Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 12/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services de déneigement

2021/S 201-524386  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Gdynia: Services de déneigement 2021/S 201-524386 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni - Zarz?d Dróg i Zieleni Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul.10 Lutego 24 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-364 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Kami?ski Courriel: rzp@zdiz.gdynia.pl Téléphone: +48 587612085 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdiz.gdynia.pl Adresse du profil d'acheteur: www.zdiz.gdynia.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni z podzia?em na sektory 1-5 Numéro de référence: EZP.271.76.2021
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni z podzia?em na sektory 1-5 w nast?puj?cych sektorach: - Cz?? 1 - SEKTOR 1, - Cz?? 2 - SEKTOR 2, - Cz?? 3 - SEKTOR 3, - Cz?? 4 - SEKTOR
   4.  - Cz?? 5 - SEKTOR
   5. 
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych prawo opcji obejmuj?ce swoim zakresem mo?liwo? zwi?kszenia zakresu ilo?ciowego us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia poprzez zwi?kszenie limitu godzin prowadzenia AKCJI ZIMOWEJ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni - sektor 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym - III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 1, obejmuj?cym obszar po?o?ony w dzielnicach: Babie Do?y, Oksywie, Ob?u?e, Pogórze i cz??ciowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, ?ródmie?cie, zgodnie z mapk pogl?dow (Za??cznik S1-5)
   2.  Sta?ym utrzymaniem zimowym obj?tych jest w sektorze 1 ok. 37 138 m dróg w tym: a) dróg kat. III: 24 278 m b) dróg kat. IV: 12 860 m
   3.  Przewidywana d?ugo? dróg obj?tych utrzymaniem mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu, nie wi?cej ni o 10 %, w stosunku do ??cznej d?ugo?ci dróg, okre?lonej w wykazie ulic utrzymania zimowego, w przypadku: a) zmiany kategorii dróg, b) w??czenia do sta?ego utrzymania dróg, w tym utrzymywanych interwencyjnie, c) zmiany organizacji ruchu, d) budowy lub przebudowy dróg, e) potrzeb komunikacji miejskiej, f) potrzeby zmiany standardu utrzymania dróg
   4.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj za??czniki do SWZ: - Za??cznik S1-1 - Opis przedmiotu zamówienia, - Za??cznik S1-2 - Wykaz ulic utrzymania zimowego, - Za??cznik S1-3 - Wzór meldunku, - Za??cznik S1-4 - Wzór informacji o zu?ytych ?rodkach, - Za??cznik S1-5 - Mapa pogl?dowa, - Za??cznik nr 8 - Wzór umowy.
   5.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"), informuje ?e b?dzie przetwarza przekazane przez Wykonawc dane osobowe jego reprezentantów i/lub pe?nomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upowa?nionych przez niego do podpisywania wszelkich o?wiadcze w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwi?zanych z realizacj zamówienia, w celu i w zakresie niezb?dnym dla prawid?owej realizacji przedmiotu zamówienia.
   6.  Wykonawca i/lub osoby go reprezentuj?ce o?wiadczaj?, i zostali poinformowani o tym, ?e: a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem" jest Zarz?d Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ; b) Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych , z którym mo?na skontaktowa si pod adresem email:iod@zdiz.gdynia.pl ; c) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwi?zku z realizacj zamówienia b?d przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze (w tym w celach archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO .
   7.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków mo?liwych do wpisania w niniejszym punkcie og?oszenia pozosta?e informacje dot. RODO dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o pierwszym uruchomieniu realizacji us?ugi (T1) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o terminie ponownego uruchomienia realizacji us?ugi utrzymania zimowego (T2) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 5 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych prawo opcji obejmuj?ce swoim zakresem mo?liwo? zwi?kszenia zakresu ilo?ciowego us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia poprzez zwi?kszenie limitu godzin prowadzenia AKCJI ZIMOWEJ, w nast?puj?cym zakresie: CZ?? 1 Wielko? zamówienia oszacowano ??cznie na: - 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii III uj?tych w wykazie - 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii IV uj?tych w wykazie - 10 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" , w tym: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 500 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 250 godzin - 1 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" ZAMÓWIENIE NA PRAWACH OPCJI: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 1 000 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 1 250 godzin - 9 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" 2) Zamawiaj?cy przewiduje uruchomienie prawa opcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykorzysta limit godzin gwarantowanych (zamówienie podstawowe), natomiast warunki atmosferyczne b?d wymaga?y dalszego ?wiadczenia us?ugi, tj. utrzymania zimowego nawierzchni jezdni ulic w szczególno?ci oczyszczania ze ?niegu, lodu (likwidowania ?lisko?ci) i b?ota po?niegowego, w okresie obowi?zywania umowy. 3) Zamówienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy. 4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Us?ugi obj?te prawem opcji zostan zlecone w przypadku wyst?pienia konieczno?ci ich wykonania, stosownie do wynik?ych potrzeb i mo?liwo?ci ich sfinansowania. 5) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta w cz??ci. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie d?u?ej ni do 30.04.2022 r.
   2.  Na CZ?? 1 - Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 40.500,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni - sektor 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym - III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 2, obejmuj?cym obszar po?o?ony w dzielnicach: Pustki Cisowskie - Demptowo, Dzia?ki Le?ne, Witomino i cz??ciowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze ?wi?tego Maksymiliana, zgodnie z mapk pogl?dow (Za??cznik S2-5).
   2.  Sta?ym utrzymaniem zimowym obj?tych jest w sektorze 2 ok. 46 412 m dróg w tym: a) dróg kat. III: 33 633 m b) dróg kat. IV: 12 779 m
   3.  Przewidywana d?ugo? dróg obj?tych utrzymaniem mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu, nie wi?cej ni o 10 %, w stosunku do ??cznej d?ugo?ci dróg, okre?lonej w wykazie ulic utrzymania zimowego, w przypadku: a) zmiany kategorii dróg, b) w??czenia do sta?ego utrzymania dróg, w tym utrzymywanych interwencyjnie, c) zmiany organizacji ruchu, d) budowy lub przebudowy dróg, e) potrzeb komunikacji miejskiej, f) potrzeby zmiany standardu utrzymania dróg
   4.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj za??czniki do SWZ: - Za??cznik S2-1 - Opis przedmiotu zamówienia, - Za??cznik S2-2 - Wykaz ulic utrzymania zimowego, - Za??cznik S2-3 - Wzór meldunku, - Za??cznik S2-4 - Wzór informacji o zu?ytych ?rodkach, - Za??cznik S2-5 - Mapa pogl?dowa, - Za??cznik nr 8 - Wzór umowy.
   5.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"), informuje ?e b?dzie przetwarza przekazane przez Wykonawc dane osobowe jego reprezentantów i/lub pe?nomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upowa?nionych przez niego do podpisywania wszelkich o?wiadcze w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwi?zanych z realizacj zamówienia, w celu i w zakresie niezb?dnym dla prawid?owej realizacji przedmiotu zamówienia.
   6.  Wykonawca i/lub osoby go reprezentuj?ce o?wiadczaj?, i zostali poinformowani o tym, ?e: a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem" jest Zarz?d Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ; b) Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych , z którym mo?na skontaktowa si pod adresem email:iod@zdiz.gdynia.pl ; c) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwi?zku z realizacj zamówienia b?d przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze (w tym w celach archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO .
   7.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków mo?liwych do wpisania w niniejszym punkcie og?oszenia pozosta?e informacje dot. RODO dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o pierwszym uruchomieniu realizacji us?ugi (T1) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o terminie ponownego uruchomienia realizacji us?ugi utrzymania zimowego (T2) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 5 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych prawo opcji obejmuj?ce swoim zakresem mo?liwo? zwi?kszenia zakresu ilo?ciowego us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia poprzez zwi?kszenie limitu godzin prowadzenia AKCJI ZIMOWEJ, w nast?puj?cym zakresie: CZ?? 2 Wielko? zamówienia oszacowano ??cznie na: 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii III uj?tych w wykazie 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii IV uj?tych w wykazie 10 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia", w tym: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 500 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 250 godzin - 1 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" ZAMÓWIENIE NA PRAWACH OPCJI: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 1 000 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 1 250 godzin - 9 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" 2) Zamawiaj?cy przewiduje uruchomienie prawa opcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykorzysta limit godzin gwarantowanych (zamówienie podstawowe), natomiast warunki atmosferyczne b?d wymaga?y dalszego ?wiadczenia us?ugi, tj. utrzymania zimowego nawierzchni jezdni ulic w szczególno?ci oczyszczania ze ?niegu, lodu (likwidowania ?lisko?ci) i b?ota po?niegowego, w okresie obowi?zywania umowy. 3) Zamówienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy. 4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Us?ugi obj?te prawem opcji zostan zlecone w przypadku wyst?pienia konieczno?ci ich wykonania, stosownie do wynik?ych potrzeb i mo?liwo?ci ich sfinansowania. 5) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta w cz??ci. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie d?u?ej ni do 30.04.2022 r.
   2.  Na CZ?? 2 - Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 50.600,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni - sektor 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym - III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 3 obejmuj?cym obszar po?o?ony w dzielnicach: Kamienna Góra, Red?owo i cz??ciowo w dzielnicach: ?ródmie?cie, Wzgórze ?w. Maksymiliana, Or?owo, zgodnie z mapk pogl?dow (Za??cznik S3-5).
   2.  Sta?ym utrzymaniem zimowym obj?tych jest w sektorze 3 ok. 49 225 m dróg w tym: a) dróg kat. III: 30 424 m b) dróg kat. IV: 18 801 m
   3.  Przewidywana d?ugo? dróg obj?tych utrzymaniem mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu, nie wi?cej ni o 10 %, w stosunku do ??cznej d?ugo?ci dróg, okre?lonej w wykazie ulic utrzymania zimowego, w przypadku: a) zmiany kategorii dróg, b) w??czenia do sta?ego utrzymania dróg, w tym utrzymywanych interwencyjnie, c) zmiany organizacji ruchu, d) budowy lub przebudowy dróg, e) potrzeb komunikacji miejskiej, f) potrzeby zmiany standardu utrzymania dróg
   4.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj za??czniki do SWZ: - Za??cznik S3-1 - Opis przedmiotu zamówienia, - Za??cznik S3-2 - Wykaz ulic utrzymania zimowego, - Za??cznik S3-3 - Wzór meldunku, - Za??cznik S3-4 - Wzór informacji o zu?ytych ?rodkach, - Za??cznik S3-5 - Mapa pogl?dowa, - Za??cznik nr 8 - Wzór umowy.
   5.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"), informuje ?e b?dzie przetwarza przekazane przez Wykonawc dane osobowe jego reprezentantów i/lub pe?nomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upowa?nionych przez niego do podpisywania wszelkich o?wiadcze w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwi?zanych z realizacj zamówienia, w celu i w zakresie niezb?dnym dla prawid?owej realizacji przedmiotu zamówienia.
   6.  Wykonawca i/lub osoby go reprezentuj?ce o?wiadczaj?, i zostali poinformowani o tym, ?e: a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem" jest Zarz?d Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ; b) Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych , z którym mo?na skontaktowa si pod adresem email:iod@zdiz.gdynia.pl ; c) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwi?zku z realizacj zamówienia b?d przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze (w tym w celach archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO .
   7.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków mo?liwych do wpisania w niniejszym punkcie og?oszenia pozosta?e informacje dot. RODO dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o pierwszym uruchomieniu realizacji us?ugi (T1) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o terminie ponownego uruchomienia realizacji us?ugi utrzymania zimowego (T2) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 5 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych prawo opcji obejmuj?ce swoim zakresem mo?liwo? zwi?kszenia zakresu ilo?ciowego us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia poprzez zwi?kszenie limitu godzin prowadzenia AKCJI ZIMOWEJ, w nast?puj?cym zakresie: CZ?? 3 Wielko? zamówienia oszacowano ??cznie na: 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii III uj?tych w wykazie 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii IV uj?tych w wykazie 10 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia", w tym: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 500 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 250 godzin - 1 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" ZAMÓWIENIE NA PRAWACH OPCJI: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 1 000 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 1 250 godzin - 9 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" 2) Zamawiaj?cy przewiduje uruchomienie prawa opcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykorzysta limit godzin gwarantowanych (zamówienie podstawowe), natomiast warunki atmosferyczne b?d wymaga?y dalszego ?wiadczenia us?ugi, tj. utrzymania zimowego nawierzchni jezdni ulic w szczególno?ci oczyszczania ze ?niegu, lodu (likwidowania ?lisko?ci) i b?ota po?niegowego, w okresie obowi?zywania umowy. 3) Zamówienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy. 4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Us?ugi obj?te prawem opcji zostan zlecone w przypadku wyst?pienia konieczno?ci ich wykonania, stosownie do wynik?ych potrzeb i mo?liwo?ci ich sfinansowania. 5) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta w cz??ci. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie d?u?ej ni do 30.04.2022 r.
