Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 23/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ostro??ka: Services sylvicoles

2021/S 201-524390  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Ostro??ka: Services sylvicoles 2021/S 201-524390 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Ostro??ka Num╚ro national d'identification: 7580005867 Adresse postale: ul. T. Zawadzkiego "Zo?ki" 4 Ville: Ostro??ka Code NUTS: PL924 Ostro??cki Code postal: 07-412 Pays: Pologne Point(s) de contact: Hubert Pawelec Courriel: hubert.pawelec@olsztyn.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 297602134 Fax: +48 297605620 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ostroleka.olsztyn.lasy.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ostroleka/zamowienia-publiczne2
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ostroleka/zamowienia-publiczne2 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ostro??ka w roku 2022 Num╚ro de r╚f╚rence: Z.270.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles - QB49
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) do wykonania na terenie Nadle?nictwa Ostro??ka w roku 2022.Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) wynikaj?ce z Za??cznik█w do SWZ,
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ═tre attribu╚s un soumissionnaire: 3
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet I ˝ le?nictwa: P?OSZYCE, D?BR"WKA, ??G, ?ODZISKA;
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77200000 Services sylvicoles - QB49 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Le?nictw ˝ P?OSZYCE, D?BR"WKA, ??G, ?ODZISKA;
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) do wykonania na terenie le?nictw P?OSZYCE, D?BR"WKA, ??G, ?ODZISKA.Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, kt█ry stanowi opis przedmiotu zam█wienia dla pakietu I.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do Pakietu I Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zam█wie publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z p█?n.zm.-ĐPZPţ) oraz akt█w wykonawczych do PZP.Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.Đproc. odwr█conejţ, kt█rej mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet II ˝ le?nictwa: BORAWE, KRUSZEWO, CZERWIN, GOWOROWO, GUTOWO, OLSZEWO-BORKI
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77200000 Services sylvicoles - QB49 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Le?nictw ˝ BORAWE, KRUSZEWO, CZERWIN, GOWOROWO, GUTOWO, OLSZEWO-BORKI
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) do wykonania na terenie le?nictw BORAWE, KRUSZEWO, CZERWIN, GOWOROWO, GUTOWO, OLSZEWO-BORKI.Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, kt█ry stanowi opis przedmiotu zam█wienia dla pakietu II.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do Pakietu II Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zam█wie publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z p█?n.zm.-ĐPZPţ) oraz akt█w wykonawczych do PZP.Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.Đproc. odwr█conejţ, kt█rej mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet III ˝ le?nictwa: WYSZEL, PRZYSTA?, ZABIELE, R?ANIEC;
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77200000 Services sylvicoles - QB49 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77312000 Services d'enl╦vement des mauvaises herbes 90511300 Services de collecte des d╚chets sauvages
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL924 Ostro??cki Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Le?nictw ˝ WYSZEL, PRZYSTA?, ZABIELE, R?ANIEC;
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) do wykonania na terenie le?nictw WYSZEL, PRZYSTA?, ZABIELE, R?ANIEC;.Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiekt█w (turystycznych, dr█g le?nych, miejsc postoju pojazd█w) wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, kt█ry stanowi opis przedmiotu zam█wienia dla Pakietu III.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do Pakietu III Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz?? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?p. prow. jest w trybie przetargu nieograniczonego na pods. art.129 ust.1pkt1) w zw. z art.129 ust.2 oraz art.132-139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawa zam█wie publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.1129 z p█?n.zm.-ĐPZPţ) oraz akt█w wykonawczych do PZP.Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.Đproc. odwr█conejţ, kt█rej mowa w art. 139ust.1, 3-4 PZP.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow nie mniejsz ni?: I) dla Pakietu I 200 000,00 PLN II) dla Pakietu II 200 000,00 PLN III) dla Pakietu III 200 000,00 PLN
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Crit╦res de s╚lection tels que mentionn╚s dans les documents de la consultation
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca b?dzie wykonywa przedmiot umowy na podstawie zlece przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiaj?cego. Zlecenie okre?la b?dzie rodzaj i zakres prac do wykonania, termin realizacji, lokalizacj (adres le?ny) oraz inne niezb?dne informacje, w tym w szczeg█lno?ci wymagania co do sposobu wykonania prac oraz okre?lenie cz??ci przedmiotu Zlecenia obj?tych odbiorami cz??ciowymi oraz informacje dotycz?ce bezpiecze?stwa i ochrony przyrody. Wykonaniem Przedmiotu Zlecenia w zakresie dotycz?cym danej lokalizacji (adresu le?nego) jest wykonanie kompletnego zabiegu okre?lonego w Zleceniu w tej lokalizacji i wype?nienie wszystkich wymog█w opisanych w SWZ. Podana w Zleceniu ilo? surowca drzewnego przewidywanego do pozyskania i zrywki jest jedynie wielko?ci szacunkow?. Uznaje si?, ?e wykonanie Zlecenia z zakresu pozyskania i zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie zrealizowania przez Wykonawc wszystkich prac obj?tych Zleceniem i wype?nieniem wszystkich wymog█w opisanych w SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2021 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 18/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
W siedzibie Nadle?nictwa Ostro??ka ul. Tadeusza Zawadzkiego ĐZo?kiţ 4 07 - 412 Ostro??ka Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?cych z SWZ i za??cznik█w do niej. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej poni?ej dla Pakiet█w: dla Pakietu I w wysoko?ci 30 000,00 PLN dla Pakietu II w wysoko?ci 30 000,00 PLN dla Pakietu III w wysoko?ci 30 000,00 PLN Wadium mo?e by wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A nr rachunku: 05 2030 0045 1110 0000 0019 7410 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ostro??ka w roku 2022, Pakiet ___.ţ Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o kt█rych mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) nale?y przekaza Zamawiaj?cemu wraz z Ofert w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi os█b upowa?nionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza ofert na dan cz?? zam█wienia przez ca?y okres zwi?zania ofert?. Oferta Wykonawcy, kt█ry nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos█b nieprawid?owy, lub nie b?dzie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt█rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z post?powania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz w danym Pakiecie. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi b?dzie 5% ceny ??cznej wynikaj?cej na dan cz?? zam█wienia (dany Pakiet). Wykonawcy przedstawiaj ofert zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okre?lonymi w SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?: o?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (ĐJEDZţ), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w Za??czniku nr 5 do SWZ. JEDZ Wykonawca sporz?dza, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami PZP czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement 
77312000 - Services d'enlŔvement des mauvaises herbes 
90511300 - Services de collecte des dÚchets sauvages