Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 17/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Services d'assurance

2021/S 201-524394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Opole: Services d'assurance 2021/S 201-524394 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Opole Adresse postale: Rynek-Ratusz Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Brulewska Courriel: pzp@um.opole.pl T╚l╚phone: +48 774438704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Opole Adresse postale: Rynek-Ratusz Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Brulewska Courriel: pzp@um.opole.pl T╚l╚phone: +48 774438704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Opole Adresse postale: Rynek-Ratusz Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Brulewska Courriel: pzp@um.opole.pl T╚l╚phone: +48 774438704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Opole Adresse postale: Rynek-Ratusz Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Brulewska Courriel: pzp@um.opole.pl T╚l╚phone: +48 774438704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Opole Adresse postale: Rynek-Ratusz Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Brulewska Courriel: pzp@um.opole.pl T╚l╚phone: +48 774438704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office r╚gional(e) ou local(e)
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug ubezpieczeniowych w latach 2022 ˝ 2024 dla Miasta Opola wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj?cymi osobowo?ci prawnej oraz z ni?ej wymienionymi jednostkami cd. pkt.II.1.4 Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.271.2.25.2021
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug ubezpieczeniowych w latach 2022 ˝ 2024 dla Miasta Opola wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj?cymi osobowo?ci prawnej oraz z ni?ej wymienionymi jednostkami posiadaj?cymi osobowo? prawn?: - Miejska Biblioteka Publiczna, im. Jana Paw?a II, ul. Minoryt█w 4, 45 ˝ 017 Opole, - Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. A. Ko?nego 2A, 45 ˝ 056 Opole, - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45 ˝ 082 Opole, - Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Plac Kopernika 1, 45 ˝ 040 Opole, - Galeria Sztuki Wsp█?czesnej, Plac Teatralny 12, 45 ˝ 056 Opole Szczeg█?y zawarte w OPZ - za?. nr 1 do SWZ Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zam█wienia, o kt█rym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zam█wie publicznych - informacje w SWZ dost?pnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium szczeg█?owe informacje w SWZ dost?pnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes 66515100 Services d'assurance incendie 66515400 Services d'assurance intemp╚ries 66516400 Services d'assurance responsabilit╚ civile g╚n╚rale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Opole
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? I Zakres A - ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i posiadanego mienia Miasta Opole wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj?cymi osobowo?ci prawnej (dalej zwane: j.n.o.p.), w tym Miejskiego Zarz?du Dr█g oraz ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej jednostek posiadaj?cych osobowo? prawn (dalej zwane: j.p.o.p.). Zakres B - ubezpieczenie mienia, zosta podzielony na 4 sekcje: Sekcja 1 - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych, Sekcja 2 - ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Sekcja 3 - ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku, Sekcja 4 - ubezpieczenie szyb od st?uczenia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: klauzule fakultatywne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Cz?? I Zakres A ˝ ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej Do warto?ci zam█wienia podstawowego Wykonawca doliczy kwot 241.800,00 PLN przeznaczon na realizacj prawa opcji. Prawo opcji daje mo?liwo? zwi?kszenia przez Zamawiaj?cego wielko?ci zam█wienia, w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci podwy?szenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialno?ci cywilnej, w zwi?zku z prowadzon dzia?alno?ci i posiadanym mieniem. Zakres B ˝ ubezpieczenie mienia Do warto?ci zam█wienia podstawowego Wykonawca doliczy kwot 281.210,00 PLN przeznaczon na realizacj prawa opcji. Prawo opcji daje mo?liwo? zwi?kszenia przez Zamawiaj?cego przedmiotu i sum ubezpieczenia w danym ryzyku, okre?lonym w umowie, w szczeg█lno?ci w przypadku nabycia sk?adnik█w mienia lub zwi?kszenia warto? posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia. Prawo opcji obejmuje r█wnie prawo Zamawiaj?cego do aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia, uwzgl?dniaj?cej dokonane zmniejszenia stanu ubezpieczonego mienia, powsta?e w szczeg█lno?ci w wyniku przeniesienia lub przej?cia prawa w?asno?ci, przekazania, wycofania lub likwidacji przedmiotu ubezpieczenia. Realizacja prawa opcji z tego tytu?u mo?e nast?pi do wysoko?ci 15% sum ubezpieczenia wed?ug stanu posiadania na dzie 30.06.2021 r. Prawem opcji obj?te s r█wnie zmiany stanu mienia w okresie 01.07.2021 r. ˝ 31.12.2021 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66514110 Services d'assurance de v╚hicules moteur 66516100 Services d'assurance responsabilit╚ civile automobile 66512100 Services d'assurance accidents
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Opole
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? II Zakres C - ubezpieczenia komunikacyjne, zosta podzielony na 5 sekcji: Sekcja 1 - ubezpieczenie pojazd█w, ich cz??ci lub wyposa?enia od uszkodze?, zniszczenia lub utraty (w tym r█wnie wskutek kradzie?y) ˝ Autocasco, Sekcja 2 - ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazd█w mechanicznych za szkody powsta?e w zwi?zku z ruchem tych pojazd█w, Sekcja 3 - ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych Wypadk█w, Sekcja 4 - ubezpieczenie Assistance, Sekcja 5 - ubezpieczenie AutoSzyby.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: klauzule fakultatywne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Cz?? II Zakres C ˝ ubezpieczenia komunikacyjne Do warto?ci zam█wienia podstawowego Wykonawca doliczy kwot 369.580,00 PLN przeznaczon na realizacj prawa opcji. Prawo opcji daje mo?liwo? zwi?kszenia przez Zamawiaj?cego zakresu, przedmiotu i sum ubezpieczenia w danym ryzyku, w szczeg█lno?ci w przypadku nabycia nowych sk?adnik█w mienia lub zwi?kszenia warto?ci posiadanego mienia, w tym wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia. Prawo opcji obejmuje r█wnie prawo Zamawiaj?cego do aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia, uwzgl?dniaj?cej zmniejszenie warto?ci rynkowej pojazd█w w kolejnych latach, dokonane zmniejszenie stanu posiadania ubezpieczonego mienia, powsta?e w szczeg█lno?ci w wyniku przeniesienia lub przej?cia prawa w?asno?ci, przekazania, wycofania lub likwidacji przedmiotu ubezpieczenia. Realizacja prawa opcji w przypadku zmniejszenia warto?ci rynkowej pojazd█w, mo?e nast?pi do wysoko?ci 30% sum ubezpieczenia wed?ug stanu na dzie 30.06.2021 r., natomiast w pozosta?ych przypadkach mo?e nast?pi zmniejszenie liczby pojazd█w o 20 sztuk. Prawem opcji obj?te s r█wnie zmiany stanu mienia w okresie 01.07.2021 r. ˝ 31.12.2021 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66512100 Services d'assurance accidents
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Opole
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? III Zakres D - ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadk█w stra?ak█w oraz kasjer█w
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: klauzule fakultatywne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Cz?? III Zakres D - ubezpieczenie NNW stra?ak█w i kasjer█w Do warto?ci zam█wienia podstawowego Wykonawca doliczy kwot
   5. 800,00 PLN przeznaczon na realizacj prawa opcji. Prawo opcji obejmuje prawo Zamawiaj?cego do aktualizacji polegaj?cej na zwi?kszeniu lub zmniejszeniu liczby os█b obj?tych ubezpieczeniem, w szczeg█lno?ci w przypadku zmian w liczebnym sk?adzie OSP i MDP oraz w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia os█b podlegaj?cych ochronie ubezpieczeniowej. Realizacja prawa opcji w cz??ci dotycz?cej zmniejszenia liczby os█b obj?tych ubezpieczeniem w stosunku do stanu na dzie 30.06.2021 r. mo?e obejmowa wy??czenie z ochrony ubezpieczeniowej do 20 os█b. Prawem opcji obj?te s r█wnie zmiany liczby os█b - cz?onk█w OSP, MDP lub kasjer█w - zatrudnionych w okresie 01.07.2021 r. ˝ 31.12.2021 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes 66516300 Services d'assurance responsabilit╚ civile bateaux 66512100 Services d'assurance accidents
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Opole
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? IV Zakres E - ubezpieczenie jednostek p?ywaj?cych, zosta podzielony na 4 sekcje: Sekcja 1 - ubezpieczenie casco jednostek p?ywaj?cych, Sekcja 2 - ubezpieczenie OC u?ytkownika jednostek p?ywaj?cych, Sekcja 3 - ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych Wypadk█w, Sekcja 4 - ubezpieczenie rzeczy znajduj?cych si na jednostce p?ywaj?cej (?odzi).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: klauzule fakultatywne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Cz?? IV Zakres E - ubezpieczenie jednostek p?ywaj?cych Do warto?ci zam█wienia podstawowego Wykonawca doliczy kwot
   1. 500,00 PLN przeznaczon na realizacj prawa opcji. Prawo opcji daje mo?liwo? zwi?kszenia przez Zamawiaj?cego przedmiotu i sum ubezpieczenia w danym ryzyku, okre?lonym w umowie, w szczeg█lno?ci w przypadku nabycia sk?adnik█w mienia lub zwi?kszenia warto?ci posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia. Prawo opcji obejmuje r█wnie prawo Zamawiaj?cego do aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia, uwzgl?dniaj?cej dokonane zmniejszenia stanu ubezpieczonego mienia, powsta?e w szczeg█lno?ci w wyniku przeniesienia lub przej?cia prawa w?asno?ci, przekazania, wycofania lub likwidacji przedmiotu ubezpieczenia. Realizacja prawa opcji z tego tytu?u mo?e obejmowa wy??czenie z ochrony ubezpieczeniowej do 5 jednostek p?ywaj?cych w stosunku do stanu posiadania na dzie 30.06.2021 r. Prawem opcji obj?te s r█wnie zmiany stanu mienia w okresie 01.07.2021 r. ˝ 31.12.2021 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Opole
II.2.4) Description des prestations:
CZ?? V Zakres F - ubezpieczenie maszyn po?arniczych, zosta podzielony na 2 sekcje: Sekcja 1 - ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodze?, Sekcja 2 - ubezpieczenie od szk█d mechanicznych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: klauzule fakultatywne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Cze? V Zakres F ˝ ubezpieczenie maszyn po?arniczych Do warto?ci zam█wienia podstawowego Wykonawca doliczy kwot
   1. 800,00 PLN przeznaczon na realizacj prawa opcji. Prawo opcji daje mo?liwo? zwi?kszenia przez Zamawiaj?cego przedmiotu i sum ubezpieczenia w danym ryzyku, okre?lonym w umowie, w szczeg█lno?ci w przypadku nabycia sk?adnik█w mienia lub zwi?kszenia warto?ci posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia. Prawo opcji obejmuje r█wnie prawo Zamawiaj?cego do aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia, uwzgl?dniaj?cej dokonane zmniejszenie stanu ubezpieczonego mienia, powsta?e w wyniku przeniesienia lub przej?cia prawa w?asno?ci, przekazania, wycofania lub likwidacji przedmiotu ubezpieczenia. Realizacja prawa opcji z tego tytu?u mo?e obejmowa wy??czenie z ochrony ubezpieczeniowej do 3 maszyn po?arniczych w stosunku do stanu posiadania na dzie 30.06.2021 r. Prawem opcji obj?te s r█wnie zmiany stanu mienia w okresie 01.07.2021 r. ˝ 31.12.2021 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu .
   1. 1. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc?, wobec kt█rego zaistniej przes?anki do wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 Prawa zam█wie publicznych
   1. 2 Zamawiaj?cy r█wnie wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc?, wobec kt█rego zaistnieje przes?anka do wykluczenia, o kt█rej mowa w art. 109 ust. 1 pkt.4 Prawa tj. w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   1. 3. Wykonawca mo?e zosta wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej tj. posiada zezwolenie w?a?ciwego organu na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w zakresie to?samym z przedmiotem zam█wienia, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepis█w: - za?wiadczenie w?a?ciwego organu nadzoru, ?e Wykonawca prowadzi dzia?alno? ubezpieczeniow w wymaganym zakresie, lub - o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, ?e prowadzi on dzia?alno? ubezpieczeniow w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
   2.  Dokumenty sk?adane przez Wykonawc na wezwanie Zamawiaj?cego: 1) Zamawiaj?cy korzysta z procedury okre?lonej w art. 139 ust. 1 i 2 Prawa ˝ Zamawiaj?cy najpierw dokonuje badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu. 2) W post?powaniu prowadzonym zgodnie z zasadami okre?lonymi w art. 139 ust. 1 ma zastosowanie art. 128 ust. 1 Prawa. 3) Zgodne z art. 126 ust. 1 oraz art. 139 ust. 2 Prawa, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, podmiotowych ?rodk█w dowodowych tj.: a) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (w skr█cie JEDZ) aktualne na dzie sk?adania ofert, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) w zakresie okre?lonym w Rozdziale 3 ˝ Podstawy wykluczenia i warunki udzia?u w post?powaniu. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, o?wiadczenie JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w. O?wiadczenie ma potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Prawa ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. Dokument sk?ada Wykonawca (w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w np. konsorcjum, sp█?ka cywilna, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawc█w) oraz podmiot udost?pniaj?cy zasoby (je?eli dotyczy). Ci?g dalszy w pkt. VI.3 niniejszego og?oszenia
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany umowy. Szczeg█?owe informacje zawarto w dokumentacji post?powania (SWZ) dost?pnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/11/2021 Heure locale: 11:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiaj?cy najp█?niej przed otwarciem ofert udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj o kwocie, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia. Zamawiaj?cy niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o kt█rych mowa w art. 222 ust. 5 Prawa.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
ci?g dalszy z pkt. III
   1. 1 niniejszego og?oszenia c) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust 1 Prawa w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 Prawa. O?wiadczenie aktualne na dzie z?o?enia. Wz█r o?wiadczenia za??czono do SWZ. Dokument sk?ada Wykonawca (w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w np. konsorcjum, sp█?ka cywilna, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawc█w) oraz podmiot udost?pniaj?cy zasoby (je?eli dotyczy). d) O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Prawa, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencki i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. O?wiadczenie aktualne na dzie z?o?enia. Wz█r o?wiadczenia za??czono do SWZ. Dokument sk?ada Wykonawca (w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w np. konsorcjum, sp█?ka cywilna, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawc█w). e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Prawa. Zamawiaj?cy samodzielnie pobierze w?a?ciwy dokument, je?li b?dzie mo?na go uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych. 4) PODMIOTY ZAGRANICZNE - wymagania zawarte w SWZ dost?pnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Dokumenty sk?adane przez Wykonawc wraz z ofert?: 1) W zakresie Cz??ci II (Zakres C) - ubezpieczenie komunikacyjne wype?niony za??cznik C1. Je?eli Wykonawca nie do??czy do oferty za??cznika C1- wykaz pojazd█w, skutkowa to b?dzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 Prawa w zakresie Cz??ci II ˝ ubezpieczenie komunikacyjne. 2) O?wiadczenie wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o zam█wienie wraz z ofert sk?adaj o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj poszczeg█lni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Prawa). Wz█r o?wiadczenia za??czono do SWZ. 3) Pe?nomocnictwo, je?eli Wykonawca ustanowi pe?nomocnika, pe?nomocnictwo obowi?zkowe w przypadku konsorcjum. 4) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium. Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu kt█rych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa si z Wykonawc i wymagania techniczne i organizacyjne dotycz?ce korespondencji elektronicznej zosta?y opisane w SWZ dost?pnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zamieszczona w SWZ dost?pnej pod adresem https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wyja?nienie skr█tu SWZ - specyfikacja warunk█w zam█wienia https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ Prawa, przys?uguj podmiotom, o kt█rych mowa w art. 505 Prawa zam█wie publicznych. Odwo?anie przys?uguje w przypadkach okre?lonych w art. 513 oraz w terminach opisanych w art. 515 ust. 1 pkt 1 Prawa zam█wie publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66512100 - Services d'assurance accidents 
66514110 - Services d'assurance de vÚhicules Ó moteur 
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66515100 - Services d'assurance incendie 
66515400 - Services d'assurance intempÚries 
66516100 - Services d'assurance responsabilitÚ civile automobile 
66516300 - Services d'assurance responsabilitÚ civile bateaux 
66516400 - Services d'assurance responsabilitÚ civile gÚnÚrale