Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: Consommables médicaux

2021/S 201-522490  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Lublin: Consommables médicaux 2021/S 201-522490 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod?ki Numéro national d'identification: 000288521 Adresse postale: ul. Jaczewskiego 2 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-090 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@imw.lublin.pl Téléphone: +48 817184410 Fax: +48 817478646 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.imw.lublin.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: badania naukowe i prace rozwojowe
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie IMW ... Numéro de référence: 638/D/2020
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 9 nast?puj?ce po sobie cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 39 496.84 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Materia?y jednorazowe do izolacji kwasów nukleinowych i bia?ek
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 1 - Materia?y jednorazowe do izolacji kwasów nukleinowych i bia?ek. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1a do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Jako? produktu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 1 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 3,00 z (s?ownie: trzy z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Probówki i ko?cówki do pipet automatycznych
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 2 - Probówki i ko?cówki do pipet automatycznych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1b do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 2 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 100,00 z (s?ownie: sto z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Materia?y jednorazowe do hodowli komórkowych i bada metod PCR
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 3 - Materia?y jednorazowe do hodowli komórkowych i bada metod PCR. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1c do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 3 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 300,00 z (s?ownie: trzysta z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Materia?y jednorazowe do poboru i przechowywania próbek
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 4 - Materia?y jednorazowe do poboru i przechowywania próbek. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1d do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 4 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 100,00 z (s?ownie: sto z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Materia?y jednorazowe do podawania do?o??dkowego myszy
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 5 - Materia?y jednorazowe do podawania do?o??dkowego myszy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1e do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 5 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 50,00 z (s?ownie: pi??dziesi?t z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Materia?y jednorazowe umo?liwiaj?ce prowadzenie bada ?cieków
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 6 - Materia?y jednorazowe umo?liwiaj?ce prowadzenie bada ?cieków. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1f do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 6 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 40,00 z (s?ownie: czterdzie?ci z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fiolki i pojemnik do mro?enia komórek
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 7 - Fiolki i pojemnik do mro?enia komórek. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1g do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 7 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 50,00 z (s?ownie: pi??dziesi?t z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Materia?y jednorazowe do analizy zanieczyszcze wody
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 8 - Materia?y jednorazowe do analizy zanieczyszcze wody. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1h do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 8 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 10,00 z (s?ownie: dziesi? z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Jednorazowy sprz?t ochronny
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exécution:
Pomieszczenia Dzia?u Zaopatrzenia Instytutu Medycyny Wsi, zlokalizowane w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów jednorazowych w podziale na cz??ci na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chod?ki w ramach realizacji projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE".
   2.  Przedmiot zamówienia w Cz??ci 9 - Jednorazowy sprz?t ochronny. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1i do SIWZ;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wa?no?ci oferowanych produktów / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy od daty z?o?enia zamówienia cz??ciowego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie realizowane w ramach nast?puj?cego projektu: "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ?RODOWISKO I ZDROWIE" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o priorytetowa III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie. Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu do cz??ci 9 zobowi?zany jest wnie??, przed up?ywem terminu sk?adania ofert,wadium w wysoko?ci 8,00 z (s?ownie: osiem z 00/100). Wadium mo?e by wnoszone na zasadach okre?lonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp. oraz zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Wykonawca b?dzie zwi?zany swoj ofert przez okres 60 dni licz?c od dni otwarcia ofert.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-635475
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Materia?y jednorazowe do izolacji kwasów nukleinowych i bia?ek
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Probówki i ko?cówki do pipet automatycznych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eppendorf Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 212 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-486 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 100.11 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Materia?y jednorazowe do hodowli komórkowych i bada metod PCR
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Materia?y jednorazowe do poboru i przechowywania próbek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aneta Ludwig prowadz?ca dzia?alno? gospodarcz pod firm BIONOVO Aneta Ludwig Adresse postale: ul. Nowodworska 7 Ville: Legnica Code NUTS: PL Polska Code postal: 59-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 629.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Materia?y jednorazowe do podawania do?o??dkowego myszy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Animalab sp. z o. o.
Adresse postale: UL. D?browskiego 343 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-419 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 464.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
Materia?y jednorazowe umo?liwiaj?ce prowadzenie bada ?cieków
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zbigniew Bartczak prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Przedsi?biorstwo Techniczno - Handlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak Adresse postale: Ul. Us?ugowa 3 Ville: Stargard Code NUTS: PL Polska Code postal: 73-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 785.57 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
Fiolki i pojemnik do mro?enia komórek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGMA-ALDRICH sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Szel?gowska 30 Ville: Pozna Code NUTS: PL Polska Code postal: 61-626 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 125.69 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
Materia?y jednorazowe do analizy zanieczyszcze wody
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zbigniew Bartczak prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Przedsi?biorstwo Techniczno - Handlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak Adresse postale: Ul. Us?ugowa 3 Ville: Stargard Code NUTS: PL Polska Code postal: 73-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 380.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
Jednorazowy sprz?t ochronny
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W przedmiotowym post?powaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj?cy zastosuje procedur odwrócon
   2.  Wykaz o?wiadcze i dokumentów, potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarto w Rozdziale VII SIWZ.
   3.  Warunki udzia?u w post?powaniu zawarto w Rozdziale V SIWZ.
   4.  Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca b?dzie zwi?zany swoja ofert przez okres 60 dni.
   5.  Ofert nale?y sporz?dzi w j?zyku polskim.
   6.  Opis sposobu przygotowania ofert zawarto w Rozdziale XI SIWZ.
   7.  Termin wykonania zamówienia: Dla cz??ci 1: w okresie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 2: dostawa jednorazowa w okresie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 3: dostawa jednorazowa w okresie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 4: w okresie maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 5: w okresie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 6: w okresie maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 7: dostawa jednorazowa w okresie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 8: w okresie maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy; Dla cz??ci 9: dostawa jednorazowa w okresie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
   8.  Pozosta?e wymagania znajduj si w SIWZ.
   9.  W cz??ci 1, 3 i 9 przedmiotowe post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp - Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od Wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu, z zastrze?eniem pkt 2 i
   3.  W cz??ci 1 i 3 nie wp?yn??a ?adna oferta, wobec czego post?powanie we wskazanym zakresie nale?a?o uniewa?ni?. W cz??ci 9 nie wp?yn??a ?adna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu, wobec czego post?powanie we wskazanym zakresie nale?a?o uniewa?ni?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.2. Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej (albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie papierowej) przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.4. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzi?nniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.5. Odwo?anie wnosi si w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt 1).6. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques