Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Appareils de contr┘le et d'essai

2021/S 179-465710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Lublin: Appareils de contr┘le et d'essai 2021/S 179-465710 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Num╚ro national d'identification: 000001896 Adresse postale: ul. Akademicka 13 pok.54 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-950 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@up.lublin.pl T╚l╚phone: +48 814456603 Fax: +48 814456730 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.up.lublin.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podzia?em na 17 cz??ci. Num╚ro de r╚f╚rence: EZ-p/PNO/p-214/3/2021
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contr┘le et d'essai
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: dostawa aparatury naukowo ˝ badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podzia?em na 17 cz??ci.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarto w Za??cznikach od 1 do 17 SWZ (Formularz Specyfikacji technicznej przedmiotu zam█wienia), odpowiednio dla ka?dej cz??ci przedmiotu zam█wienia.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 288 868.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa analizatora do jako?ciowej i ilo?ciowej oceny kwas█w nukleinowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa analizatora do jako?ciowej i ilo?ciowej oceny kwas█w nukleinowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr
   1. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39711120 Cong╚lateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa systemu oczyszczania wody do biologii molekularnej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42912330 Appareils de purification de l'eau
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa systemu oczyszczania wody do biologii molekularnej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 3 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa spektrofotometru do pomiaru widm w zakresie ?wiat?a widzialnego i ultrafioletu (UV-Vis) z oprogramowaniem dla Katedry Biofizyki.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38433000 Spectrom╦tres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa spektrofotometru do pomiaru widm w zakresie ?wiat?a widzialnego i ultrafioletu (UV-Vis) z oprogramowaniem dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa wielofunkcyjny czytnik mikrop?ytek do pomiaru absorbancji, fluorescencji oraz luminescencji wraz z oprogramowaniem dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de pr╚cision (except╚ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa wielofunkcyjny czytnik mikrop?ytek do pomiaru absorbancji, fluorescencji oraz luminescencji wraz z oprogramowaniem dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 5 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa fitotronowej komory hodowlanej dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38900000 Instruments divers d'╚valuation ou de test
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa fitotronowej komory hodowlanej dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w.

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33152000 Incubateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej dla Katedry Biochemii.

Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39711120 Cong╚lateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej dla Katedry Biochemii, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 8 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa laboratoryjnej mini suszarki rozpy?owej rozbudowanej o modu zasilaj?co-kontrolny z dodatkowym wyposa?eniem dla Katedry Biochemii i Chemii ?ywno?ci.
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42716200 S╦che-linge
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa laboratoryjnej mini suszarki rozpy?owej rozbudowanej o modu zasilaj?co-kontrolny z dodatkowym wyposa?eniem dla Katedry Biochemii i Chemii ?ywno?ci, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 9 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa urz?dzenia do pomiaru szybko?ci przenikania tlenu przez folie opakowaniowe dla Katedry Biochemii i Chemii ?ywno?ci.
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38420000 Instruments de mesure du d╚bit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa urz?dzenia do pomiaru szybko?ci przenikania tlenu przez folie opakowaniowe dla Katedry Biochemii i Chemii ?ywno?ci, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 10 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie jest finansowane z projektu ĐSystemy produkcji i pakowania ?ywno?ci zapewniaj?ce zachowanie jej bioaktywnych sk?adnik█w wa?nych w profilaktyce chor█b cywilizacyjnychţ w ramach programu pod nazw ĐRegionalna Inicjatywa Doskona?o?ciţ realizowanym od 01.01. 2019 do 31.12.2022 na podstawie umowy nr 029/RID/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa systemu dokumentacji ?eli dla Zak?adu Mikrobiologii Weterynaryjnej.
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa systemu dokumentacji ?eli dla Zak?adu Mikrobiologii Weterynaryjnej, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 11 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa czytnika p?ytek dla Katedry Chemii.

Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38500000 Appareils de contr┘le et d'essai
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa czytnika p?ytek dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 12 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie jest finansowane z projektu ĐSystemy produkcji i pakowania ?ywno?ci zapewniaj?ce zachowanie jej bioaktywnych sk?adnik█w wa?nych w profilaktyce chor█b cywilizacyjnychţ w ramach programu pod nazw ĐRegionalna Inicjatywa Doskona?o?ciţ realizowanym od 01.01. 2019 do 31.12.2022 na podstawie umowy nr 029/RID/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa kolorymetru z wyposa?eniem dla Katedry Technologii Surowc█w Pochodzenia Ro?linnego i Gastronomii.
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de pr╚cision (except╚ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa kolorymetru z wyposa?eniem dla Katedry Technologii Surowc█w Pochodzenia Ro?linnego i Gastronomii, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 13 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa analizatora immunologicznego weterynaryjnego dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierz?t.
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434580 Analyseurs d'immunologie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa analizatora immunologicznego weterynaryjnego dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierz?t, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 14 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa spektrofotometru mikrop?ytkowego z wyposa?eniem dla Katedry Technologii Surowc█w Pochodzenia Zwierz?cego.
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38500000 Appareils de contr┘le et d'essai
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa spektrofotometru mikrop?ytkowego z wyposa?eniem dla Katedry Technologii Surowc█w Pochodzenia Zwierz?cego, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 15 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie jest finansowane z projektu ĐSystemy produkcji i pakowania ?ywno?ci zapewniaj?ce zachowanie jej bioaktywnych sk?adnik█w wa?nych w profilaktyce chor█b cywilizacyjnychţ w ramach programu pod nazw ĐRegionalna Inicjatywa Doskona?o?ciţ realizowanym od 01.01. 2019 do 31.12.2022 na podstawie umowy nr 029/RID/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa analizatora biochemicznego na suche slajdy ze stacj umo?liwiaj?c zarz?dzanie danymi dla Zak?adu Prewencji Weterynaryjnej i Chor█b Ptak█w.
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434500 Analyseurs biochimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa analizatora biochemicznego na suche slajdy ze stacj umo?liwiaj?c zarz?dzanie danymi dla Zak?adu Prewencji Weterynaryjnej i Chor█b Ptak█w, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 16 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej z 15 sztukami statyw█w aluminiowych na pude?ka o wysoko?ci 53mm i back-up'em CO2 dla Zak?adu Prewencji Weterynaryjnej i Chor█b Ptak█w.
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39711120 Cong╚lateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
W miejsce wskazane odpowiednio do danej cz??ci w za??czniku nr 1-17 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej z 15 sztukami statyw█w aluminiowych na pude?ka o wysoko?ci 53mm i back-up'em CO2 dla Zak?adu Prewencji Weterynaryjnej i Chor█b Ptak█w, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonego w za??czniku nr 17 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zamawiaj?cy wyznaczy termin sk?adania ofert o 5 dni kr█tszy ni okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp - sk?adanie ofert odbywa si w ca?o?ci przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w spos█b okre?lony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp (art. 138 ust. 4 ustawy Pzp)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 112-291492
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa analizatora do jako?ciowej i ilo?ciowej oceny kwas█w nukleinowych dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pu?awska 303 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-785 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 150 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 149 107.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bartosz Bidas - wsp█lnik sp█?ki cywilnej LABID Adresse postale: ul. Dywizjonu 303 nr 139/74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-470 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Martyna Bidas - wsp█lnik sp█?ki cywilnej LABID Adresse postale: ul. Dywizjonu 303 nr 139/74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-470 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 55 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 54 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa systemu oczyszczania wody do biologii molekularnej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Ro?lin.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sartorius Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wrzesi?ska 70 Ville: Kostrzyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-025 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 20 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 10 475.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa spektrofotometru do pomiaru widm w zakresie ?wiat?a widzialnego i ultrafioletu (UV-Vis) z oprogramowaniem dla Katedry Biofizyki.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKIţ E. Borzymowska ˝Reszka, A. Reszka Sp. Jawna Adresse postale: ul. Lubomirskiego 5 Ville: Izabelin Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 959.35 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 34 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikrop?ytek do pomiaru absorbancji, fluorescencji oraz luminescencji wraz z oprogramowaniem dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOKOM Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Sp█?ka Komandytowa Adresse postale: ul. Wsp█lna 3 Ville: Janki Code NUTS: PL Polska Code postal: 05- 090 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 108 334.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 97 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Dostawa fitotronowej komory hodowlanej dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frost Tomasz Jankowski Adresse postale: ul. Dobra 9 Ville: ?omianki Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 55 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 52 317.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Dostawa inkubatora CO2 dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystem█w.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wojciech Kaca DONSERV Adresse postale: ul. Micha?a Spisaka 31 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02- 495 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 22 222.22 EUR Valeur totale du march╚/du lot: 14 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej dla Katedry Biochemii.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wojciech Kaca DONSERV Adresse postale: ul. Micha?a Spisaka 31 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02- 495 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 32 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 29 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Dostawa laboratoryjnej mini suszarki rozpy?owej rozbudowanej o modu zasilaj?co-kontrolny z dodatkowym wyposa?eniem dla Katedry Biochemii i Chemii ?ywno?ci.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wojciech Kaca DONSERV Adresse postale: ul. Micha?a Spisaka 31 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02- 495 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 196 747.97 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 185 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Dostawa urz?dzenia do pomiaru szybko?ci przenikania tlenu przez folie opakowaniowe dla Katedry Biochemii i Chemii ?ywno?ci.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Dostawa systemu dokumentacji ?eli dla Zak?adu Mikrobiologii Weterynaryjnej.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bio- Rad Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Przyokopowa 33 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-208 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 39 024.39 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 588.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Dostawa czytnika p?ytek dla Katedry Chemii.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp█?ka z ograniczona odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. ?wirki I Wigury 101 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-089 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 105 691.06 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 100 720.52 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Dostawa kolorymetru z wyposa?eniem dla Katedry Technologii Surowc█w Pochodzenia Ro?linnego i Gastronomii.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CEREUS WENA Adam i Gra?yna Witkowscy Sp█?ka Jawna Adresse postale: ul. Bia?a 19 Ville: Toru Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 49 796.75 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 54 980.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Dostawa analizatora immunologicznego weterynaryjnego dla Katedry i Kliniki Rozrodu Zwierz?t.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: bioM╚rieux Polska Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Genera?a J. Zaj?czka 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01- 518 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 65 925.93 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 65 370.73 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 15
Lot n : 15 Intitul╚:
Dostawa spektrofotometru mikrop?ytkowego z wyposa?eniem dla Katedry Technologii Surowc█w Pochodzenia Zwierz?cego.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOKOM Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Sp█?ka Komandytowa Adresse postale: ul. Wsp█lna 3 Ville: Janki Code NUTS: PL Polska Code postal: 05- 090 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 75 284.55 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 73 791.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 16
Lot n : 16 Intitul╚:
Dostawa analizatora biochemicznego na suche slajdy ze stacj umo?liwiaj?c zarz?dzanie danymi dla Zak?adu Prewencji Weterynaryjnej i Chor█b Ptak█w.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 17
Lot n : 17 Intitul╚:
Dostawa zamra?arki niskotemperaturowej z 15 sztukami statyw█w aluminiowych na pude?ka o wysoko?ci 53mm i back-up'em CO2 dla Zak?adu Prewencji Weterynaryjnej i Chor█b Ptak█w.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POLYGEN Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Krzemieniecka 53 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 57 235.77 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 52 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiaj?cy wymaga dokument█w, wymienionych w rozdz. XVIII SWZ i na zasadach w nim wskazanych, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy.
   2. Do przygotowania oferty nale?y wykorzysta Formularz ĐOferta Wykonawcyţ, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 18 do SWZ oraz Formularz Specyfikacji technicznej przedmiotu zam█wienia, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 1-17 do SWZ.
   3.  Do oferty nale?y do??czy?: a) Formularz ĐOferta Wykonawcyţ, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 18 do SWZ; b) Formularz Specyfikacji technicznej przedmiotu zam█wienia, w zale?no?ci od cz??ci post?powania, na kt█r sk?adana jest oferta, zgodnie z za??cznikiem Nr 1 ˝ 17 do SWZ, c) O?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) aktualne na dzie sk?adania ofert, zgodnie z instrukcj zawart w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, d) Pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik; e) Pe?nomocnictwo do reprezentowania w post?powaniu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego ˝ dotyczy ofert sk?adanych przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia f) O?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SWZ ˝ je?eli dotyczy g) Dokument, o kt█rym mowa w Rozdziale XVII ust. 4 SWZ ˝ je?eli dotyczy.
   4.  Szczeg█?owa KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJ?CA Z ART. 13 RODO zawarta w rozdziale XXXV SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: UZP, KIO Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?ta w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33152000 - Incubateurs 
38000000 - ╔quipements de laboratoire, d'optique et de prÚcision (exceptÚ les lunettes) 
38420000 - Instruments de mesure du dÚbit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz 
38433000 - SpectromŔtres 
38434500 - Analyseurs biochimiques 
38434580 - Analyseurs d'immunologie 
38500000 - Appareils de contr˘le et d'essai 
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure 
38900000 - Instruments divers d'Úvaluation ou de test 
39711120 - CongÚlateurs 
42716200 - SŔche-linge 
42912330 - Appareils de purification de l'eau