   2.  Na CZ?? 3 - Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 53.700,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni - sektor 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym - III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 4 obejmuj?cym obszar po?o?ony w dzielnicach: Chwarzno - Wiczlino i D?browa, zgodnie z mapk pogl?dow (Za??cznik S4-5)
   2.  Sta?ym utrzymaniem zimowym obj?tych jest w sektorze 4 ok. 68 059 m dróg w tym: a) dróg kat. III: 20 734 m b) dróg kat. IV: 47 325 m
   3.  Przewidywana d?ugo? dróg obj?tych utrzymaniem mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu, nie wi?cej ni o 10 %, w stosunku do ??cznej d?ugo?ci dróg, okre?lonej w wykazie ulic utrzymania zimowego, w przypadku: a) zmiany kategorii dróg, b) w??czenia do sta?ego utrzymania dróg, w tym utrzymywanych interwencyjnie, c) zmiany organizacji ruchu, d) budowy lub przebudowy dróg, e) potrzeb komunikacji miejskiej, f) potrzeby zmiany standardu utrzymania dróg
   4.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj za??czniki do SWZ: - Za??cznik S4-1 - Opis przedmiotu zamówienia, - Za??cznik S4-2 - Wykaz ulic utrzymania zimowego, - Za??cznik S4-3 - Wzór meldunku, - Za??cznik S4-4 - Wzór informacji o zu?ytych ?rodkach, - Za??cznik S4-5 - Mapa pogl?dowa, - Za??cznik nr 8 - Wzór umowy.
   5.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"), informuje ?e b?dzie przetwarza przekazane przez Wykonawc dane osobowe jego reprezentantów i/lub pe?nomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upowa?nionych przez niego do podpisywania wszelkich o?wiadcze w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwi?zanych z realizacj zamówienia, w celu i w zakresie niezb?dnym dla prawid?owej realizacji przedmiotu zamówienia.
   6.  Wykonawca i/lub osoby go reprezentuj?ce o?wiadczaj?, i zostali poinformowani o tym, ?e: a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem" jest Zarz?d Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ; b) Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych , z którym mo?na skontaktowa si pod adresem email:iod@zdiz.gdynia.pl ; c) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwi?zku z realizacj zamówienia b?d przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze (w tym w celach archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO .
   7.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków mo?liwych do wpisania w niniejszym punkcie og?oszenia pozosta?e informacje dot. RODO dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o pierwszym uruchomieniu realizacji us?ugi (T1) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o terminie ponownego uruchomienia realizacji us?ugi utrzymania zimowego (T2) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 5 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych prawo opcji obejmuj?ce swoim zakresem mo?liwo? zwi?kszenia zakresu ilo?ciowego us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia poprzez zwi?kszenie limitu godzin prowadzenia AKCJI ZIMOWEJ, w nast?puj?cym zakresie: CZ?? 4 Wielko? zamówienia oszacowano ??cznie na: 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii III 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii IV 20 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" , w tym: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez: - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 500 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 250 godzin - 5 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" ZAMÓWIENIE NA PRAWACH OPCJI: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 1 000 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 1 250 godzin - 15 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" 2) Zamawiaj?cy przewiduje uruchomienie prawa opcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykorzysta limit godzin gwarantowanych (zamówienie podstawowe), natomiast warunki atmosferyczne b?d wymaga?y dalszego ?wiadczenia us?ugi, tj. utrzymania zimowego nawierzchni jezdni ulic w szczególno?ci oczyszczania ze ?niegu, lodu (likwidowania ?lisko?ci) i b?ota po?niegowego, w okresie obowi?zywania umowy. 3) Zamówienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy. 4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Us?ugi obj?te prawem opcji zostan zlecone w przypadku wyst?pienia konieczno?ci ich wykonania, stosownie do wynik?ych potrzeb i mo?liwo?ci ich sfinansowania. 5) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta w cz??ci. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie d?u?ej ni do 30.04.2022 r.
   2.  Na CZ?? 4 - Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 74.300,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie zimowe jezdni dróg miasta Gdyni - sektor 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym - III i IV kategorii w sezonie zimowym w sektorze 5 obejmuj?cym obszar po?o?ony w dzielnicach: Wielki Kack, Karwiny, Ma?y Kack i cz??ciowo w dzielnicy Or?owo zgodnie z mapk pogl?dow (Za??cznik S5-5).
   2.  Sta?ym utrzymaniem zimowym obj?tych jest w sektorze 5 ok. 53 884 m dróg w tym: a) dróg kat. III: 29 480 m b) dróg kat. IV: 24 404 m
   3.  Przewidywana d?ugo? dróg obj?tych utrzymaniem mo?e ulec zwi?kszeniu lub zmniejszeniu, nie wi?cej ni o 10 %, w stosunku do ??cznej d?ugo?ci dróg, okre?lonej w wykazie ulic utrzymania zimowego, w przypadku: a) zmiany kategorii dróg, b) w??czenia do sta?ego utrzymania dróg, w tym utrzymywanych interwencyjnie, c) zmiany organizacji ruchu, d) budowy lub przebudowy dróg, e) potrzeb komunikacji miejskiej, f) potrzeby zmiany standardu utrzymania dróg
   4.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy zawieraj za??czniki do SWZ: - Za??cznik S5-1 - Opis przedmiotu zamówienia, - Za??cznik S5-2 - Wykaz ulic utrzymania zimowego, - Za??cznik S5-3 - Wzór meldunku, - Za??cznik S5-4 - Wzór informacji o zu?ytych ?rodkach, - Za??cznik S5-5 - Mapa pogl?dowa, - Za??cznik nr 8 - Wzór umowy.
   5.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"), informuje ?e b?dzie przetwarza przekazane przez Wykonawc dane osobowe jego reprezentantów i/lub pe?nomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upowa?nionych przez niego do podpisywania wszelkich o?wiadcze w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwi?zanych z realizacj zamówienia, w celu i w zakresie niezb?dnym dla prawid?owej realizacji przedmiotu zamówienia.
   6.  Wykonawca i/lub osoby go reprezentuj?ce o?wiadczaj?, i zostali poinformowani o tym, ?e: a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem" jest Zarz?d Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl ; b) Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych , z którym mo?na skontaktowa si pod adresem email:iod@zdiz.gdynia.pl ; c) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwi?zku z realizacj zamówienia b?d przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze (w tym w celach archiwizacyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO .
   7.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków mo?liwych do wpisania w niniejszym punkcie og?oszenia pozosta?e informacje dot. RODO dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o pierwszym uruchomieniu realizacji us?ugi (T1) / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Czas poinformowania o terminie ponownego uruchomienia realizacji us?ugi utrzymania zimowego (T2) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 5 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje stosownie do art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych prawo opcji obejmuj?ce swoim zakresem mo?liwo? zwi?kszenia zakresu ilo?ciowego us?ug obj?tych przedmiotem zamówienia poprzez zwi?kszenie limitu godzin prowadzenia AKCJI ZIMOWEJ, w nast?puj?cym zakresie: CZ?? 5 Wielko? zamówienia oszacowano ??cznie na: 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii III uj?tych w wykazie 1 500 godzin AKCJI ZIMOWEJ na drogach kategorii IV uj?tych w wykazie 20 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" , w tym ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 500 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 250 godzin - 5 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia" ZAMÓWIENIE NA PRAWACH OPCJI: AKCJA ZIMOWA uruchamiana przez - drogi III kategorii uj?te w wykazie - 1 000 godzin - drogi IV kategorii uj?te w wykazie - 1 250 godzin - 15 km - d?ugo? ulic III i/lub IV kategorii, nie uj?tych w wykazie, zlecanych do jednorazowego "od?nie?enia", 2) Zamawiaj?cy przewiduje uruchomienie prawa opcji w sytuacji, gdy Wykonawca wykorzysta limit godzin gwarantowanych (zamówienie podstawowe), natomiast warunki atmosferyczne b?d wymaga?y dalszego ?wiadczenia us?ugi, tj. utrzymania zimowego nawierzchni jezdni ulic w szczególno?ci oczyszczania ze ?niegu, lodu (likwidowania ?lisko?ci) i b?ota po?niegowego, w okresie obowi?zywania umowy. 3) Zamówienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta oraz zawarciu stosownego aneksu do umowy. 4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Us?ugi obj?te prawem opcji zostan zlecone w przypadku wyst?pienia konieczno?ci ich wykonania, stosownie do wynik?ych potrzeb i mo?liwo?ci ich sfinansowania. 5) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta w cz??ci. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia: w terminie 5 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie d?u?ej ni do 30.04.2022 r.
   2.  Na CZ?? 5 - Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 58.800,00 z?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, stanowi?cego za??cznik nr 3 do SWZ; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy, stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu JEDZ.
   3.  Pozosta?e informacje dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da: 1) wykazania wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: ODR?BNIE DLA CZ??CI: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 co najmniej 1 us?ugi, wykonanej na terenie zurbanizowanym, polegaj?cej na sta?ym zimowym utrzymaniu jezdni dróg, obejmuj?cej d?ugo? osiow dróg nie mniejsz ni 20 km, ??cznie przez minimum 5 m-cy Przez "jedn us?ug?" nale?y rozumie jedn umow?, np. umowa wieloletnia b?dzie traktowana jako jedna us?uga. W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystaj?cych z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek dla poszczególnych cz??ci zamówienia musi by spe?niony przez jednego Wykonawc?. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawc?, w celu osi?gni?cia wymaganego poziomu do?wiadczenia w zakresie opisanym powy?ej przez ró?ne podmioty; W przypadku sk?adania oferty na wi?cej ni jedn cz?? zamówienia Zamawiaj?cy dopuszcza wykazanie: - us?ugi lub us?ug, wykonanej na terenie zurbanizowanym, polegaj?cej na sta?ym zimowym utrzymaniu jezdni dróg, obejmuj?cej d?ugo? osiow dróg nie mniejsz ni?: - w przypadku sk?adania oferty na 2 cz??ci: 40 km, - w przypadku sk?adania oferty na 3 cz??ci: 60 km, - w przypadku sk?adania oferty na 4 cz??ci: 80 km, - w przypadku sk?adania oferty na 5 cz??ci: 100 km. ??cznie przez minimum 5 m-cy. oraz 2) dysponowania co najmniej nast?puj?cymi urz?dzeniami technicznymi: CZ?? 1 - 2 szt. - P?ugo - posypywarka: ?adowno? nie mniejsza ni 3 m3, szeroko? posypu w zakresie min. 2 ÷ 6 m, szeroko? robocza p?uga min. 2,5 m, opuszczanie i podnoszenie p?uga sterowane z kabiny kierowcy. - 2 szt. - Ci?gnik z osprz?tem - tj. z w?skim p?ugiem i urz?dzeniem do posypywania lub sprz?t równowa?ny funkcjonalnie, umo?liwiaj?cy wykonywanie prac zwi?zanych z likwidacj skutków zimy na ulicach jednokierunkowych, w?skich, o nierównej nawierzchni, z parkuj?cymi samochodami. Podnoszenie, opuszczanie i k?t ustawienia pluga - sterowane z kabiny kierowcy. CZ?? 2 / CZ?? 3 - 2 szt. - P?ugo - posypywarka: ?adowno? nie mniejsza ni 3 m3, szeroko? posypu w zakresie min. 2 ÷ 6 m, szeroko? robocza p?uga min. 2,5 m, opuszczanie i podnoszenie p?uga sterowane z kabiny kierowcy. - 3 szt. - Ci?gnik z osprz?tem - tj. z w?skim p?ugiem i urz?dzeniem do posypywania lub sprz?t równowa?ny funkcjonalnie, umo?liwiaj?cy wykonywanie prac zwi?zanych z likwidacj skutków zimy na ulicach jednokierunkowych, w?skich, o nierównej nawierzchni, z parkuj?cymi samochodami. Podnoszenie, opuszczanie i k?t ustawienia pluga - sterowane z kabiny kierowcy. CZ?? 4 - 2 szt. - P?ugo - posypywarka: ?adowno? nie mniejsza ni 3 m3, szeroko? posypu w zakresie min. 2 ÷ 6 m, szeroko? robocza p?uga min. 2,5 m, opuszczanie i podnoszenie p?uga sterowane z kabiny kierowcy. - 5 szt. - Ci?gnik z osprz?tem - tj. z w?skim p?ugiem i urz?dzeniem do posypywania lub sprz?t równowa?ny funkcjonalnie, umo?liwiaj?cy wykonywanie prac zwi?zanych z likwidacj skutków zimy na ulicach jednokierunkowych, w?skich, o nierównej nawierzchni, z parkuj?cymi samochodami. Podnoszenie, opuszczanie i k?t ustawienia pluga - sterowane z kabiny kierowcy. - 1 szt. - ?adowarka samojezdna o poj. ?y?ki min. 1 m3 CZ?? 5 - 2 szt. - P?ugo - posypywarka: ?adowno? nie mniejsza ni 3 m3, szeroko? posypu w zakresie min. 2 ÷ 6 m, szeroko? robocza p?uga min. 2,5 m, opuszczanie i podnoszenie p?uga sterowane z kabiny kierowcy. - 4 szt. - Ci?gnik z osprz?tem - tj. z w?skim p?ugiem i urz?dzeniem do posypywania lub sprz?t równowa?ny funkcjonalnie, umo?liwiaj?cy wykonywanie prac zwi?zanych z likwidacj skutków zimy na ulicach jednokierunkowych, w?skich, o nierównej nawierzchni, z parkuj?cymi samochodami. Podnoszenie, opuszczanie i k?t ustawienia pluga - sterowane z kabiny kierowcy. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy - w zakresie dysponowania urz?dzeniami technicznymi: Powy?sze wymagania musz by spe?nione dla ka?dej cz??ci zamówienia oddzielnie. Zamawiaj?cy nie dopuszcza wykazywania tych samych urz?dze dla poszczególnych cz??ci zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany warunek dysponowania urz?dzeniami mo?e by spe?niony ??cznie przez Wykonawców. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo sprawdzenia sprz?tu i bazy przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji oraz zmiany umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 09/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
   2.  Ofert i dokumenty sk?adane z ofert mo?na z?o?y jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus. https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego.
   2.  W przypadku wyst?pienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
   3.  Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Ofert nale?y sporz?dzi zgodnie z tre?ci SWZ oraz tre?ci zawart w formularzach stanowi?cych za??czniki do SWZ.
   2.  Ofert i dokumenty sk?adane z ofert i w czasie trwania post?powania o zamówienie publ. mo?na z?o?y jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus
   3.  Dokumenty sk?adane wraz z ofert?: a) o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - "JEDZ", b) wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z za?. 6 do SWZ) lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, c) w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy pe?nomocnictwo, d) Formularz Oferta, wg wzoru, o tre?ci odpowiadaj?cej za?.1 do SWZ.W przypadku Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zam. Wykonawcy sk?adaj jeden formularz OFERTA, e) Formularz cenowy, wg wzoru Zamawiaj?cego, o tre?ci odpow. odpowiednio Za?. 1a / 1b / 1c / 1d / 1e do SWZ, f) je?eli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa, zobowi?zany jest z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce zastrze?enie tajemnicy przedsi?b. Wykonawca, w celu utrzymania poufno?ci tych informacji, przekazuje je Zamawiaj?cemu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. g) Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia sk?adaj wraz z ofert o?wiadczenie zgodnie z za?. 7 do SWZ.
   4.  Pozosta?e dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: a) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ - stanowi?ce za??cznik nr 2 do SWZ, b) wykaz us?ug wg za?. 4 do SWZ wraz z dowodami potwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie, c) wykaz urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy o tre?ci odpowiadaj?cej odpowiednio za?. 5a / 5b / 5c / 5d / 5e do SWZ, d) pozosta?e dokumenty, o których mowa w rozdz. 8 ust. 3 SWZ.
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z KRK, o której mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 1 SWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 1; 2) za?wiadczenia, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 2, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezp. spo?eczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 3, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w rozdz. 8 ust. 3 pkt 4 SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezp. spo?eczne lub zdrowotne; b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   6.  Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 m-cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   7.  Szczegó?owe informacje dot. post?powania, w tym warunków udzia?u i sk?adanych dokumentów znajduj si pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) Niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy, 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage