Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Appareils de contrÙle et d'essai

2021/S 201-522488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Kielce: Appareils de contrÙle et d'essai 2021/S 201-522488 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?wi?tokrzyska NumÈro national d'identification: 657-000-97-74 Adresse postale: Al.Tysi?clecia Pa?stwa Polskiego 7 Ville: Kielce Code NUTS: PL Polska Code postal: 25-314 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Nietrzpiel Courriel: dzp@tu.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413424140 Fax: +48 413424270 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.tu.kielce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa stanowiska pikoelektrowni wodnych NumÈro de rÈfÈrence: AZA-381-38/21
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu s?u??cego do badania ma?ych turbin wodnych. W sk?ad ktÛrego wchodzi: dostawa, monta i uruchomienie osprz?tu do modernizacji przep?ywowego uk?adu wodnego (koryta hydraulicznego), oprzyrz?dowanie pomiarowe do ci?g?ej rejestracji parametrÛw turbin wraz z uk?adem pomiarowym parametrÛw elektrycznych turbin oraz magazyn energii. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 718 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31430000 Accumulateurs Èlectriques 45251120 Travaux de construction de centrales hydroÈlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exÈcution:
Kielce, Politechnika ?wi?tokrzyska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu s?u??cego do badania ma?ych turbin wodnych. W sk?ad ktÛrego wchodzi: dostawa, monta i uruchomienie osprz?tu do modernizacji przep?ywowego uk?adu wodnego (koryta hydraulicznego), oprzyrz?dowanie pomiarowe do ci?g?ej rejestracji parametrÛw turbin wraz z uk?adem pomiarowym parametrÛw elektrycznych turbin oraz magazyn energii. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 20% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt pn.: ÑCENWIS ñ Centrum NaukowoñWdro?eniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu ?wi?tokrzyskiegoî [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] wspÛ?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014 2020 [O Priorytetowa 1: ÑInnowacje i Naukaî Dzia?anie
   1. 1. ÑWsparcie Infrastruktury B+Rî]
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 122-322869
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa stanowiska pikoelektrowni wodnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERKO ENERGY Sp. z o.o.
Ville: Kielce Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 649 593.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 718 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Terminy wniesienia odwo?ania okre?la art. 515 Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31430000 - Accumulateurs électriques 
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai 
45251120 - Travaux de construction de centrales hydroélectriques