Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques

2021/S 179-465416  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Katowice: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques 2021/S 179-465416 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Lipi?ska Courriel: blipinska@gcm.pl TÈlÈphone: +48 323598449 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil díacheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://gcm.logintrade.net/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Najem systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania z?o?onych arytmii wraz z generatorem i pomp ch?odz?c i dostaw sprz?tu jednorazowego NumÈro de rÈfÈrence: DZ.3321.141.2021
II.1.2) Code CPV principal 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Najem systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania z?o?onych arytmii wraz z generatorem i pomp ch?odz?c i dostaw sprz?tu jednorazowego Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj Za??czniki 2b, 4 i 5 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31711140 ...lectrodes 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers 38432000 Appareils d'analyses 33124130 Fournitures pour diagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45/47, 40ñ635 Katowice ñ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia: 1) oferowany wyrÛb medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestÛw, certyfikatÛw oraz rejestracji, 2) oferowany wyrÛb medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020r., poz. 186 z pÛ?n. zm.), 3) oferowany wyrÛb medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; W przypadku, gdyby oferowany wyrÛb medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymogÛw prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisÛw oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamÛwienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa przedmiotu zamÛwienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y sposÛb, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie rÛwnowa?ne do opisanych w powy?szy sposÛb. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. Opisuj?c przedmiot zamÛwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych, o ktÛrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAM"WIENIACH, O KT"RYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAM"WIE Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. OPIS KRYTERI"W, KT"RYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI KIEROWA PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI"W I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriÛw okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA CZ?STKOWEGO waga: 40 %
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert w wysoko?ci: 350 000,00 z W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s w pkt 10.5 SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:

   4.  TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA Wykonawca jest zobowi?zany wykonywa przedmiot zamÛwienia w okresie 24 miesi?cy od daty uruchomienia aparatu. Okres najmu sprz?tu rozpoczyna si odpowiednio z dniem jego uruchomienia lub instalacji. Termin wykonania zamÛwienia cz?stkowego okre?laj projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, stanowi?cej za??cznik do SWZ.
   3. 4. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamÛwienia na zasadach okre?lonych w umowie. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan wprowadzone do umowy stanowi za??czniki do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 11:15 Lieu:
11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem Platformy Zakupowej najpÛ?niej do dnia 18.10.2021r. do godz. 11:00 11.4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 18.10.2021 o godz. 11:15 za po?rednictwem Platformy Zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
WYKAZ O?WIADCZE?, DOKUMENT"W I PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (zgodnie z art. 139 ust. 1), do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie sk?adania ofert: podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia), czyli nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw: 1 Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (JEDZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE 2 Odpis lub informacja z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji 3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Pzp, Ñustawa" b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, 4 O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 5 Informacja z Centralnego Rejestru BeneficjentÛw Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do tego rejestru, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem; 6 Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw i op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatkÛw wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 7 Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 m-ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci 8 O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
17. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 17.1. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. 17.2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 17.4. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp. 17.5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 17.6. ?rodki ochrony prawnej s szczegÛ?owo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31711140 - Électrodes 
33124130 - Fournitures pour diagnostic 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
38432000 - Appareils d'analyses