01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Krajowe Centrum ds. AIDS (010361670) : Antiviraux à usage systémique

2016/S 242-441201 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Antiviraux usage systÈmique 2016/S 242-441201 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Krajowe Centrum ds. AIDS 010361670 ul. Samsonowska 1 Warszawa 02-829 Pologne Point(s) de contact: Magdalena SpÛlnik TÈlÈphone: +48 223317796 Courriel: aids@aids.gov.pl Fax: +48 223317795 Code NUTS: PL127 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aids.gov.pl www.aids.gov.pl
I.2) ProcÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych ñ 5 cz??ci (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-32/2016). NumÈro de rÈfÈrence: KC/AIDS/DZ/270-32/2016
II.1.2) Code CPV principal 33651400
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia w niniejszym post?powaniu jest sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych na zasadach okre?lonych w tre?ci SIWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia podzielono na 5 cz??ci, a opis poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 28 097 348.15 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych na zasadach okre?lonych w tre?ci SIWZ.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia
:
nazwa chemiczna | dawka | jednostka | liczba jednostek w opakowaniu: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30 ñ liczba opakowa?: 1000.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wymiana produktÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych na zasadach okre?lonych w tre?ci SIWZ.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia
:
nazwa chemiczna | dawka | jednostka | liczba jednostek w opakowaniu: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30 ñ liczba opakowa?: 3400.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wymiana produktÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych na zasadach okre?lonych w tre?ci SIWZ.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia
:
nazwa chemiczna | dawka | jednostka | liczba jednostek w opakowaniu: Tenofovir Disoproxil/Emtricitabine | 245/200mg | tabletka | 30 ñ liczba opakowa?: 8 900.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wymiana produktÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych na zasadach okre?lonych w tre?ci SIWZ.
   2.  Opis przedmiotu zamÛwienia
:
nazwa chemiczna | dawka | jednostka | liczba jednostek w opakowaniu: Emtricitabine | 200mg | kapsu?ka | 30 ñ liczba opakowa?: 60.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wymiana produktÛw / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamÛwie publicznych, Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy termin sk?adania ofert nie krÛtszy ni 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu UPUE, je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy musi pilnie uzupe?ni magazyny wskazanych w og?oszeniu lekÛw z powodu konieczno?ci zabezpieczenia ci?g?o?ci terapii ARV w pierwszej cz??ci 2017 r., w zwi?zku z otrzymaniem decyzji o przyznanych ?rodkach finansowych na ten cel w drugiej po?owie pa?dziernika 2016 r., wygasaj?cych z ko?cem roku kalendarzowego, na co Zamawiaj?cy nie mia wp?ywu mimo dochowania nale?ytej staranno?ci.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 214-389470
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych ñ 5 cz??ci (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-32/2016)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 078 703.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 986 342.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych ñ 5 cz??ci (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-32/2016)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 608 621.94 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 320 375.93 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych ñ 5 cz??ci (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-32/2016)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 16 223 500.97 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 736 765.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Sprzeda?, magazynowanie i dostawa, do wskazanych przez Zamawiaj?cego odbiorcÛw, lekÛw antyretrowirusowych ñ 5 cz??ci (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-32/2016)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 55 530.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 53 863.89 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania, w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a w przypadku post?powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
33651400 - Antiviraux à usage systémique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR