Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Unité centrale de traitement

2021/S 179-465469  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gliwice: Unité centrale de traitement 2021/S 179-465469 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?l?ska Adresse postale: ul. Akademicka 2A Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Ochman, Politechnika ?l?ska, Dzia Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511 Courriel: IA1@polsl.pl Téléphone: +48 322371334 / 322371335 Fax: +48 322371171 / 322372194 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polsl.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.administracja.polsl.pl/zamowienia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/121/EO Numéro de référence: IA1/D/21/121/EO
II.1.2) Code CPV principal 30211000 Unité centrale de traitement
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego w podziale na 2 cz??ci: CZ?? 1 - Sprz?t komputerowy Kod CPV 30211000-1 Komputery wysokowydajne CZ?? 2 - Sprz?t komputerowy Kod CPV 30213100-6 Komputery przeno?ne 33195100-4 Monitory 30214000-2 Stacje robocze.
   3.  Termin wykonania zamówienia (dotyczy cz??ci 1 i 2): od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r. Uzasadnienie: Termin wykonania zamówienia zosta okre?lony poprzez wskazanie konkretnej daty, ze wzgl?du na fakt, ?e zgodnie z umow o dofinansowanie, projekt "?l?skie Centrum In?ynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka" Dzia?anie
   1. 1 "Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, ko?czy si 21.12.2021 r.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ?? 1 - Sprz?t komputerowy
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211000 Unité centrale de traitement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Politechnika ?l?ska Wydzia In?ynierii Biomedycznej ul. Roosevelta 40 41-800 Zabrze Pokój 116
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego.
   2.  Kod CPV 30211000-1 Komputery wysokowydajne.
   3.  Termin wykonania zamówienia
:
od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r. Uzasadnienie: Termin wykonania zamówienia zosta okre?lony poprzez wskazanie konkretnej daty, ze wzgl?du na fakt, ?e zgodnie z umow o dofinansowanie, projekt "?l?skie Centrum In?ynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka" Dzia?anie
   1. 1 "Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, ko?czy si 21.12.2021 r.
   4.  Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu których Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa si z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub o?wiadcze mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?, odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy Przetargowej Politechniki ?l?skiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawc jest bezp?atne. b) Do po??czenia u?ywany jest szyfrowany protokó HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa si przy pomocy protoko?u SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno? transmisji danych przesy?anych przez Internet. Wykonawca posiadaj?cy konto na Platformie Przetargowej ma dost?p do mo?liwo?ci z?o?enia i wycofania oferty, a tak?e funkcjonalno?ci pozwalaj?cych na zadawanie pyta do tre?ci SWZ oraz komunikacj z Zamawiaj?cym w pozosta?ych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w zak?adce "Instrukcje" na Platformie Przetargowej. d) Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platform Przetargow jest to czas, w którym zostanie potwierdzone z?o?enie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub o?wiadczenia przez Wykonawc?. f) Wykonawca mo?e równie przekaza ww. zawiadomienie, dokument lub o?wiadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego. Wykonawca, przekazuj?c ww. zawiadomienie, dokument lub o?wiadczenie, ??da potwierdzenia dostarczenia wiadomo?ci. Za dat przekazania zawiadomienia, dokumentu lub o?wiadczenia przyjmuje si dat otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomo?ci zawieraj?cej ww. pliki/ za??czniki z serwera pocztowego Zamawiaj?cego. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem poczty elektronicznej Zamawiaj?cego wynosi 10 MB. https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ IA1@polsl.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "?l?skie Centrum In?ynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka" Dzia?anie
   1. 1 "Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza".
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ?? 2 - Sprz?t komputerowy
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 33195100 Moniteurs 30214000 Postes de travail
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Politechnika ?l?ska Wydzia In?ynierii Biomedycznej ul. Roosevelta 40 41-800 Zabrze Pokój 116
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego.
   2.  Kod CPV 30213100-6 Komputery przeno?ne, 33195100-4 Monitory, 30214000-2 Stacje robocze.
   3.  Termin wykonania zamówienia
:
od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r. Uzasadnienie: Termin wykonania zamówienia zosta okre?lony poprzez wskazanie konkretnej daty, ze wzgl?du na fakt, ?e zgodnie z umow o dofinansowanie, projekt "?l?skie Centrum In?ynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka" Dzia?anie
   1. 1 "Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, ko?czy si 21.12.2021 r.
   4.  Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu których Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa si z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub o?wiadcze mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?, odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy Przetargowej Politechniki ?l?skiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawc jest bezp?atne. b) Do po??czenia u?ywany jest szyfrowany protokó HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa si przy pomocy protoko?u SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno? transmisji danych przesy?anych przez Internet. Wykonawca posiadaj?cy konto na Platformie Przetargowej ma dost?p do mo?liwo?ci z?o?enia i wycofania oferty, a tak?e funkcjonalno?ci pozwalaj?cych na zadawanie pyta do tre?ci SWZ oraz komunikacj z Zamawiaj?cym w pozosta?ych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w zak?adce "Instrukcje" na Platformie Przetargowej. d) Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platform Przetargow jest to czas, w którym zostanie potwierdzone z?o?enie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub o?wiadczenia przez Wykonawc?. f) Wykonawca mo?e równie przekaza ww. zawiadomienie, dokument lub o?wiadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego. Wykonawca, przekazuj?c ww. zawiadomienie, dokument lub o?wiadczenie, ??da potwierdzenia dostarczenia wiadomo?ci. Za dat przekazania zawiadomienia, dokumentu lub o?wiadczenia przyjmuje si dat otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomo?ci zawieraj?cej ww. pliki/ za??czniki z serwera pocztowego Zamawiaj?cego. Maksymalny rozmiar plików przesy?anych za po?rednictwem poczty elektronicznej Zamawiaj?cego wynosi 10 MB. https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ IA1@polsl.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "?l?skie Centrum In?ynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia" nr UDA-RPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 O Priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka" Dzia?anie
   1. 1 "Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza".
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zosta?y okre?lone w SWZ, w szczególno?ci w "Projektowanych postanowieniach umowy".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 11:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiaj?cego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Podstawy wykluczenia z post?powania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.
   2.  Wykazanie braku podstaw wykluczenia:
   2. 1. do oferty wykonawca musi do??czy o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia na dzie sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe;
   2. 2. procedura "odwrócona": zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;
   2. 3. wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych, które wykonawca sk?ada w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego na potwierdzenie okoliczno?ci, o których mowa w art. 124 ustawy. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, zgodnych z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, o których mowa powy?ej w pkt 1, zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia:
   2. 3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie okre?lonym: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego;
   2. 3.2. o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   2. 3.3. o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
   2. 3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajduj si w SWZ i w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy (§ 4).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w ustawie przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje.
   8.  Izba rozpoznaje odwo?anie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Izby.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych, zwanego "s?dem zamówie publicznych". Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30211000 - Unité centrale de traitement 
30213100 - Ordinateurs portables 
30214000 - Postes de travail 
33195100 - Moniteurs