000 Malles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exécution:
Sk?ad Materia?owy JAWIDZ
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - zasobniki z tworzywa sztucznego w ilo?ci 1 360 szt.. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych (WTU) 93/DKWS stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 40 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówie opcjonalnych - 40 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?ce przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) wzór oferowanego przedmiotu zamówienia - jedn sztuk zasobnika z tworzywa sztucznego (zgodnie z WTU 93/DKWS); b) o?wiadczenie wystawione przez oferenta o zgodno?ci parametrów oferowanych zasobników z zapisami zawartymi w WTU nr 93/DKWS oraz dokument wystawiony przez producenta/importera lub oferenta o parametrach tworzywa zasadniczego.
   4. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych ?rodków dowodowych.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 40 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i zamówienie okre?lone jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. W ramach opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi dodatkowo do 1200 szt. zasobników z tworzywa sztucznego. Wszelkie uregulowania dotycz?ce uruchomienia prawa opcji zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (za??cznik do SWZ). Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówie opcjonalnych - 40 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Wymagane wadium
:
70.000,00 z
   2. Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, które zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zostan mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Czapka zimowa WS
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18443320 Calots de campagne
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exécution:
Sk?ad Materia?owy JAWIDZ
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - czapki zimowe WS w ilo?ci 2 346 szt.. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych (WTU) 110/DKWS stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 40 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówie opcjonalnych - 40 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?cy przedmiotowy ?rodek dowodowy: wzór oferowanego przedmiotu zamówienia - jedn sztuk czapki zimowej WS (wyprodukowanej zgodnie z WTU 110/DKWS) w rozmiarze 58 wraz z kominem;
   4. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego ?rodka dowodowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 40 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i zamówienie okre?lone jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. W ramach opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi dodatkowo do 1500 szt. czapek zimowych WS. Wszelkie uregulowania dotycz?ce uruchomienia prawa opcji zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (za??cznik do SWZ). Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówie opcjonalnych - 40 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Wymagane wadium
:
10.000,00 z
   2. Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, które zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zostan mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pas bojowy
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18425000 Ceintures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exécution:
Sk?ad Materia?owy JAWIDZ
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - pasy bojowe w ilo?ci 1 750 szt.. Przedmiot zamówienia musi spe?nia wymagania okre?lone w Wymaganiach Techniczno - U?ytkowych (WTU) 112/DKWS stanowi?cych dokument zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by fabrycznie nowy i pochodzi z bie??cej produkcji z 2021 roku.
   2.  Termin wykonania zamówienia: Zako?czenie: 40 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. - w zale?no?ci od tego który z terminów up?ynie wcze?niej. Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówie opcjonalnych - 40 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
   3.  Zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca z?o?y wraz z ofert nast?puj?cy przedmiotowy ?rodek dowodowy: wzór oferowanego przedmiotu zamówienia - jedn sztuk pasa bojowego w kolorze coyote 18-0724 TCX w rozmiarze L (wyprodukowanego zgodnie z WTU 112/DKWS).
   4. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do z?o?enia lub uzupe?nienia wskazanego w pkt 3 przedmiotowego ?rodka dowodowego.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 40 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy zastrzega, i zamówienie okre?lone jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. W ramach opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi dodatkowo do 50 szt. pasów bojowych. Wszelkie uregulowania dotycz?ce uruchomienia prawa opcji zosta?y zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (za??cznik do SWZ). Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówie opcjonalnych - 40 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. - w zale?no?ci od tego, który z terminów up?ynie wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Wymagane wadium
:

   6. 000,00 z
   2. Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, które zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia nie zostan mu przyznane.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest posiadanie przez wykonawc zdolno?ci finansowej niezb?dnej do realizacji niniejszego zamówienia. W zakresie powy?szego warunku zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca wykaza?, i posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow umo?liwiaj?ce realizacj zamówienia. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania ww. warunku udzia?u w niniejszym post?powaniu, polega na sytuacji finansowej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
   1. Minimalny poziom zdolno?ci wymagany przez zamawiaj?cego w zakresie powy?szego warunku to wykazanie przez wykonawc?, i posiada on zdolno? kredytow lub ?rodki finansowe w wysoko?ci nie mniejszej ni?: Dla zadania nr 1: 420.000,00 z?; Dla zadania nr 2: 70 000,00 z?; Dla zadania nr 3: 60 000,00 z?;
   2.  W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiega si o udzielenie zamówienia na wi?cej ni jedno zadanie, w celu potwierdzenia spe?niania warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zobowi?zany b?dzie wykaza?, i posiada zdolno? kredytow lub ?rodki finansowe w wysoko?ci nie mniejszej ni suma kwot odpowiadaj?cych poszczególnym zadaniom, na które sk?ada ofert?.
   3.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, spe?nianie minimalnego poziomu zdolno?ci wymaganego przez zamawiaj?cego w odniesieniu do warunku dotycz?cego sytuacji finansowej musi wykaza w ca?o?ci co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy wspólnie (dopuszczalne jest "sumowanie" spe?niania powy?szego warunku).
   4.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona (w zakresie danej cz??ci) - zostanie wezwany do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie nast?puj?cych dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie powy?szego warunku udzia?u w post?powaniu: a) o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu sk?adane na formularzu JEDZ. Zamawiaj?cy zastrzega, i w celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania ww. warunku wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV formularza JEDZ. b) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y powy?szej informacji, sk?ada inny podmiotowy ?rodek dowodowy, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji finansowej.
   5.  Wykonawca, który w celu potwierdzenia spe?niania ww. warunku udzia?u w post?powaniu,b?dzie polega na sytuacji finansowej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych przekazuje wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów. W celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu - w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby Wykonawca - w odpowiedzi na wezwanie zamawiaj?cego, sk?ada w odniesieniu do tych podmiotów: - o?wiadczenie tego podmiotu, o którym mowa w pkt. 4a - podmiotowe ?rodki dowodowe wskazane w sekcji VI.3 pkt.4 lit. a) oraz od c) do f) niniejszego og?oszenia potwierdzaj?ce, ?e nie zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z post?powania przewidziane wzgl?dem wykonawcy.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w projektowanych postanowieniach umowy, które s za??cznikiem do dokumentacji zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2021 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/11/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/10/2021 Heure locale: 08:30 Lieu:
Niepubliczne otwarcie ofert odb?dzie si w siedzibie Zamawiaj?cego przy u?yciu Platformy Zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:

   1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy,którzy s zdolni do nale?ytego wykonania zamówienia,spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4) 8), 9), 10) ustawy Pzp.
   2. Zamawiaj?cy ??da, by wykonawca z?o?y wraz z ofert przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w niniejszym og?oszeniu w sekcji II
   2. 4 (w zakresie poszczególnych zada?) Przedmiotowe ?rodki dowodowe (o których mowa sekcji II
   2. 4 niniejszego og?oszenia - odno?nie ka?dego z zada?) Wykonawca przekazuje w sposób i w terminie okre?lonych w dokumentach zamówienia
   3. Post?powanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z któr?, Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu mo?e najpierw dokona badania i oceny z?o?onych ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sk?adane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), obowi?zany b?dzie z?o?y wy??cznie wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawc?,którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w nie krótszym ni 10 dni terminie,aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów o których mowa w sekcji III.1.2) niniejszego og?oszenia oraz dokumentów wymienionych poni?ej: a)informacji z KRK w zakresie okre?lonym w ustawie Pzp: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4-dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b-odno?nie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono kar aresztu; art. 109 ust. 1 pkt 3-odno?nie do skazania za przest?pstwo lub wykroczenie, za które wymierzono kar aresztu, wystawionej nie wcze?niej ni 6 m-cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenia wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; c)za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-ce przed jego z?o?eniem; d)za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-ce przed jego z?o?eniem; e)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 m-ce przed jej z?o?eniem; f)o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.
   5. Je?eli wykonawca zamierza powierzy realizacj cz??ci zamówienia podwykonawcy,zamawiaj?cy zamawiaj?cy ??da wskazania przez wykonawc w druku OFERTA informacji o przewidywanym w ramach danego zadania podwykonawstwie oraz wskazania cz??ci zamówienia, których wykonanie w ramach danego zadania wykonawca zamierza powierzy podwykonawcy/-com (je?eli s ju znani) wraz z podaniem nazw/firm podwykonawcy/-ców (równie w JEDZ cz?? II sekcja D). Na wezwanie Zamawiaj?cego wykonawca przekazuje tak?e o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) dotycz?ce tych podwykonawców.
   6. Oferta musi zawiera ponadto wype?niony druk Oferta,formularz cenowy oraz pe?nomocnictwa (o ile dotyczy).
   7. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem platformy zakupowej. Sposób jej z?o?enia zosta opisany w dokumentach zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przewidziane dla post?powa?, których warto? przekracza progi unijne.
   2. Uprawnienia do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: -niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym, na projektowane postanowienie umowy, -zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4. Odwo?anie powinno zawiera m.in. wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zwi?z?e przedstawienie zarzutów, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania oraz wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
   5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   6. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób.
   8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18425000 - Ceintures 
18443320 - Calots de campagne 
18924000 - Malles