Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Piotrków Trybunalski: Services de sécurité

2021/S 201-524649  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Piotrków Trybunalski: Services de sécurité 2021/S 201-524649 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Piotrkowie Trybunalskim Numéro national d'identification: 771-23-35-338 Ville: Piotrków Trybunalski Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Owczarek, Bartosz Lewandowski Courriel: zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl Téléphone: +48 446494158 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: s?d
I.5) Activité principale Autre activité: s?downictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"?wiadczenie us?ugi ochrony osób i mienia w obiekcie S?du Rejonowego w Opocznie w 2022 roku" Numéro de référence: Inw-3610-7/2021
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi ochrony osób i mienia w obiekcie S?du Rejonowego w Opocznie, ul. Biernackiego 20. Us?uga b?dzie wykonywana ca?odobowo: a) od poniedzia?ku do pi?tku: - w godzinach od 7:30 do 15:30 przez dwóch pracowników ochrony wpisanych na list Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, - w godzinach od 15:30 do 07:30 przez dwóch pracowników ochrony wpisanych na list Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. b) w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy: - ca?odobowo przez dwóch pracowników ochrony wpisanych na list Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ. Kod CPV: 79710000-4 - us?ugi ochroniarskie
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL713 Piotrkowski Lieu principal d'exécution:
S?d Rejonowy w Opocznie ul. Biernackiego 20 26-300 Opoczno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi ochrony osób i mienia w obiekcie S?du Rejonowego w Opocznie, ul. Biernackiego 20. Us?uga b?dzie wykonywana ca?odobowo: a) od poniedzia?ku do pi?tku: - w godzinach od 7:30 do 15:30 przez dwóch pracowników ochrony wpisanych na list Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, - w godzinach od 15:30 do 07:30 przez dwóch pracowników ochrony wpisanych na list Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. b) w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy: - ca?odobowo przez dwóch pracowników ochrony wpisanych na list Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 3 do SWZ. Kod CPV: 79710000-4 - us?ugi ochroniarskie
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 152-404740
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité