Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Antiseptiques et d╚sinfectants

2021/S 179-465464  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Lublin: Antiseptiques et d╚sinfectants 2021/S 179-465464 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SPZOZ w Lublinie Adresse postale: Al. Rac?awickie 23 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-049 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Sienkiewicz Courriel: ksienkiewicz@1wszk.elk.pl T╚l╚phone: +48 876219936 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://1wszk.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐDOSTAWA ?RODK"W DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZW LUBLINIE FILIA W E?KU.ţ Num╚ro de r╚f╚rence: DZP/PN/56/2021
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et d╚sinfectants
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy ?rodk█w do dezynfekcji zgodnie z ofert cenow i szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia stanowi?cym Za??czniki nr
   2. 1 -
   2. 2 do SWZ (Formularze cenowe) tj.
:
Numer zadania Nazwa zadania Zadanie nr 1 - Szczoteczka do z?b█w Zadanie nr 2 - P?yn do zamg?awiania
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Szczoteczka do z?b█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et d╚sinfectants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Apteka Zak?adowa ˝ 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SPZOZ w Lublinie Filia w E?ku, ul. Ko?ciuszki 30, 19-300 E?k, stosownie do zapotrzebowania okre?lonego w Za??czniku nr
   2. 1
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr
   2. 1. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 23 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
P?yn do zamg?awiania
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et d╚sinfectants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Apteka Zak?adowa ˝ 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik SPZOZ w Lublinie Filia w E?ku, ul. Ko?ciuszki 30, 19-300 E?k, stosownie do zapotrzebowania okre?lonego w Za??cznikach nr
   2. 2.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr
   2. 2 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 23 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zadanie nr 1 i 2 Zamawiaj?cy wymaga posiadania przez Wykonawc█w, kt█rzy sk?adaj ofert aktualnej wymaganej prawem koncesji/zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/sk?adu celnego/sk?adu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowi?cym przedmiot zam█wienia dla produkt█w kwalifikowanych jako produkty lecznicze. O udzielenie zam█wienia w niniejszym post?powaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp mog ubiega si wy??cznie Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego warunki udzia?u w post?powaniu oraz kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre?lonych w Rozdziale IX SWZ ZAMAWIAJ?CY PRZED WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZWIE WYKONAWC?, KT"REGO OFERTA ZOSTA?A NAJWY?EJ OCENIONA, DO Z?O?ENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KR"TSZYM NI 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIE Z?O?ENIA NAST?PUJ?CYCH PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH: 1) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 7 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3,5 i 6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 Pzp - wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 5) wa?na koncesja / zezwolenie / licencja G?█wnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub sk?adu konsygnacyjnego, zawieraj?ce uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi, a w przypadku producenta - zezwolenie na produkcj?, je?eli wymagane s przepisami prawa (dotyczy preparat█w zakwalifikowanych, jako produkty lecznicze). 6) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy- zgodnie z Za??cznikiem nr 5 do SWZ.
   4.  DOKUMENTY PODMIOT"W ZAGRANICZNYCH. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o kt█rych mowa w pkt 3 ppkt 2) ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. Dokumenty, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. 2) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w pkt.3 ppkt. 4) ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w ▀ 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Dokumenty, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem. 3) Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt. 4, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w wskazanych w SWZ, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotycz?ce terminu wystawienia dokument█w lub o?wiadcze s analogiczne jak w pkt.
   4. 
   5.  Zamawiaj?cy nie wzywa do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, je?eli mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza w jednolitym dokumencie dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych ?rodk█w, a tak?e w█wczas gdy podmiotowym ?rodkiem dowodowym jest o?wiadczenie, kt█rego tre? odpowiada zakresowi o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, kt█re zamawiaj?cy posiada, je?eli wykonawca wska?e te ?rodki oraz potwierdzi ich prawid?owo? i aktualno??.
   6.  W zakresie nieuregulowanym ustaw Pzp lub niniejsz SWZ do o?wiadcze i dokument█w sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu, zastosowanie maj przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
   7.  Je?eli zajd uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio podmiotowe ?rodki dowodowe nie s ju aktualne, Zamawiaj?cy mo?e w ka?dym czasie wezwa Wykonawc do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych podmiotowych ?rodk█w dowodowych, aktualnych na dzie ich z?o?enia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zadanie nr 1 i 2: a) Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej jedno zam█wienie obejmuj?ce swoim zakresem dostaw ?rodk█w do dezynfekcji stanowi?cych przedmiot niniejszego post?powania o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni 44.000,00 z?, a w przypadku sk?adania ofert na wybrane zadania w wysoko?ci nie ni?szej ni suma warunku warto?ciowego dla zada?, na kt█re jest sk?adana oferta ˝ zgodnie z wzorem, kt█ry zawiera Za??cznik nr 5 do SWZ: Nazwa zadania Warto? w PLN Zadanie nr 1 - 14 000,00 Zadanie nr 2 - 30 000,00 RAZEM - 44 000,00
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci tej umowy okre?lone zosta?y w za??czniku nr 4 do SWZ.
   2.  Zakres ?wiadczenia wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.
   4.  Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 117-305060
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po up?ywie terminu sk?adania ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Katarzyna Sienkiewicz, tel. 87/ 621 99 36; adres poczty mailowej: ksienkiewicz@1wszk.elk.pl. Katarzyna Kucharczyk, tel. 87/ 621 99 36; adres poczty mailowej: kkucharczyk@1wszk.elk.pl. ksienkiewicz@1wszk.elk.pl kkucharczyk@1wszk.elk.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y?: 1) Aktualne na dzie sk?adania ofert O?wiadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ), o kt█rym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ ˝ zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ ; 2) Formularz cenowy (FC) ˝ zgodnie z Za??cznikiem nr
   2. 1-2.2 do SWZ, wype?niony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, (dla formatu PDF zalecana minimalna czcionka 11) 3) Zobowi?zanie innego podmiotu udost?pniaj?cego zasoby wraz z jego O?wiadczeniem w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ). 4) W zakresie przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: a) dla produkt█w zakwalifikowanych przez producenta, jako wyr█b medyczny: - aktualny dokument dopuszczenia do obrotu i u?ywania na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zam█wienia, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 186) potwierdzaj?cego oznaczenie przedmiotu zam█wienia znakiem CE, tj.: deklaracja zgodno?ci wystawiona przez wytw█rc lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzaj?ca, ?e wyr█b medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, certyfikat zgodno?ci wystawiony przez jednostk notyfikowan (identyfikuj?cy producenta i typ wyrobu), je?eli ocena zgodno?ci by?a przeprowadzana z udzia?em jednostki notyfikowanej. b) dla produkt█w zakwalifikowanych, jako preparaty biob█jcze - pozwolenie na obr█t, o kt█rym mowa w Ustawie o produktach biob█jczych z dnia 9 pa?dziernika 2015r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 24) c) dla ?rodk█w zakwalifikowanych, jako niebezpieczne - aktualne karty charakterystyki zgodne ze stanem prawnym na dzie og?oszenia substancji niebezpiecznej, a je?eli preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, nale?y z?o?y stosowne o?wiadczenie (nie dotyczy ?rodk█w zakwalifikowanych, jako produkt leczniczy), wskazuj?ce jednoznacznie jakich pozycji ono dotyczy. d) materia?y informacyjne, opisy, katalogi, foldery w j?zyku polskim dla ka?dego z element█w oferowanego asortymentu, nie zawieraj?ce informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zam█wienia podanym w Za??czniku nr
   2. 1-2.2 do SWZ ˝ (z wyra?nym zaznaczeniem pozycji, kt█rej dotycz?). e) aktualny dow█d dopuszczenia do obrotu i u?ywania ?rodk█w do dezynfekcji wa?ny przez okres, co najmniej obowi?zywania umowy. f) o?wiadczenie, ?e zaoferowane przez Wykonawc produkty, b?d?ce przedmiotem zam█wienia zosta?y poddane badaniom, kt█re potwierdzaj skuteczno? produkt█w dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi mi?dzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub badaniami PZH - dokumenty te Wykonawca przedstawi na ka?de ??danie Zamawiaj?cego ˝ wz█r Za??cznik nr 8 do SWZ. g) etykiety handlowe dla ka?dej oferowanej pozycji asortymentowej w celu sprawdzenia, czy oferowany przedmiot zam█wienia spe?nia wymagania Zamawiaj?cego zgodnie z jego przeznaczeniem. 5) dokumenty, z kt█rych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy). Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et dÚsinfectants