Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 22/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Milicz: Services de parc de stationnement

2021/S 201-524507  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Milicz: Services de parc de stationnement 2021/S 201-524507 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Milicz NumÈro national d'identification: 916-13-06-571 Adresse postale: ul. Trzebnicka 2 Ville: Milicz Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Tatarek, K. Reszelski Courriel: t.tatarek@milicz.pl TÈlÈphone: +48 713804357/ +48 713804306 Fax: +48 713841119 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.milicz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Administrowanie Stref P?atnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Milicz NumÈro de rÈfÈrence: IF.271.18.2021
II.1.2) Code CPV principal 63712400 Services de parc de stationnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia stanowi administrowanie w latach 2022 ñ 2024 stref p?atnego parkowania na drogach publicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Milicz z wykorzystaniem parkomatÛw (dalej okre?lanej jako Strefa lub SPP). Obs?uga Strefy P?atnego Parkowania na terenie miasta Milicz b?dzie realizowana w ustalonej przez Rad Miejskiej w Miliczu Strefie P?atnego Parkowania, zgodnie z Uchwa? Nr LII/271/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia strefy p?atnego parkowania, ustalenia op?at za parkowanie pojazdÛw samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania oraz Regulaminu Strefy p?atnego parkowania, na zasadach opisanych w SzczegÛ?owym zakresie zada i czynno?ci zarz?dzaj?cego Stref P?atnego Parkowania, stanowi?cych Za??czniki Nr 1 i 8 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 818 592.78 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51214000 Services d'installation de parcmËtres 79941000 Services de pÈage 38730000 ParcmËtres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Miasta Milicz
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje ?wiadczenie us?ug, na zasadach i wedle wytycznych wskazanych poni?ej: a) Strefa P?atnego Parkowania obejmuje 307 miejsc parkingowych, w tym 12 miejsc postojowych wyznaczonych dla pojazdÛw zaopatrzonych w kart parkingow?, o ktÛrej mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ñ Prawo o ruchu drogowym ñ Za??cznik nr 9 do SWZ. b) Strefa P?atnego Parkowania znajduje si w granicach nast?puj?cych drÛg publicznych: ul. Trzebnicka, ul. Pi?sudskiego, ul. Wroc?awska, Rynek, ul. Dzia?kowa, ul. Krotoszy?ska . SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, opis wymaga zamawiaj?cego w zakresie realizacji i odbioru okre?laj?: - Uchwa?a Nr LII/271/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia strefy p?atnego parkowania, ustalenia op?at za parkowanie pojazdÛw samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania ñ za??cznik nr 8 do SWZ. - Regulamin Strefy p?atnego parkowania ñ za??cznik nr 8 do SWZ. - SzczegÛ?owy zakres zada i czynno?ci zarz?dzaj?cego Stref P?atnego Parkowania ñ za??cznik nr 1 do SWZ. - projektowane postanowienia umowy ñ za??cznik nr 5 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Mo?liwo? p?acenia aplikacj mobiln / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Wyposa?enie parkomatÛw w terminal umo?liwiaj?cy p?atno? BLIK / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 2 818 592.78 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2024 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires UWAGA! Przed przyst?pieniem do sk?adania oferty wykonawca jest zobowi?zany zapozna si z Instrukcj korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja zosta?a zamieszczona bezpo?rednio na ww. Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy stosownie do postanowie art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie okre?la warunkÛw udzia?u w post?powaniu, dotycz?cych: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym; 2) uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, je?li wynika to z odr?bnych przepisÛw;
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy stosownie do postanowie art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie okre?la warunkÛw udzia?u w post?powaniu, dotycz?cych: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy stosownie do postanowie art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie okre?la warunkÛw udzia?u w post?powaniu, dotycz?cych: 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia umowy stanowi za??cznik nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
za po?rednictwem Platformy zakupowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz https://platformazakupowa.pl/pn/milicz Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. Zamawiaj?cy, najpÛ?niej przed otwarciem ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj o kwocie, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia. Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje wymagane ustaw Pzp.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie: 50 000,00 z (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych). 2) Wadium musi obejmowa pe?en okres zwi?zania ofert tj. do dnia 19.02.2022 r. 3) Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: - pieni?dzu ñ wymagan kwot nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy w Banku spÛ?dzielczym w Miliczu, numer rachunku 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004. Wadium musi wp?yn? na wskazany rachunek bankowy zamawiaj?cego najpÛ?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert (decyduje data wp?ywu na rachunek bankowy zamawiaj?cego); - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. 4) Wadium wnoszone w por?czeniach lub gwarancjach nale?y za??czy do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc dokumentu. 5) W przypadku wnoszenia przez wykonawc wadium w formie gwarancji/por?czenia, gwarancja/por?czenie powinny by sporz?dzone zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i zawiera nast?puj?ce elementy: - nazw daj?cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj?cego), gwaranta/por?czyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub por?czeniu musi by Gmina Milicz, - okre?lenie wierzytelno?ci, ktÛra ma by zabezpieczona gwarancj?/por?czeniem, - kwot gwarancji/por?czenia, - termin wa?no?ci gwarancji/por?czenia, - zobowi?zanie gwaranta, do zap?acenia kwoty gwarancji/por?czenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne ??danie zamawiaj?cego, w sytuacjach okre?lonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6) W przypadku gdy wykonawca nie wniÛs wadium, lub wniÛs je w sposÛb nieprawid?owy, lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert b?d z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy odrzuci ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7) Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium na zasadach okre?lonych w art. 98 ust. 1ñ5 ustawy Pzp. 8) Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcÛw, wobec ktÛrych zachodz podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   4. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wnosi si w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a.
   6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 11.Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie publicznych". 12.Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 13.Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38730000 - Parcmètres 
51214000 - Services d'installation de parcmètres 
63712400 - Services de parc de stationnement 
79941000 - Services de péage