Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: RÈalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Gda?sk: RÈalisation et entretien d'espaces verts 2021/S 201-524660 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gda?ski Zarz?d DrÛg i Zieleni NumÈro national d'identification: 5840900085 Adresse postale: ul. PartyzantÛw 36 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-254 Pays: Pologne Point(s) de contact: S?awomir Piotrowski Courriel: gzdiz@gdansk.gda.pl TÈlÈphone: +48 583412041 Fax: +48 585244609 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gzdiz.gda.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie infrastruktur drogow i zieleni
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ca?oroczne utrzymanie zieleni - rejon ?rÛdmie?cie NumÈro de rÈfÈrence: 22/B/PZ/2021
II.1.2) Code CPV principal 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa us?uga ca?orocznego utrzymania terenÛw zieleni miejskiej, w REJONIE I ñ ?R"DMIE?CIE Miasta Gda?sk
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 689 680.88 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77313000 Services d'entretien de parcs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Miasta Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa us?uga ca?orocznego utrzymania terenÛw zieleni miejskiej, w REJONIE I ñ ?R"DMIE?CIE - obiektÛw zieleni miejskiej ogÛlnodost?pnej, tj. ziele?cÛw, skwerÛw, parkÛw (z wy??czeniem siedmiu parkÛw zabytkowych), - obiektÛw grobownictwa wojennego (cmentarze wojenne), - terenÛw zieleni wzd?u drÛg komunikacyjnych tzn. drÛg krajowych, wojewÛdzkich, powiatowych i gminnych, - terenÛw zieleni nieurz?dzonej bez wyznaczonego administratora.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje w ramach niniejszej umowy skorzystanie z prawa opcji poprzez zwi?kszenie do 70% ilo?ci wykonywanych us?ug i/lub wyd?u?enie okresu realizacji zamÛwienia maksymalnie o 12 miesi?cy. Z prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e skorzysta w ka?dym momencie, jednak nie pÛ?niej ni miesi?c przed wyga?ni?ciem umowy, poprzez z?o?enie pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Rozliczenie zamÛwienia opcjonalnego nast?pi na zasadach okre?lonych w umowie jak dla zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 134-356602
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Ca?oroczne utrzymanie zieleni - rejon ?rÛdmie?cie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LOG Pawe M?towski NumÈro national d'identification: 5030035974 Adresse postale: ul. Modrzewiowa 26 Ville: Golub-Dobrzy Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 762 645.13 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 689 680.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77313000 - Services d'entretien de parcs