Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Opole: Sutures chirurgicales

2021/S 179-465350  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Opole: Sutures chirurgicales 2021/S 179-465350 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Num╚ro national d'identification: 754-25-63-619 Adresse postale: Al.W.Witosa 26 Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamil Flak Courriel: kamil.flak@usk.opole.pl T╚l╚phone: +48 4520114 Fax: +48 4520121 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.opole.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://usk-opole.logintrade.net Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://usk-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup i dostawa szw█w chirurgicznych na bie??ce potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Num╚ro de r╚f╚rence: DZP/2-23/233/111/2021
II.1.2) Code CPV principal 33141121 Sutures chirurgicales
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup i dostawa szw█w chirurgicznych na bie??ce potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 1 - nici wch?anialne, syntetyczne, plecione powlekane, z komponent p/bakteryjn?- triklosanem, czas wch?aniania 56-70 dni
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 1 - nici wch?anialne, syntetyczne, plecione powlekane, z komponent p/bakteryjn?- triklosanem, czas wch?aniania 56-70 dni
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 2 - nici wch?anialne, syntetyczne, jednow?█knowe, z komponent p/bakteryjn?- triklosanem , czas wch?aniania 90-120 dni
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 2 - nici wch?anialne, syntetyczne, jednow?█knowe, z komponent p/bakteryjn?- triklosanem , czas wch?aniania 90-120 dni
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 3 - nici niewch?anialne,syntetyczne,plecione,powlekane woskiem , wykonane z polimeru poliamidu 6/6
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 3 - nici niewch?anialne,syntetyczne,plecione,powlekane woskiem , wykonane z polimeru poliamidu 6/6
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 4 - nici niewch?anialne,syntetyczne,plecione,poliestrowe,zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrow?█knami,powlekane polibutylanem, z ig?
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 4 - nici niewch?anialne,syntetyczne,plecione,poliestrowe,zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrow?█knami,powlekane polibutylanem, z ig?
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 5 - bezw?z?owe urz?dzenie do kontrolowanego zamykania ran z ig? na jednym ko?cu i p?tl na drugim, wykonane z polidioksanonu, szew syntetyczny ze spiralnie u?o?onymi kotwicami, wch?anialny, ant
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 5 - bezw?z?owe urz?dzenie do kontrolowanego zamykania ran z ig? na jednym ko?cu i p?tl na drugim, wykonane z polidioksanonu, szew syntetyczny ze spiralnie u?o?onymi kotwicami, wch?anialny, antybakteryjny- z dodatkiem triklosanu. Liczba kotwic ˝ 8 na 1cm. Czas podtrzymywania tkankowego 182-238 dni.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 6 - bezw?z?owe urz?dzenie do kontrolowanego zamykania ran z ig?
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 6 - bezw?z?owe urz?dzenie do kontrolowanego zamykania ran z ig?
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 7 - nici niewch?anialne, syntetyczne,polipropylenowe
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 7 - nici niewch?anialne, syntetyczne,polipropylenowe
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 8 - szew stalowy
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 8 - szew stalowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 9 - Szwy wch?anialne, syntetyczne, plecione
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 9 - Szwy wch?anialne, syntetyczne, plecione
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 10 ˝ Szwy wch?anialne, syntetyczne
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 10 ˝ Szwy wch?anialne, syntetyczne
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 11 - Szwy niewch?anialne, syntetyczne, monofilamentowe, nylonowe.

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 11 - Szwy niewch?anialne, syntetyczne, monofilamentowe, nylonowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 12 - Szwy niewch?anialne, skr?cane, jedwabne.

Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 12 - Szwy niewch?anialne, skr?cane, jedwabne
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 13 - Nici wch?anialne ,syntetyczne, plecione, powlekane,
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 13 - Nici wch?anialne ,syntetyczne, plecione, powlekane,
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 14 - nici wch?anialne,syntetyczne ,plecione powlekane z komponent antybakteryjn
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 14 - nici wch?anialne,syntetyczne ,plecione powlekane z komponent antybakteryjn
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 15 - Ni niewch?anialna syntetyczna , pleciona wykonana z poliamidu
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 15 - Ni niewch?anialna syntetyczna , pleciona wykonana z poliamidu
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 16 - Ni syntetyczna niewch?anialna monofilamentowa poliamidowa niepowlekana
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 16 - Ni syntetyczna niewch?anialna monofilamentowa poliamidowa niepowlekana
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 17 - Nici wch?anialne ,synetyczne,jednopow?okowe,
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 17 - Nici wch?anialne ,synetyczne,jednopow?okowe,
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 18 - Nici wch?anialne ,synetyczne,jednow?█knowe
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 18 - Nici wch?anialne ,synetyczne,jednow?█knowe
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 19 - Szwy wch?anialne, syntetyczne, monofilamentowe z Polidioxanonu
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 19 - Szwy wch?anialne, syntetyczne, monofilamentowe z Polidioxanonu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 20 ˝ Szwy niewch?anielne, syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 20 ˝ Szwy niewch?anielne, syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 21 - Nici PTFE
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 21 - Nici PTFE
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 22 - Elektroda nasierdziowa
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 22 - Elektroda nasierdziowa
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 23 - Ig?y sekcyjne
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL524 Opolski Lieu principal d'ex╚cution:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 23 - Ig?y sekcyjne
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o uprzedniej ocenie ofert Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Wykonawca zobowi?zuje si do sukcesywnej dostawy asortymentu w pozycjach i ilo?ciach wynikaj?cych z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, po uprzednim zg?oszeniu zam█wienia faksem b?d w formie dokumentu elektronicznego dor?czonego na adres e-mail: ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍw terminie 2 dni roboczych (cz?? ÍÍ..).
   2.  Wykonawca zawiadomi Zamawiaj?cego o terminie wysy?ki i przewidywanym terminie dostarczenia asortymentu drog telefoniczn pod numerem telefonu Zamawiaj?cego: ÍÍÍÍÍ.
   3.  Za dat i miejsce ka?dorazowej dostawy uwa?a si wydanie asortymentu obj?tego przedmiotem umowy osobie upowa?nionej przez Zamawiaj?cego do odbioru.
   4.  Koszty opakowania asortymentu (nieb?d?cego zwrotnym) stanowi element ceny jednostkowej.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Platforma Logintrade
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca na wezwanie przedstawi o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego.
   2.  O?wiadczenie, o kt█rym mowa w ust. 1, sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Đjednolitym dokumentemţ. Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wype?nieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta r█wnie narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. Wz█r JEDZ ĐJednolity Europejski Dokument Zam█wieniaţ wykonawca otrzyma wraz z wezwaniem do z?o?enia dokument█w.
   4.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 126 ust. 1 pzp ??da podmiotowych ?rodk█w dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o kt█rych mowa w art. 108 i art. 109 ust.1 pkt.4 pzp.
   4. 1. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych tj.: a) aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; Uwaga: W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (w szczeg█lno?ci cz?onkowie konsorcjum, wsp█lnicy sp█?ki cywilnej) odpis musi z?o?y ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie okre?lonym w art. 109 ust.1 pkt.4 pzp., sporz?dzonego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
   5.  Informacje dla wykonawc█w zagranicznych
   1.  W przypadku, kiedy Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: a) dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   4. 1.a) SWZ ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. b) dokument█w o kt█rych mowa w pkt
   4. 1.b) SWZ ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona
   1.  W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert nale?y przedstawi?: a) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e oferowane materia?y szewne, posiadaj wa?ne ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, w oparciu o obowi?zuj?ce w tym zakresie przepisy prawa, kt█re zostan udost?pnione niezw?ocznie do wgl?du na ?yczenie Zamawiaj?cego; b) W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w technicznych bezwzgl?dnych nale?y za??czy wype?niony za??cznik nr 1 oraz dokumentacj techniczn producenta, instrukcje, katalogi, potwierdzaj?ce spe?nienie warunk█w okre?lonych dla przedmiotu zam█wienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spe?nienia warunk█w technicznych. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? wezwania w trakcie badania i oceny ofert do przedstawienia pr█bek w ilo?ci minimum 3 saszetek na wybrane pozycje w terminie 3 dni.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Al. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141121 - Sutures chirurgicales