Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gryfino: Services sylvicoles

2021/S 201-524366  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Gryfino: Services sylvicoles 2021/S 201-524366 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Gryfino Num╚ro national d'identification: 8580007743 Adresse postale: 1 Maja 4 Ville: Gryfino Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 74-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Szczerba Courriel: magdalena.szczerba@szczecin.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 914162071 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej - PGL LP
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Godpodarka le?na, le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Gryfino roku 2022 Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.2.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach do wykonania na terenie Nadle?nictwa Gryfino w roku 2022. (2) Tryb post?powania: przetarg nieograniczony na podst. art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych oraz akt█w wykonawczych (zam█wienie klasyczne o warto?ci r█wnej lub przekraczaj?cej progi unijne). (3) Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. (4) Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na 7 cz??ci (Pakiety). (5) Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt PZP w stosunku do ka?dej cz??ci (Pakietu).
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 11 127 122.08 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: We?ty?, Pniewo
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231700 Services d'extension foresti╦re
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na terenie Nadle?nictwa Gryfino - Le?nictwa We?ty?, Pniewo (ĐObszar Realizacji Pakietuţ).
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz przew█z materia?█w w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu ?mieci na wysypisko z porz?dkowania lasu, melioracji, oprysk█w chemicznych, zbioru nasion - do wykonania na terenie le?nictwa We?ty i Pniewo w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si za??czniki od nr
   3. 1 do
   3. 9. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ˝
   3. 3 oraz
   3. 5 ˝
   3. 9. maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawie Kodeks pracy (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 508 593.22 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Borzym, Sosnowo
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231700 Services d'extension foresti╦re
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na terenie Nadle?nictwa Gryfino, Le?nictwa Borzym, Sosnowo (ĐObszar Realizacji Pakietuţ).
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz przew█z materia?█w w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu ?mieci na wysypisko z porz?dkowania lasu, melioracji, oprysk█w chemicznych, zbioru nasion - do wykonania na terenie le?nictwa Borzym, Sosnowo w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si za??czniki od nr
   3. 1 do
   3. 9. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ˝
   3. 3 oraz
   3. 5 ˝
   3. 9. maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawie Kodeks pracy (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 051 653.97 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Gajki, Baniewice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231700 Services d'extension foresti╦re
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na terenie Nadle?nictwa Gryfino - Le?nictwa Gajki, Baniewice (ĐObszar Realizacji Pakietuţ).
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz przew█z materia?█w w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu ?mieci na wysypisko z porz?dkowania lasu, melioracji, oprysk█w chemicznych, zbioru nasion - do wykonania na terenie le?nictwa Gajki, Baniewice w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si za??czniki od nr
   3. 1 do
   3. 9. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ˝
   3. 3 oraz
   3. 5 ˝
   3. 9. maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawie Kodeks pracy (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 094 072.21 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Kl?skowo, ?mierdnica
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231700 Services d'extension foresti╦re
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na terenie Nadle?nictwa Gryfino - Le?nictwa Kl?skowo, ?mierdnica (ĐObszar Realizacji Pakietuţ).
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz przew█z materia?█w w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu ?mieci na wysypisko z porz?dkowania lasu, melioracji, oprysk█w chemicznych, zbioru nasion - do wykonania na terenie le?nictwa Kl?skowo, ?mierdnica w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si za??czniki od nr
   3. 1 do
   3. 9. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ˝
   3. 3 oraz
   3. 5 ˝
   3. 9. maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawie Kodeks pracy (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 735 463.97 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Glinna, Ko?owo
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231700 Services d'extension foresti╦re
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na terenie Nadle?nictwa Gryfino - Le?nictwa Glinna, Ko?owo (ĐObszar Realizacji Pakietuţ).
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz przew█z materia?█w w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu ?mieci na wysypisko z porz?dkowania lasu, melioracji, oprysk█w chemicznych, zbioru nasion - do wykonania na terenie le?nictwa Glinna, Ko?owo w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si za??czniki od nr
   3. 1 do
   3. 9. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ˝
   3. 3 oraz
   3. 5 ˝
   3. 9. maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawie Kodeks pracy (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 590 142.05 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Le?nictwa: Binowo, Klucz
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231700 Services d'extension foresti╦re
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na terenie Nadle?nictwa Gryfino- Le?nictwa Binowo, Klucz (ĐObszar Realizacji Pakietuţ).
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz przew█z materia?█w w zakresie zagospodarowania lasu, grodzenia upraw, wywozu ?mieci na wysypisko z porz?dkowania lasu, melioracji, oprysk█w chemicznych, zbioru nasion - do wykonania na terenie le?nictwa Binowo, Klucz w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj si za??czniki od nr
   3. 1 do
   3. 9. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1 ˝
   3. 3 oraz
   3. 5 ˝
   3. 9. maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawie Kodeks pracy (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 957 966.26 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) oraz przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Rozdrabnianie pozosta?o?ci pozr?bowych
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77231000 Services de gestion des for═ts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia b?dzie si odbywa?a na obszarze Nadle?nictwa Gryfino (ĐObszar Realizacji Pakietuţ)
II.2.4) Description des prestations:
(1) Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach obejmuj?ce prace z zakresu rozdrabniania pozosta?o?ci pozr?bowych do wykonania na terenie Nadle?nictwa Gryfino w roku 2022. (2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z Za??cznika nr
   3. 1 do SWZ. (3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??czniku nr
   3. 1 maj charakter szacunkowy. (4) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. (5) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ. (6) Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. (4) Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. (5) Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 PZP nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os█b kt█re b?d realizowa?y us?ug rozdrabniania pozosta?o?ci pozr?bowych. (6) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Szczeg█?owe informacje na temat Opcji zawarte s w pkt II.2.11) niniejszego og?oszenia. (7) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Zam█wienia te b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia w trybie z wolnej r?ki. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Gryfino.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 189 230.40 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
(1) Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). (2) Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (3) Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. (4) Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. (5) Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. (6) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6) og?oszenia jest sum warto?ci: (zam█wienia podstawowego w z netto + prawa opcji na poziomie 20%) i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP do wysoko?ci 50%. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 3 000 z?otych. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - 2 % ceny ??cznej danego Pakietu [z brutto].
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
(1) Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. (2) Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow nie mniejsz ni okre?lona w minimalnych wymaganiach poni?ej. (3) Kryteria kwalifikacji zgodne s z dokumentami zam█wienia i zosta?y szczeg█?owo opisane w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow nie mniejsz ni?: Pakiet nr 1 - 50 000 z?; Pakiet nr 2 - 60 000 z?; Pakiet nr 3 - 60 000 z?; Pakiet nr 4 - 50 000 z?; Pakiet nr 5 - 50 000 z?; Pakiet nr 6 - 60 000 z?; Pakiet nr 7 - 10 000 z?.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
(1) Kryteria kwalifikacji zgodne s z dokumentami zam█wienia i zosta?y szczeg█?owo opisane w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia. (2) Minimalne wymagania okre?lono poni?ej. (3) s?owniczek skr█t█w u?ytych w minimalnych wymaganiach wskazanych poni?ej: (a) pilarz = osoba, kt█ra uko?czy?a z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej. (b) harwester = maszyna le?na typu harwester; (c) operator harwestera = osoba posiadaj?c za?wiadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z p█?n. zm.) lub posiadaj?c odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej. (d) osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne = osoba z uko?czonym szkoleniem w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkole w zakresie ?rodk█w ochrony ro?lin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z p█?n. zm.) lub posiadaj?ca odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w kt█re uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
(1) Warunek w zakresie do?wiadczenia Wykonawcy: Pakiet nr 1 - 500 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu gospodarki le?nej); Pakiet nr 2 - 600 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu gospodarki le?nej); Pakiet nr 3 - 600 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu gospodarki le?nej); Pakiet nr 4 - 500 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu gospodarki le?nej); Pakiet nr 5 - 500 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu gospodarki le?nej); Pakiet nr 6 - 600 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu gospodarki le?nej); Pakiet nr 7 - 60 000 z?otych brutto (us?ugi z zakresu rozdrabniania pozosta?o?ci pozr?bowych) (2) Warunek dot. potencja?u technicznego: Pakiet nr 1 - co najmniej 2 ci?gniki zrywkowe lub ci?gniki przystosowane do zrywki drewna, Pakiet nr 2 - co najmniej 2 ci?gniki zrywkowe lub ci?gniki przystosowane do zrywki drewna, Pakiet nr 3 - co najmniej 2 ci?gniki zrywkowe lub ci?gniki przystosowane do zrywki drewna, Pakiet nr 4 - co najmniej 2 ci?gniki zrywkowe lub ci?gniki przystosowane do zrywki drewna, Pakiet nr 5 - co najmniej 2 ci?gniki zrywkowe lub ci?gniki przystosowane do zrywki drewna, Pakiet nr 6 - co najmniej 2 ci?gniki zrywkowe lub ci?gniki przystosowane do zrywki drewna, Pakiet nr 7 - co najmniej 1 zestaw do rozdrabniania pozosta?o?ci pozr?bowych. (3) Warunek w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia: Pakiet nr 1 = 4 pilarzy (lub 1 harwester + 1 operator harwestera oraz 2 pilarzy); 1 osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne Pakiet nr 2 = 5 pilarzy (lub 1 harwester + 1 operator harwestera oraz 3 pilarzy); 1 osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne Pakiet nr 3 = 5 pilarzy (lub 1 harwester + 1 operator harwestera oraz 3 pilarzy); 1 osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne Pakiet nr 4 = 6 pilarzy (lub 1 harwester + 1 operator harwestera oraz 5 pilarzy); 1 osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne Pakiet nr 5 = 4 pilarzy (lub 1 harwester + 1 operator harwestera oraz 3 pilarzy); 1 osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne Pakiet nr 6 = 5 pilarzy (lub 1 harwester + 1 operator harwestera oraz 3 pilarzy); 1 osoba z uprawnieniami ?rodki chemiczne. Pakiet nr 7 = Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku w post?powaniu.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
(1) Na ka?d cz?? zam█wienia (Pakiet) zawarta zostanie odr?bna umowa, kt█rej wz█r stanowi za??cznik nr 12.1 do SWZ (Pakiet nr 1-6) oraz 12.2. (Pakiet nr 7). (2) Terminy wykonania poszczeg█lnych prac w ka?dym z zada b?d okre?lane w Zleceniach. (3) Przed zawarciem umowy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz zobowi?zany b?dzie dope?ni formalno?ci: - wnie? wymagane zabezpieczanie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2% ceny ??cznej [brutto] wynikaj?cej z danej cz??ci zam█wienia (danego Pakietu); - przed?o?y polis OC w wysoko?ci co najmniej: Pakiet nr 1 - 6 = 200 000 z?; Pakiet nr 7 = 20 000 z?. - przed?o?y dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 17.1 SWZ. (4) Niedope?nienie wskazanych formalno?ci b?dzie traktowane jako uchylanie si przez Wykonawc od zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. (5) Je?eli zawarcie umowy nast?pi po dniu 01.01.2022 r., realizacja b?dzie od dnia zawarcia umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 13/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:15 Lieu:
Platforma SMARTPZP: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino Ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy smartPZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino) Regulamin korzystania z platformy smartPZP stanowi za??cznik nr 13.1. do SWZ. Instrukcja u?ytkownika Wykonawcy stanowi za??cznik nr 13.2. do SWZ. https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, powo?ana Zarz?dzeniem nr 8/21 Nadle?niczego Nadle?nictwa Gryfino z dnia 15.01.2021 r. w sprawie powo?ania sta?ej komisji przetargowej (...). Otarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy smartPZP. Osoba do kontaktu: Daniel Pogorzelec, Magdalena Szczerba
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
(1) Ofert oraz JEDZ sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). (2) W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. PZP. Szczeg█?owe informacje zawarto w pkt 6 SWZ (3) W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych okre?lonych szczeg█?owo w pkt
   9. 2 SWZ i
   9. 3. SWZ (4) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zwo?ania zebrania Wykonawc█w w celu wyja?nienia tre?ci SWZ. Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o dacie i miejscu zebrania w terminie p█?niejszym. (5) Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu Platformy SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino) poprzez zak?adk ĐKorespondencjaţ lub przy u?yciu poczty elektronicznej z zastrze?eniem, i Z?O?ENIE OFERTY ODBYWA SI WY??CZNIE PRZY U?YCIU Platformy SMARTPZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino). (6) Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w niniejszym post?powaniu, musi posiada konto na Platformie SMARTPZP. (7) Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokument█w w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokument█w stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z platformy SMARTPZP (za??cznik nr 13.1 do SWZ) oraz Instrukcji u?ytkownika Wykonawcy (za??cznik nr 13.2. do SWZ). (8) Maksymalny rozmiar plik█w przesy?anych na Platformie SMARTPZP za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. (9) Za dat przekazania oferty przyjmuje si dat jej przekazania na Platform SMARTPZP. (10) Za dat przekazania wniosk█w, zawiadomie?, dokument█w elektronicznych, o?wiadcze lub cyfrowych odwzorowa dokument█w w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokument█w stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na Platform SMARTPZP, a w przypadku przekazywania za po?rednictwem poczty elektronicznej ˝ dat i godzin widniej?c na wiadomo?ci elektronicznej email. (11) Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania techniczne umo?liwiaj?ce prac na platformie SMARTPZP tj.: a) Sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni 1 Mb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami? min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z system█w operacyjnych Linux Kernel
   4. 0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, c) Przegl?darki internetowe: - Mozzilla Firefox ver. 65 i p█?niejsze, Google Chrome ver. 66 i p█?niejsze lub Opera ver. 58 i p█?niejsze, Microsoft Edge ver. 18 i p█?niejsze, Internet Explorer 11. - Lista zalecanych przegl?darek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u?ywanie najnowszych przegl?darek internetowych; d) Dodatkowe oprogramowanie: - Zainstalowane ?rodowisko Java w wersji min.
   1. 8. (jre); - W przypadku przegl?darek Opera, Chrome i Firefox nale?y doinstalowa dodatek do przegl?darki Szafir SDK Web; - Oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. (12) Spos█b sporz?dzenia dokument█w elektronicznych zosta szczeg█?owo opisany w rozdziale 10 SWZ. https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.gryfino
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
(1) Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. (2) Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn z przepisami PZP czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie PZP; - zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. (3) Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. (4) Odwo?anie wnosi si w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. (a). (5) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. (6) Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. (7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement 
77231700 - Services d'extension forestiŔre