Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowe Miasto: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 201-524364  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Nowe Miasto: Services liés aux déchets et aux ordures 2021/S 201-524364 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Nowe Miasto Numéro national d'identification: NIP: 5671786691 REGON: 130378284 Adresse postale: ul. Apteczna 8 Ville: Nowe Miasto Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 09-120 Pays: Pologne Courriel: info@ugnowemiasto.pl Téléphone: +48 236614920 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ugnowemiasto.pl Adresse du profil d'acheteur: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych na terenie Gminy Nowe Miasto w okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r Numéro de référence: SI.271.4.2021.JM
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych na terenie Gminy Nowe Miasto w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, w sposób zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie bioodpadów stanowi?cych odpady komunalne przekazywanych do sk?adowania w sposób zgodny z przepisami. Zamówienie obejmuje równie odbieranie odpadów z kontenera z odpadami z koszy ulicznych, zlokalizowanego na terenie Urz?du Gminy w Nowym Mie?cie, ul. Apteczna.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exécution:
Gmina Nowe Miasto, pow p?o?ski, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomo?ci na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych na terenie gminy Nowe Miasto, w sposób zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie bioodpadów stanowi?cych odpady komunalne przekazywanych do sk?adowania w sposób zgodny z przepisami ustawy. Zamawiaj?cy szacuje, ?e w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ilo? odpadów odbieranych i zagospodarowanych z nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy na terenie Gminy Nowe Miasto mo?e wynie? 1300,0000 Mg. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la za??cznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, na poziomie 30 %, tj. w przypadku udzielenia ,dotychczasowemu wykonawcy us?ug, zamówienia polegaj?cego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych terenie Gminy Nowe Miasto.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium oceny ofert: - cena - 60 % - termin p?atno?ci faktury - 40 %
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada: 1) aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania opadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci uwzgl?dniaj?cy wszystkie rodzaje odpadów, obj?te przedmiotem zamówienia, 2) pozwolenie zintegrowane na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów dla instalacji komunalnych (InKom) w przypadku, gdy wykonawc jest prowadz?cy instalacj komunaln (InKom) lub promes przyj?cia przez instalacj komunaln (InKom) tych odpadów, 3) zezwolenie na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub zezwolenie na zbieranie pozosta?ych rodzajów odpadów obj?tych przedmiotem zamówienia (oprócz niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów) lub promes przyj?cia tych odpadów przez podmiot posiadaj?cy te zezwolenia, 4) Wpis do BDO w zakresie zbierania zu?ytego sprz?tu elektrycznego lub elektronicznego. 5) Wpis do BDO w zakresie transportu odpadów komunlanych.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia wymaga w tym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest wykona wykaza ?e w ci?gu ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia na us?ugi zwi?zane z zagospodarowaniem odpadami - odbiorem i przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ??cznej ilo?ci co najmniej 2000 Mg rocznie. Wykonawca potwierdzi nale?yte wykonanie us?ug nast?puj?cymi dowodami: 1) referencjami b?d innymi dokumentami, wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, 2) o?wiadczeniem wykonawcy, je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów, o których mowa w punkcie 1 Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na podstawie przedstawionego dokumentu na zasadzie spe?nia/nie spe?nia, zgodnie z tre?ci Za??cznika Nr 4 do swz.
   2.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe?niaj warunki dotycz?ce dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym. Warunek b?dzie oceniany na podstawie z?o?onego przez Wykonawc wykazu sprz?tu oraz wskazanie bazy magazynowo - transportowej, zgodnie z tre?ci Za??cznika nr 5 do SIWZ. Warunek ten zostanie uznany za spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: 1) samochodami specjalnymi (?mieciarkami) przystosowanymi do opró?niania pojemników o pojemno?ci od 120l do 1100l - co najmniej 2 szt., 2) samochodami specjalnymi (?mieciarkami) przystosowanymi do opró?niania pojemników o pojemno?ci od powy?ej 1100l do 7000l - co najmniej 1 szt., 3) samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz bioodpadów w workach i odpadach wielkogabarytowych - co najmniej 1 szt., 4) samochodem specjalnym z HDS przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach - co najmniej 1 szt., 5) samochodem specjalnym s?u??cym jako mobilny punkt selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych - co najmniej 1 szt. 6) baz magazynowo - transportow usytuowan w Gminie Nowe Miasto lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granicy Gminy Nowe Miasto, na terenie do którego wykonawca posiada tytu prawny, 7) baza powinna by usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytu prawny (w?asno??, najem, dzier?awa itp.). Teren bazy musi by zabezpieczony w sposób uniemo?liwiaj?cy wst?p osobom nieupowa?nionym, 8) miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno by zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu, 9) na terenie bazy musz by zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które b?d zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu oraz zabezpieczone przed dzia?aniem czynników atmosferycznych, 10) teren bazy magazynowo - transportowej musi by wyposa?ony w urz?dzenia lub systemy zapewniaj?ce zagospodarowanie wód opadowych i ?cieków przemys?owych, pochodz?cych z terenu bazy zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w przepisach ustawy Prawo wodne, 11) baza magazynowo - transportowa musi by wyposa?ona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadaj?cej liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowan samochodow wag najazdow - w przypadku, gdy na terenie bazy nast?puje magazynowanie odpadów, 12) na terenie bazy powinny znajdowa si tak?e punkt bie??cej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynno?ci te nie b?d wykonywane przez uprawnione podmioty zewn?trzne poza terenem bazy). Na terenie bazy musz znajdowa si urz?dzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania
   3.  Na potwierdzenie, spe?nienia warunków dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien posiada wdro?ony system zarz?dzania jako?ci i
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi za??cznik nr 10 do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Urz?d Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie nast?pi poprzez odszyfrowanie ofert na https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl Zamawiaj?cy wyznacza nast?puj?ce osoby do komunikowania si z Wykonawcami:
   1.  Alina Jasi?ska - sprawy merytoryczne (przedmiot zamówienia); ajasinska@ugnowemiasto.pl
   2.  Justyna Ma?ecka, Natalia Paw?cka - sprawy proceduralne (zamówienia publiczne); info@ugnowemiasto.pl https://nowemiasto.ezamawiajacy.pl ajasinska@ugnowemiasto.pl info@ugnowemiasto.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
IV kwarta 2022 r.
VI.3) Informations complémentaires:
Wadium - Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci:10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy 00/100 PLN).
   1.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, wykonawc?: 1) b?d?cego osob fizyczn?, którego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK, b) handlu lud?mi, o którym mowa w art. 189a KK, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie, d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) wiarygodno?ci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przest?pstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania si o zamówienia publiczne; 5) je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?ócenie konkurencji, w szczególno?ci, je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; 6) je?eli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, dosz?o do zak?ócenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, który nale?y z wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ?e spowodowane tym zak?ócenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny sposób ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy z post?powania na podstawie: a) art. 109 ust. 1 pkt.
   1.  który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3 Pzp, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izbu Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 00-582 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós?( lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX (art.505-509) ustawy z dnia 11 wrze?nia 20219 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz 1129 ze zm.).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02 - 676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224578840 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges