Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques

2021/S 179-465376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gdynia: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques 2021/S 179-465376 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Marynarki Wojennej im. BohaterÛw Westerplatte NumÈro national d'identification: 586-010-46-93 Adresse postale: ul. ?midowicza 69 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 81-127 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Adamczak, Anna Parasi?ska Courriel: przetargi@amw.gdynia.pl TÈlÈphone: +48 261262537 Fax: +48 261262537 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amw.gdynia.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.amw.gdynia.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki ñ I cz?? NumÈro de rÈfÈrence: 50/ZP/21
II.1.2) Code CPV principal 38400000 Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
CZ?? I dostawa stacjonarnego urz?dzenia do pomiaru chropowato?ci z mobiln przystawk CZ?? II dostawa 15+1 licencji SIECIOWYCH USB (zabezpieczonych 1 kluczem sieciowym dla 15 u?ytkownikÛw i 1 kluczem indywidualnym) oprogramowania dydaktyczno ñ przemys?owego do uczenia si programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania do zastosowania w pracowni Zamawiaj?cego CZ?? III dostawa przeno?nego, obs?ugiwanego przez tablet, systemu dedykowanego do inspekcji konstrukcji kompozytowych (mobilnego systemu termografii). CZ?? IV dostawa gotowego do eksploatacji pieca wysokotemperaturowego do ogrzewania prÛbek na maszynie wytrzyma?o?ciowej, ktÛry musi posiada poni?sze parametry oraz musi umo?liwia prac z maszynami posiadanymi CZ?? V dostawa komory solnej z dodatkowym modu?em badawczym zawieraj?cym lampy UV CZ?? VI dostawa drukarki 3D oraz Skanera 3D, z kompatybilnymi komputerami
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38400000 Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
dostawa stacjonarnego urz?dzenia do pomiaru chropowato?ci z mobiln przystawk?. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia za??cznik nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Mo?liwo? wczytania i analizy na komputerze danych pomiarowych / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Menu w j?zyku polskim / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48100000 Logiciels pour l'industrie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
dostawa 15+1 licencji SIECIOWYCH USB (zabezpieczonych 1 kluczem sieciowym dla 15 u?ytkownikÛw i 1 kluczem indywidualnym) oprogramowania dydaktyczno ñ przemys?owego do uczenia si programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania do zastosowania w pracowni Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Szybko? reakcji serwisu on-line / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38900000 Instruments divers d'Èvaluation ou de test
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
dostawa przeno?nego, obs?ugiwanego przez tablet, systemu dedykowanego do inspekcji konstrukcji kompozytowych (mobilnego systemu termografii). System musi posiada inteligentn kamer na podczerwie ze zintegrowanym sterowaniem ?rÛd?em ciep?a.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Obszar badania / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42000000 Machines industrielles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
dostawa gotowego do eksploatacji pieca wysokotemperaturowego do ogrzewania prÛbek na maszynie wytrzyma?o?ciowej, ktÛry musi posiada poni?sze parametry oraz musi umo?liwia prac z maszynami posiadanymi przez Zamawiaj?cego (maszyna wytrzyma?o?ciowa MTS 810.12, MTS Criterion C45.305)
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Rozk?ad temperatury w piecu na wysoko?ci 150 mm dla temperatury 1000 C / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38970000 Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
dostawa komory solnej z dodatkowym modu?em badawczym zawieraj?cym lampy UV
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Przeprowadzenie szkolenia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Mo?liwo? edycji programÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
dostawa drukarki 3D oraz Skanera 3D, z kompatybilnymi komputerami do obs?ugi
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Obj?to? obszaru roboczego dwumateria?owego drukarki 3D / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Obj?to? obszaru roboczego skanera 3D / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca musi posiada zdolno? do wyst?powania w obrocie gospodarczym tj. by wpisanym do Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia w oparciu o dokument do??czony do oferty b?d po jego uzupe?nieniu na wezwanie Zamawiaj?cego.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy odst?puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe?nienia warunkÛw w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Opis spe?nienia warunku (dotyczy cz??ci IV): Wykonawca musi wykaza si do?wiadczeniem (za??cznik nr 5) tj. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Za spe?nienie tego warunku Zamawiaj?cy uzna: wykonanie przynajmniej 3 dostaw pieca wysokotemperaturowego do maszyn wytrzyma?o?ciowych za ??czn kwot min. 50 000 z?. Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia w oparciu o dokument do??czony do oferty b?d po jego uzupe?nieniu na wezwanie Zamawiaj?cego.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Sk?adanie ofert odbywa si w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej . art. 138 ust. 4 Pzp
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 09:15 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/ https://platformazakupowa.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw do jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
38400000 - Instruments de contrôle de propriétés physiques 
38900000 - Instruments divers d'évaluation ou de test 
38970000 - Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique 
42000000 - Machines industrielles 
48100000 - Logiciels pour l'industrie