Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Drezdenko: Services sylvicoles

2021/S 201-524344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Drezdenko: Services sylvicoles 2021/S 201-524344 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Karwin Adresse postale: ul.Pierwszej Brygady 18 Ville: Drezdenko Code NUTS: PL431 Gorzowski Code postal: 66-530 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Ruszkiewicz Courriel: karwin@szczecin.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 957620590 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: gospodarka le?na, le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Karwin w roku 2022 Num╚ro de r╚f╚rence: NN.270.5.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szk█?karskiej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Karwin w roku 2022. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n. zm. - ĐPZPţ) oraz akt█w wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 15 496 356.92 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Ustronie, Grot█w, Odyniec
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin. Realizacja prac dla Pakietu 1 b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Ustronie, Grot█w, Odyniec.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si?: Za?.
   3. 1.1.-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji, Za?.
   3. 2.1. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, Za?.
   3. 3.1.-zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna, Za?.
   3. 4.-zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego, Za?.3.5.1.-informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna, Za?.
   3. 6.-powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe okre?lone w SWZ maj charakter szacunkowy. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Wielko?ci wskazane w SWZ dla ka?dej z kategorii sortyment█w (tj. ??cznie dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad kategorii, odpowiednio: W ˝ drewno wielkowymiarowe, S ˝ drewno ?redniowymiarowe oraz M ˝ drewno ma?owymiarowe) s oparte o szacunki brakarskie. W zwi?zku z tym faktyczny rozmiar prac wykonywanych w ramach realizacji Umowy w odniesieniu do ka?dej z kategorii sortyment█w mo?e si r█?ni do 25% w stosunku do ilo?ci okre?lonej ??cznie (sumarycznie) dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad danej kategorii sortyment█w. Standardy jako?ciowe, odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych podleg?ych RDLP w Szczecinie. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych, opisy kod█w czynno?ci dla poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za?. nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy Kodeks pracy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 3 523 475.31 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (Opcja). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (Za??cznik nr 12.1. do SWZ). Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej obj?te b?d prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szk█?karskiej obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 3 do SWZ, kt█re wynikaj z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Karwin, b?d kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczeg█?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej zawarty zosta w Za??czniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Terminy wykonania poszczeg█lnych prac (w ka?dym z Pakiet█w) b?d okre?lane w Zleceniach sporz?dzanych przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu 1 ˝ 47000,00 z?. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej wynikaj?cej z wybranej oferty na dany Pakiet.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Sosn█wka, Lubiat█w, Irena
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin. Realizacja prac dla Pakietu 2 b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Sosn█wka, Lubiat█w, Irena.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si?: Za?.
   3. 1.2.-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji, Za?.
   3. 2.2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, Za?.
   3. 3.2.-zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna, Za?.
   3. 4.-zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego, Za?.3.5.2.-informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna, Za?.
   3. 6.-powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe okre?lone w SWZ maj charakter szacunkowy. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Wielko?ci wskazane w SWZ dla ka?dej z kategorii sortyment█w (tj. ??cznie dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad kategorii, odpowiednio: W ˝ drewno wielkowymiarowe, S ˝ drewno ?redniowymiarowe oraz M ˝ drewno ma?owymiarowe) s oparte o szacunki brakarskie. W zwi?zku z tym faktyczny rozmiar prac wykonywanych w ramach realizacji Umowy w odniesieniu do ka?dej z kategorii sortyment█w mo?e si r█?ni do 25% w stosunku do ilo?ci okre?lonej ??cznie (sumarycznie) dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad danej kategorii sortyment█w. Standardy jako?ciowe, odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych podleg?ych RDLP w Szczecinie. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych, opisy kod█w czynno?ci dla poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za?. nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy Kodeks pracy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 3 385 097.99 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (Opcja). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (Za??cznik nr 12.1. do SWZ). Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej obj?te b?d prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szk█?karskiej obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 3 do SWZ, kt█re wynikaj z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Karwin, b?d kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczeg█?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej zawarty zosta w Za??czniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Terminy wykonania poszczeg█lnych prac (w ka?dym z Pakiet█w) b?d okre?lane w Zleceniach sporz?dzanych przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu 2 ˝ 45000,00 z?. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej wynikaj?cej z wybranej oferty na dany Pakiet.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Wilcze Do?y, Solecko, Ko?cielec
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin. Realizacja prac dla Pakietu 3 b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Wilcze Do?y, Solecko, Ko?cielec.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si?: Za?.
   3. 1.3.-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji, Za?.
   3. 2.3. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, Za?.
   3. 3.3.-zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna, Za?.
   3. 4.-zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego, Za?.3.5.3.-informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna, Za?.
   3. 6.-powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe okre?lone w SWZ maj charakter szacunkowy. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Wielko?ci wskazane w SWZ dla ka?dej z kategorii sortyment█w (tj. ??cznie dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad kategorii, odpowiednio: W ˝ drewno wielkowymiarowe, S ˝ drewno ?redniowymiarowe oraz M ˝ drewno ma?owymiarowe) s oparte o szacunki brakarskie. W zwi?zku z tym faktyczny rozmiar prac wykonywanych w ramach realizacji Umowy w odniesieniu do ka?dej z kategorii sortyment█w mo?e si r█?ni do 25% w stosunku do ilo?ci okre?lonej ??cznie (sumarycznie) dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad danej kategorii sortyment█w. Standardy jako?ciowe, odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych podleg?ych RDLP w Szczecinie. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych, opisy kod█w czynno?ci dla poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za?. nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy Kodeks pracy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 3 382 892.10 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (Opcja). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (Za??cznik nr 12.1. do SWZ). Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej obj?te b?d prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szk█?karskiej obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 3 do SWZ, kt█re wynikaj z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Karwin, b?d kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczeg█?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej zawarty zosta w Za??czniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Terminy wykonania poszczeg█lnych prac (w ka?dym z Pakiet█w) b?d okre?lane w Zleceniach sporz?dzanych przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu 3 ˝ 45000,00 z?. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej wynikaj?cej z wybranej oferty na dany Pakiet.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Bukowo, Kalin█wek
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin. Realizacja prac dla Pakietu 4 b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Bukowo, Kalin█wek.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si?: Za?.
   3. 1.4.-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji, Za?.
   3. 2.4. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, Za?.
   3. 3.4.-zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna, Za?.
   3. 4.-zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego, Za?.3.5.4.-informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna, Za?.
   3. 6.-powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe okre?lone w SWZ maj charakter szacunkowy. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Wielko?ci wskazane w SWZ dla ka?dej z kategorii sortyment█w (tj. ??cznie dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad kategorii, odpowiednio: W ˝ drewno wielkowymiarowe, S ˝ drewno ?redniowymiarowe oraz M ˝ drewno ma?owymiarowe) s oparte o szacunki brakarskie. W zwi?zku z tym faktyczny rozmiar prac wykonywanych w ramach realizacji Umowy w odniesieniu do ka?dej z kategorii sortyment█w mo?e si r█?ni do 25% w stosunku do ilo?ci okre?lonej ??cznie (sumarycznie) dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad danej kategorii sortyment█w. Standardy jako?ciowe, odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych podleg?ych RDLP w Szczecinie. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych, opisy kod█w czynno?ci dla poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za?. nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy Kodeks pracy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 269 346.88 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (Opcja). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (Za??cznik nr 12.1. do SWZ). Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej obj?te b?d prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szk█?karskiej obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 3 do SWZ, kt█re wynikaj z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Karwin, b?d kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczeg█?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej zawarty zosta w Za??czniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Terminy wykonania poszczeg█lnych prac (w ka?dym z Pakiet█w) b?d okre?lane w Zleceniach sporz?dzanych przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu 4 ˝ 30000,00 z?. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej wynikaj?cej z wybranej oferty na dany Pakiet.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Lipki Wielkie, Go?cinowo
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin. Realizacja prac dla Pakietu 5 b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw Lipki Wielkie, Go?cinowo.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si?: Za?.
   3. 1.5.-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji, Za?.
   3. 2.5. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, Za?.
   3. 3.5.-zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna, Za?.
   3. 4.-zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego, Za?.3.5.5.-informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna, Za?.
   3. 6.-powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalot█w i podrost█w. Zakresy rzeczowe okre?lone w SWZ maj charakter szacunkowy. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Wielko?ci wskazane w SWZ dla ka?dej z kategorii sortyment█w (tj. ??cznie dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad kategorii, odpowiednio: W ˝ drewno wielkowymiarowe, S ˝ drewno ?redniowymiarowe oraz M ˝ drewno ma?owymiarowe) s oparte o szacunki brakarskie. W zwi?zku z tym faktyczny rozmiar prac wykonywanych w ramach realizacji Umowy w odniesieniu do ka?dej z kategorii sortyment█w mo?e si r█?ni do 25% w stosunku do ilo?ci okre?lonej ??cznie (sumarycznie) dla wszystkich sortyment█w wchodz?cych w sk?ad danej kategorii sortyment█w. Standardy jako?ciowe, odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych podleg?ych RDLP w Szczecinie. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych, opisy kod█w czynno?ci dla poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za?. nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy Kodeks pracy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 284 380.78 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (Opcja). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (Za??cznik nr 12.1. do SWZ). Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej obj?te b?d prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szk█?karskiej obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 3 do SWZ, kt█re wynikaj z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Karwin, b?d kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczeg█?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej zawarty zosta w Za??czniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Terminy wykonania poszczeg█lnych prac (w ka?dym z Pakiet█w) b?d okre?lane w Zleceniach sporz?dzanych przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu 5 ˝ 30000,00 z?. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej wynikaj?cej z wybranej oferty na dany Pakiet.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
szk█?ka na terenie Le?nictwa Wilcze Do?y
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de d╚frichement 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin. Realizacja prac dla Pakietu 6 b?dzie si odbywa?a na obszarze szk█?ki na terenie Le?nictwa Wilcze Do?y.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu gospodarki szk█?karskiej wynikaj?ce z Za?. nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si?: Za?.
   3. 1.6.-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji, Za?. nr
   3. 7.- ilo?ci i miejsca zbioru nasion i szyszek Zakresy rzeczowe okre?lone w SWZ maj charakter szacunkowy. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Standardy jako?ciowe, odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 66 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Szczecinie z dnia 6 pa?dziernika 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych podleg?ych RDLP w Szczecinie. Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych, opisy kod█w czynno?ci dla poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za?. nr 4 do SWZ. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiaj?cy dysponuje zapleczem socjalnym oraz maszynami i urz?dzeniami szk█?karskimi, kt█re odp?atnie mo?e udost?pni Wykonawcy (na jego pisemny wniosek), kt█remu zostanie udzielone zam█wienie na Pakiet nr
   6.  Szczeg█?owe warunki udost?pnienia zawarte s we wzorze umowy najmu pomieszczenia socjalnego na szk█?ce (Za??cznik nr 14 do SWZ) oraz we wzorze umowy dzier?awy sprz?tu szk█?karskiego (Za??cznik nr 15 do SWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 651 163.86 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (Opcja). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (Za??cznik nr 12.2. do SWZ). Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej obj?te b?d prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szk█?karskiej obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 3 do SWZ, kt█re wynikaj z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Karwin, b?d kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Szczeg█?owy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodz?cych w sk?ad zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej zawarty zosta w Za??czniku nr 4 do SWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej b?d udzielane w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych Wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa powy?ej b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Karwin.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Terminy wykonania poszczeg█lnych prac (w ka?dym z Pakiet█w) b?d okre?lane w Zleceniach sporz?dzanych przez Przedstawiciela Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu 6 ˝ 9000,00 z?. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej wynikaj?cej z wybranej oferty na dany Pakiet.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Crit╦res de s╚lection tels que mentionn╚s dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Crit╦res de s╚lection tels que mentionn╚s dans les documents de la consultation
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub cz??ci przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury. Wynagrodzenie stanowi b?dzie iloczyn wskazanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie cen jednostkowych za poszczeg█lne prace oraz ilo?ci wykonanych prac. Wynagrodzenie b?dzie p?atne w terminie do 14 dni od dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury. Podstaw do wystawienia faktury b?d Protoko?y Odbioru Rob█t. Wykonawca mo?e wystawia ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam█wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us?ugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p█?n. zm.˝ ĐUstawa o Fakturowaniuţ). Zamawiaj?cy przy zap?acie Wynagrodzenia b?dzie stosowa mechanizm podzielonej p?atno?ci. Pozosta?e warunki realizacji umowy zawarte s we wzorze umowy - Za??cznik nr 12.1. i 12.2. do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 13/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Nadle?nictwo Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko Otwarcie ofert nast?puje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc platformy Portal e-Us?ug SMARTPZP dost?pnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin. https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Komisja przetargowa. Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y otwarte; 2) cenach zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1)-5) i 7)- 10) PZP. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami oraz z?o?enie Oferty odbywa si wy??cznie przy u?yciu Platformy Portalu e-Us?ug SMARTPZP dost?pnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin. Wykonawca musi posiada konto na ww. platformie Zamawiaj?cego, dzieki czemu ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokument█w w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokument█w stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z Platformy Portalu e-Us?ug SMARTPZP, stanowi?cym za??cznik nr 13.1 do SWZ oraz Instrukcji u?ytkownika Wykonawcy stanowi?cej za??cznik nr 13.2 do SWZ. Wykonawca, przyst?puj?c do niniejszego post?powania o udzielenie zam█wienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy. Maksymalny rozmiar plik█w przesy?anych na Platformie Portalu e-Us?ug SMARTPZP za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za dat przekazania oferty, wniosk█w, zawiadomie?, dokument█w elektronicznych, o?wiadcze lub cyfrowych odwzorowa dokument█w w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokument█w stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na Platform Portalu e-Us?ug SMARTPZP. Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania techniczne umo?liwiaj?ce prac na Platformie Portalu e-Us?ug SMARTPZP tj. (1) sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci, nie mniejszej ni 1 Mb/s; (2) komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami? min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z system█w operacyjnych Linux Kernel
   4. 0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje; (3) przegl?darki internetowe: (a) Mozzilla Firefox ver. 65 i p█?niejsze, Google Chrome ver. 66 i p█?niejsze lub Opera ver. 58 i p█?niejsze, Microsoft Edge ver 18 i p█?niejsze, Internet Explorer 11, (b) lista zalecanych przegl?darek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u?ywanie najnowszych wersji przegl?darek. (4) dodatkowe oprogramowanie: (a) zainstalowane ?rodowisko Java w wersji min.
   1. 8 (jre), (b) w przypadku przegl?darek Opera, Chrome i Firefox nale?y doinstalowa dodatek do przegl?darki Szafir SDK Web, (c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Ofert oraz JEDZ, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokument█w w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokument█w stworzonych w postaci papierowej) sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem Platformy Portalu e-Us?ug SMARTPZP jako za??czniki. Spos█b sporz?dzenia dokument█w elektronicznych musi by zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/03 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami PZP czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/03 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt