Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin: RÈactifs pour analyses de sang

2021/S 179-465789  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Lublin: RÈactifs pour analyses de sang 2021/S 179-465789 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: Al. Kra?nicka 100 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-718 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krystyna Przybylska Courriel: zamowienia_przybylska@szpital.lublin.pl TÈlÈphone: +48 815374624 Fax: +48 815374624 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.lublin.pl Adresse du profil díacheteur: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw do oznaczania grup krwi i prÛb krzy?owych wraz z dzier?aw analizatora z oprogramowaniem do Pracowni Serologii i Banku Krwi NumÈro de rÈfÈrence: Numer sprawy WSS SP ZOZ DZP.382.26.2021
II.1.2) Code CPV principal 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa odczynnikÛw do oznaczania grup krwi i prÛb krzy?owych wraz z dzier?aw analizatora z oprogramowaniem do Pracowni Serologii i Banku Krwi zgodnie z wyszczegÛlnieniem w formularzu cenowym
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 915 742.22 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa odczynnikÛw do oznaczania grup krwi i prÛb krzy?owych wraz z dzier?aw analizatora z oprogramowaniem do Pracowni Serologii i Banku Krwi - 54 420 oznaczenia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wymagania techniczne analizatora / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 119-312553
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw do oznaczania grup krwi i prÛb krzy?owych wraz z dzier?aw analizatora z oprogramowaniem do Pracowni Serologii i Banku Krwi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DiaHem AG Diagnostic Products Adresse postale: Schlosserstrasse 4 Ville: B¸lach Code NUTS: CH Schweiz / Suisse / Svizzera Code postal: CH-8180 Pays: Suisse
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 915 742.22 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 912 602.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci:
   9. 160,00 z
   2.  Wadium mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci;
   3.  W przypadku sk?adania przez Wykonawc wadium w formie innej ni w pieni?dzu, gwarancja lub por?czenie powinna by sporz?dzona zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i winna zawiera nast?puj?ce elementy: 1) nazw daj?cego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia - co najmniej jednego z wspÛ?wykonawcÛw), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) okre?lenie wierzytelno?ci, ktÛra ma by zabezpieczona gwarancj?, 3) kwot gwarancji, 4) termin wa?no?ci gwarancji, obejmuj?cy co najmniej okres zwi?zania ofert?, 5) zobowi?zanie gwaranta do zap?acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w sytuacjach, gdy: a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktÛrym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y podmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentÛw lub o?wiadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o ktÛrej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej . b. Wykonawca, ktÛrego ofert wybrano: 1) odmÛwi podpisania umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie; 2) nie wniÛs wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamÛwienia publicznego sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a wybrana
   8.  Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028, tytu przelewu: ÑWadium do post?powania nr WSS SP ZOZ DZP 382.26.2021î
   9.  Do oferty nale?y do??czy dowÛd wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien by umieszczony tytu?: ÑWadium do post?powania nr WSS SP ZOZ DZP 382.26.2021î 10. Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu orygina gwarancji lub por?czenia, w postaci elektronicznej. 11. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, przy czym wniesienie wadium w pieni?dzu za pomoc przelewu bankowego Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a za skuteczne wÛwczas, gdy bank prowadz?cy rachunek Zamawiaj?cego potwierdzi, ?e otrzyma taki przelew przed up?ywem terminu sk?adania ofert (tj. przed dat i godzin wyznaczon do sk?adania ofert). W wymienionym przypadku do??czenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawc lub dokumentu po?wiadczaj?cego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczaj?cym do stwierdzenia przez Zamawiaj?cego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawc?; 12. Oferta Wykonawcy, ktÛry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposÛb nieprawid?owy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
XXIV. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAM"WIENIA
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie publicznych". 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33696200 - Réactifs pour analyses de sang