Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Produits pharmaceutiques

2021/S 179-465731  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Katowice: Produits pharmaceutiques 2021/S 179-465731 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Domaga?a Courriel: mdomagala@gcm.pl T╚l╚phone: +48 323598952 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa szw█w chirurgicznych Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.3321.33.2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa szw█w chirurgicznych Zad. 1- Zad.18 Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Cz??ciami zam█wienia s poszczeg█lne zadania okre?lone powy?ej, tzn. zadania od 1 do 18. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca mo?e z?o?y ofert do maksymalnie 18 zada?. (bez ograniczania ilo?ci zada na jednego Wykonawc?) Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik 2b do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 117 746.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zad.6- Szew syntetyczny niewch?aniany, poliestrowy, powlekany silikonem, pleciony na Oddzia Neurochirurgii
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales 33141120 Clips, sutures, ligatures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45/47, 40˝635 Katowice ˝ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: 1) oferowany wyr█b medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atest█w, certyfikat█w oraz rejestracji, 2) oferowany wyr█b medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020r., poz. 186), 3) oferowany wyr█b medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; W przypadku, gdyby oferowany wyr█b medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymog█w prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepis█w oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zam█wienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa przedmiotu zam█wienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y spos█b, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie r█wnowa?ne do opisanych w powy?szy spos█b. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. Opisuj?c przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAM"WIENIACH, O KT"RYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAM"WIE Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteri█w okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: W odniesieniu do zada?: nr 3 - nr 18 KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA CZ?STKOWEGO waga: 40 %
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert w wysoko?ci: Zadanie 6 - 150,00 (z?) Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zad.7- Szew syntetyczny wch?anialny, pleciony na Blok Operacyjny Neurochirurgii
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales 33141120 Clips, sutures, ligatures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45/47, 40˝635 Katowice ˝ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: 1) oferowany wyr█b medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atest█w, certyfikat█w oraz rejestracji, 2) oferowany wyr█b medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020r., poz. 186), 3) oferowany wyr█b medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; W przypadku, gdyby oferowany wyr█b medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymog█w prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepis█w oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zam█wienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa przedmiotu zam█wienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y spos█b, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie r█wnowa?ne do opisanych w powy?szy spos█b. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. Opisuj?c przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAM"WIENIACH, O KT"RYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAM"WIE Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteri█w okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: W odniesieniu do zada?: nr 3 - nr 18 KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA CZ?STKOWEGO waga: 40 %
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert w wysoko?ci: Zadanie 7 - 990,00 (z?) Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zad.9- Ni syntetyczna monofilamentowa na Oddzia Ortopedii
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales 33141120 Clips, sutures, ligatures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
G█rno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45/47, 40˝635 Katowice ˝ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zam█wienia: 1) oferowany wyr█b medyczny musi posiada atesty, certyfikaty i by zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atest█w, certyfikat█w oraz rejestracji, 2) oferowany wyr█b medyczny musi by wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020r., poz. 186), 3) oferowany wyr█b medyczny musi odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu; W przypadku, gdyby oferowany wyr█b medyczny nie wymaga zg?oszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na w?asny koszt i we w?asnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wype?nienia wszystkich wymog█w prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepis█w oraz dostarczy Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zam█wienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa przedmiotu zam█wienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y spos█b, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie r█wnowa?ne do opisanych w powy?szy spos█b. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. Opisuj?c przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami Đlub r█wnowa?neţ. 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAM"WIENIACH, O KT"RYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAM"WIE Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteri█w okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: W odniesieniu do zada?: nr 3 - nr 18 KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAM"WIENIA CZ?STKOWEGO waga: 40 %
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert w wysoko?ci: Zadanie 9 - 2 200,00 (z?) Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone s w SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 102-266624
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zad.6- Szew syntetyczny niewch?aniany, poliestrowy, powlekany silikonem, pleciony na Oddzia Neurochirurgii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 7 401.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Zad.7- Szew syntetyczny wch?anialny, pleciony na Blok Operacyjny Neurochirurgii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 47 404.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Zad.9- Ni syntetyczna monofilamentowa na Oddzia Ortopedii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: YAVO Sp. z o.o., Adresse postale: ul. Bawe?niana 17 Ville: Be?chat█w Code NUTS: PL Polska Code postal: 97-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 62 940.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   6.  WYKAZ O?WIADCZE?, DOKUMENT"W I PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH (zgodnie z art. 139 ust. 1) 1) Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia). -sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SWZ, -z?o?one w formie elektronicznej,Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
   2.  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji
   3.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych, zwanej dalej Đustaw?ţ, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,
   4.  O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej
   5.  Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjent█w Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do tego rejestru, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem
   6.  Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w i op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   7.  Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci
   8.  O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
   3. 6. W odniesieniu do zada?: 3-18 Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawc█w w przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci, do z?o?enia pr█bek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodno?ci z opisami zawartymi w SWZ. Nie z?o?enie wymaganego pr█bek lub z?o?enie pr█bek niespe?niaj?cych wymaga okre?lonych w SWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp PE?NY OPIS W SWZ
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
17. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 17.1. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. 17.2. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 17.4. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp. 17.5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 17.6. ?rodki ochrony prawnej s szczeg█?owo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141120 - Clips, sutures, ligatures 
33141121 - Sutures chirurgicales 
33600000 - Produits pharmaceutiques