Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 23/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Medyka: Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res

2021/S 201-524401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Medyka: Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res 2021/S 201-524401 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Medyka Num╚ro national d'identification: 650900370 Adresse postale: Medyka 288 Ville: Medyka Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-732 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Tenus Courriel: medyka@medyka.itl.pl T╚l╚phone: +48 166715391 Fax: +48 166715391 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.medyka.itl.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.medyka.itl.pl/bip
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8661d9dd-05b7-407e-9f6e-5864b0556a47 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://e-propublico.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Medyka w 2022 roku. Num╚ro de r╚f╚rence: BiD.ZP.271.6.2021
II.1.2) Code CPV principal 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi pn.: ĐOdbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy Medyka w 2022 rokuţ.
   2.  Szacowana ilo? odpad█w w roku 2022: 1) odbi█r i zagospodarowanie zmieszanych, pozwsta?ych z segregacji odpad█w komunalnych odebranych bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Medyka: 1 642,00 Mg; 2) odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych odebranych selektywnie z punkt█w selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych: 33,5 Mg.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 376 286.86 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Medyka - Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice, Medyka, Torki, Leszno.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiot zam█wienia obejmuje: a) odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych w gminie Medyka w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z p█?n. zm.) oraz aktami wykonawczymi, a tak?e aktualnymi w okresie wykonywania zam█wienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla wojew█dztwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczeg█lno?ci okre?laj?cymi szczeg█?owy spos█b i zakres ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpad█w, regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Medyka. Od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na kt█rych powstaj odpady odbierana i zagospodarowana b?dzie ka?da ilo? odpad█w komunalnych wystawionych przed nieruchomo?ciami, tj.: ˇ zmieszane odpady komunalne , ˇ zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. tworzywa sztuczne, szk?o, papier i tektura, metal) oraz bioodpady, ˇ pozosta?e odpady powstaj?ce w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (tzw. mobilna - obwo?na zbi█rka odpad█w spod posesji w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych), b) odbi█r i zagospodarowanie odpad█w z punktu selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych (PSZOK) zlokalizowanej na terenie Medyki, dostarczonych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, c) dostarczenie do nieruchomo?ci zamieszka?ych work█w do selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych w ramach zaoferowanej ceny; 2) na terenie gminy Medyka obowi?zywa b?dzie system mieszany zbi█rki odpad█w komunalnych, tj. pojemnikowo-workowy. Wyw█z odpad█w zmieszanych oraz segregowanych odbywa si b?dzie zgodnie z zasadami okre?lonymi w Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Medyka uchwalonym uchwa? nr XXX/222/20 Rady Gminy Medyka z dnia14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Medyka oraz uchwa? nr XXX/215/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 pa?dziernika 2016 r. w sprawie okre?lenia szczeg█?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpad█w w zamian za uiszczon przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stanowi?c za??cznik nr 9 do SIWZ; 3) odbi█r i zagospodarowanie odpad█w z punkt█w selektywnej zbi█rki odpad█w komunalnych (PSZOK) odbywa si b?dzie zgodnie z zasadami okre?lonymi w Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Medyka.
   4.  Cz?stotliwo? odbierania odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych: 1) Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 jeden raz na dwa tygodnie z budynk█w jednorodzinnych, 2) Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 1 raz na tydzie z budynk█w wielolokalowych, a w okresach ?wi?tecznych 2 razy w tygodniu, 3) Bioodpady: a) w okresie od 1 kwietnia do 31 pa?dziernika jeden raz na dwa tygodnie z budynk█w jednorodzinnych, b) w okresie od 1 kwietnia do 31 pa?dziernika jeden raz w tygodniu z budynk█w wielolokalowych. c) w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz 1 listopada do 31 grudnia jeden raz w miesi?cu z budynk█w jednorodzinnych i wielolokalowych. 4) Odpady opakowaniowe zebrane w spos█b selektywny, takie jak: a) papier i tektura, b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateria?owe, c) szk?o bezbarwne i kolorowe - z budynk█w jednorodzinnych raz w miesi?cu - budynk█w wielolokalowych 2 razy w miesi?cu 5) Odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zu?yte opony (nie wi?cej ni 8 szt. z gospodarstwa pochodz?ce od samochod█w osobowych) odbierane b?d od w?a?cicieli nieruchomo?ci 2 razy w roku.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 376 286.86 EUR
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
Les offres doivent ═tre pr╚sent╚es sous la forme de catalogues ╚lectroniques ou inclure un catalogue ╚lectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wyznaczy nast?puj?ce kryteria oceny i wyboru ofert: 1) cena oferty brutto - C - 60 %; 2) liczba pojazd█w realizuj?cych przedmiot zam█wienia spe?niaj?cych wymagania co najmniej normy EURO 5 (aspekt ?rodowiskowy A?) - 40 %. W ofercie nale?y wskaza minimum pojazd podstawowy, kt█ry odbiera b?dzie odpady od mieszka?c█w (?mieciarka).
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy posiadania uprawnie do prowadzenia dzia?alno?ci w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad█w, je?eli wyka?e, ?e posiada: 1) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez W█jta gminy Medyka w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminie; 2) wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez Marsza?k█w Wojew█dztw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797) - w charakterze podmiotu transportuj?cego; 3) wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez marsza?k█w wojew█dztw na podstawie ustawy 2012 o odpadach - w charakterze podmiotu zbieraj?cego zu?yty sprz?t. Uwaga: Wykonawca musi zapewni posiadanie uprawnie wynikaj?cych z odpowiednich zezwole oraz wpis█w do w?a?ciwych rejestr█w przez ca?y okres realizacji zam█wienia. Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunku: 1) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez W█jta gminy Medyka w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminie; 2) wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez marsza?k█w wojew█dztw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu transportuj?cego; 3) wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzony od dnia 24 stycznia 2018 r. przez marsza?k█w wojew█dztw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu zbieraj?cego zu?yty sprz?t.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej, je?eli wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa w okresie realizacji zam█wienia, co najmniej: 1) dwoma samochodami specjalnymi (?mieciarkami); 2) dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 5 m ka?dy - do odbierania odpad█w zmieszanych; 3) dwoma samochodami skrzyniowymi o ?adowno?ci minimalnej 3,5 Mg ka?dy - do odbierania selektywnie zebranych odpad█w komunalnych; 4) jednym samochodem skrzyniowym z d?wigiem (HDS) do odbioru odpad█w wielkogabarytowych; 5) baz magazynowo-transportow usytuowan w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granicy Gminy Medyka, na terenie do kt█rego posiada tytu prawny - zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). Uwaga: Zamawiaj?cy wymaga, aby wszystkie pojazdy posiada?y aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC przez ca?y okres trwania umowy. Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu i urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu realizacji zam█wienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wz█r wykazu stanowi za??cznik nr 8 do SWZ. Minimalny poziom warunku w zakresie do?wiadczenia Wykonawca spe?ni warunek w zakresie do?wiadczenia, je?eli wyka?e wykonanie, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy, w tym okresie, co najmniej jedn us?ug odbioru odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci w spos█b ci?g?y przez okres minimum 12 miesi?cy o ??cznej masie minimum 1 000 Mg rocznie oraz za??czy dow█d, czy us?uga zosta?a wykonana lub jest wykonywane nale?ycie. Dokument potwierdzaj?cy spe?nianie warunku: Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, s?: 1) referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane; 2) je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wz█r wykazu stanowi za??cznik nr 7 do SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z zapisami SWZ, za?. nr 1 do SWZ - ĐSzczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wieniaţ oraz za?. nr 3 do SWZ - projektem umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 20/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/11/2021 Heure locale: 10:05 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w dniu: 2021-11-23 o godz. 10:05, za po?rednictwem Platformy e-Propublico, na karcie ţOferta/Za??cznikiţ, poprzez ich odszyfrowanie, kt█re jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
Przewidywany termin publikacji kolejnych og?osze?: IV kwarta 2022 r.
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000,00 PLN. Warunki i zasady okre?lone szczeg█?owo w SWZ.
   2.  Zmiany do umowy wskazane s w za??czniku nr 3 do SWZ (projekcie umowy).
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? dokonania w pierwszej kolejno?ci oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy wykonawca kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4.  O udzielenie niniejszego zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, zamawiaj?cy wymaga nast?puj?cych o?wiadcze i dokument█w: a) Jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ); b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z p█?n. zm.) - wz█r o?wiadczenia stanowi za??cznik do SWZ; e) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?: Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu zam█wienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w Pzp.
   1.  Odwo?anie ˝ zgodnie z przepisami art. 506˝568 Pzp przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) na tre? og?oszenia o zam█wieniu i tre? postanowie SWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 3) w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i w pkt
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby Zamawiaj?cy m█g zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges