Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Piaseczno: Services de sÈcuritÈ

2021/S 201-524440  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Piaseczno: Services de sÈcuritÈ 2021/S 201-524440 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SIE BADAWCZA ?UKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Bema Ville: Piaseczno Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Sitnik Courriel: edyta.sitnik@ilot.lukasiewicz.gov.pl TÈlÈphone: +48 511160377 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://ilot.eb2b.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/1340/swiadczenie-stalej-uslugi-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia-przez-specjalistyczne-uzbrojone-formacje-ochronne-sufo Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: prace naukowo-badawcze
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie sta?ej us?ugi ochrony fizycznej osÛb i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) NumÈro de rÈfÈrence: AZLZ.26.573.2021
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sÈcuritÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie sta?ej us?ugi ochrony fizycznej osÛb i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) wraz z reakcj Grup Interwencyjnych oraz ?wiadczenie us?ugi ochrony fizycznej osÛb i mienia podczas imprez okoliczno?ciowych na terenie Sieci Badawczej ?ukasiewicz ñ Instytutu Lotnictwa.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje
:
1) do 64 584 roboczogodzin na ochron sta? ca?odobow na terenie Zamawiaj?cego; 2) do 2 600 roboczogodzin na ochron podczas imprez okoliczno?ciowych organizowanych na terenie Zamawiaj?cego.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) okre?la za??cznik nr 1 do SWZ. Wymagania okre?lone w ww. za??czniku s minimalnymi wymaganiami Zamawiaj?cego.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
Sie Badawcza ?uksiewicz - Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Poland
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) okre?la za??cznik nr 1 do SWZ. Przed z?o?eniem oferty, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dokona wizji lokalnej przedmiotu zamÛwienia w celu zapoznania si z jego specyfik i zakresem. W tym celu nale?y wyst?pi do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposÛb, o ktÛrym mowa w rozdziale XIII ust. 1 SWZ. Ze wzgl?dÛw organizacyjnych Zamawiaj?cy zaleca, aby wnioski o dokonanie wizji lokalnej by?y zg?aszane do 14 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie odb?dzie wizji lokalnej, oferta takiego Wykonawcy b?dzie podlega?a odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji Grup Interwencyjnych / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 skierowane do realizacji zamÛwienia w zakresie sta?ej ochrony ca?odobowej / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z poni?szymi zasadami: 1) prawo opcji polega na zwi?kszeniu przedmiotu zamÛwienia w zakresie ilo?ci roboczogodzin do ochrony sta?ej ca?odobowej na terenie Zamawiaj?cego przekraczaj?cych zakres zamÛwienia podstawowego tj. 64 584 roboczogodzin; 2) Zamawiaj?cy przewiduje obj?cie prawem opcji do 11 508 roboczogodzin do ochrony sta?ej ca?odobowej; 3) warunkiem skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji jest wykorzystanie limitu 64 584 roboczogodzin w zamÛwieniu podstawowym lub konieczno? zwi?kszenia ilo?ci roboczogodzin w zwi?zku ze zwi?kszeniem liczby pracownikÛw; 4) Wykonawca zrealizuje zamÛwienie obj?te prawem opcji w terminie obowi?zywania umowy na warunkach okre?lonych w niniejszym SWZ i zawartej umowie; 5) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w zakresie okre?lonym w pkt. 2 powy?ej. O?wiadczenie takie mo?e by z?o?one w dowolnym okresie w trakcie obowi?zywania umowy; 6) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy; 7) zamÛwienie obj?te prawem opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego i nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak rÛwnie nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawc roszcze odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zamÛwienia, w tym roszczenie z tytu?u utraconych korzy?ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 50 000 PLN. Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3,5% ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie s?u?y pokryciu roszcze z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, Wykonawca nale?ycie zrealizowa co najmniej 2 us?ugi (w ramach dwÛch umÛw) z ktÛrych ka?da trwa?a nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 kolejnych miesi?cy, polegaj?ce na ochronie osÛb i mienia przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), ?wiadczone przez co najmniej 3 kwalifikowanych pracownikÛw ochrony pracuj?cych w zmianach, ca?odobowo przez wszystkie dni tygodnia, o warto?ci ka?dej us?ugi za okres 24 kolejnych miesi?cy co najmniej 1 800 000,00 z brutto. W przypadku wykazania si przez Wykonawc do?wiadczeniem w zakresie us?ug wykonywanych (b?d?cych w trakcie realizacji), Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli do up?ywu terminu sk?adania ofert, wykonawca wyka?e, ?e us?uga trwa?a co najmniej 24 kolejne miesi?ce, a za okres 24 kolejnych miesi?cy jej warto? wynios?a nie mniej ni 1 800 000,00 PLN brutto. Przez obiekt Zamawiaj?cy rozumie obszar z zespo?em budynkÛw o rozproszonym po?o?eniu (na tym obszarze).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession La prestation est rÈservÈe une profession dÈterminÈe RÈfÈrences des dispositions lÈgislatives, rÈglementaires ou administratives applicables:
aktualn koncesja Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji wydan na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osÛb i mienia (Dz.U.2020 poz. 838 ze zm.) na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug ochrony osÛb i mienia
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
WzÛr umowy w sprawie udzielenia zamÛwienia publicznego stanowi za??cznik nr 5 do SWZ. WzÛr umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi za??cznik nr 5a do SWZ.
   2.  Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w ß 10 Wzoru umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ.
   3.  Pozosta?e zmiany umowy Zamawiaj?cy mo?e wprowadzi?, gdy wyst?pi co najmniej jedna z okoliczno?ci okre?lona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi na platformie zakupowej ilot.eb2b.com.pl Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert jest niepubliczne.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwrÛcon kolejno? oceny ofert okre?lon w art. 139 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité