Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Paw?owice: Produits agricoles et produits de l'horticulture

2021/S 201-523188  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/10/2021 S201 Pologne-Paw?owice: Produits agricoles et produits de l'horticulture 2021/S 201-523188 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Zootechniki - Pa?stwowy Instytut Badawczy 31-047 KrakÛw, ul. Sarego 2 Zak?ad Do?wiadczalny Paw?owice NumÈro national d'identification: 00007972800093 Adresse postale: ul. Miel?y?skich 14 Ville: Paw?owice Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-122 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl TÈlÈphone: +48 0-65-529-91-92 Fax: +48 0-65-529-91-92 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdpawlowice.pl Adresse du profil díacheteur: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Rolnictwo, dzia?alno? naukowo-badawcza i inne.
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?ruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawarto?ci bia?ka minimum 46% NumÈro de rÈfÈrence: 151/2021
II.1.2) Code CPV principal 03100000 Produits agricoles et produits de l'horticulture
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
?ruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawarto?ci bia?ka minimum 46% w ilo?ci 50 ton. ?ruta sojowa poekstrakcyjna o zawarto?ci bia?ka minimum 46% winna spe?nia n/w parametry. Parametry fizyko-chemiczne: ï wilgotno? maksimum 12,5% ï zawarto? bia?ka surowego minimum 46,0% ï zawarto? t?uszczu surowego minimum 1,0% ï zawarto? w?Ûkna surowego maksimum 4,0% Parametry jako?ciowe: ï badanie obecno?ci Salmonelli nieobecna w 25 g Powy?sze normy powinny by potwierdzone certyfikatem jako?ci wystawionym przez laboratorium posiadaj?ce akredytacj?. Zamawiaj?cy wymaga, aby komponenty bia?kowe, jakim jest ?ruta sojowa, charakteryzowa?y si niskim poziomem ska?enia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikuj?cymi. Wynik badania potwierdzaj?cy obecno? beztlenowych laseczek przetrwalnikuj?cych w 0,0001 g, ktÛre zostanie zlecone przez Zamawiaj?cego b?dzie skutkowa zwrotem zakupio
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 97 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Lieu principal d'exÈcution:
Magazyn ZD Paw?owice - WytwÛrnia Pasz Robczysko, 64-130 Rydzyna
II.2.4) Description des prestations:
?ruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawarto?ci bia?ka minimum 46% w ilo?ci 50 ton. ?ruta sojowa poekstrakcyjna o zawarto?ci bia?ka minimum 46% winna spe?nia n/w parametry. Parametry fizyko-chemiczne: ï wilgotno? maksimum 12,5% ï zawarto? bia?ka surowego minimum 46,0% ï zawarto? t?uszczu surowego minimum 1,0% ï zawarto? w?Ûkna surowego maksimum 4,0% Parametry jako?ciowe: ï badanie obecno?ci Salmonelli nieobecna w 25 g Powy?sze normy powinny by potwierdzone certyfikatem jako?ci wystawionym przez laboratorium posiadaj?ce akredytacj?. Zamawiaj?cy wymaga, aby komponenty bia?kowe, jakim jest ?ruta sojowa, charakteryzowa?y si niskim poziomem ska?enia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikuj?cymi. Wynik badania potwierdzaj?cy obecno? beztlenowych laseczek przetrwalnikuj?cych w 0,0001 g, ktÛre zostanie zlecone przez Zamawiaj?cego b?dzie skutkowa zwrotem zakupionej partii towaru na koszt Sprzedaj?cego. Zamawiaj?cy jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby w?asne.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 158-417862
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?ruta sojowa poekstrakcyjna Hi-Pro o zawarto?ci bia?ka minimum 46%
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ampol-Merol Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Miko?aja z Ry?ska 28a Ville: W?brze?no Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 85 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 97 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Biuro Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Biuro Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, ktÛrych interes prawny, w uzyskaniu zamÛwienia, dozna lub mo?e dozna uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A (Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2021 Pologne-Paw?owice: Produits agricoles et produits de l'horticultureType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/10/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
03100000 - Produits agricoles et produits de l'horticulture