Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Pozna?: Ambulances

2021/S 201-522481  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Pozna?: Ambulances 2021/S 201-522481 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ NumÈro national d'identification: 639686132 Adresse postale: ul. Rycerska 10 Ville: Poznan Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 60-346 Pays: Pologne Point(s) de contact: Robert Judek Courriel: robert.judek@ratownictwo.med.pl TÈlÈphone: +48 618648881 Fax: +48 618663735 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ratownictwo.med.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup 20 sztuk AmbulansÛw z pe?nym wyposa?eniem dla WojewÛdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu NumÈro de rÈfÈrence: DZP-RJ-PN.004.2021
II.1.2) Code CPV principal 34114121 Ambulances
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 20 sztuk ambulansÛw drogowych wraz z wyposa?eniem: Ambulans drogowy; Nosze g?Ûwne, transporter noszy; Defibrylator; Przeno?ny ssak elektryczny; Przeno?ny ssak mechaniczny; Respirator transportowy; Urz?dzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej; Pompa strzykawkowa; Kapnometr; Termometr przeno?ny; Krzese?ko kardiologiczne z systemem p?ozowym; Krzes?o kardiologiczne; Kamizelka ortopedyczna do stabilizacji kr?gos?upa na odcinku szyjnym, piersiowym i l?d?wiowym; Deska ortopedyczna; Nosze podbierakowe; Materac prÛ?niowy; Plecak ratowniczy. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zawieraj za??czniki
   1. 1 -
   1. 17 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 866 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Defibrylator
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100 DÈfibrillateur
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu ul. Rycerska 10, 60-346 Pozna
II.2.4) Description des prestations:
20 sztuk defibrylatorÛw - szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr
   1. 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcony termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga, aby zamÛwienie zosta?o wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamÛwienia. Jednym z kryteriÛw oceny ofert jest skrÛcony termin dostawy w zwi?zku z powy?szym termin dostawy mo?e zosta skrÛcony zgodnie z ofert wykonawcy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 121-318315
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Defibrylator
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RMB System s.c. A. Boryga, M. Kowalski NumÈro national d'identification: 7133085499 Adresse postale: Laurowa 16/U2 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-153 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 508335959
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 220 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 367 368.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
UWAGA 1: Faktura powinna by dor?czona na adres e-mail: efaktury@ratownictwo.med.pl. Zap?ata za wykonan dostaw zostanie dokonana przez WojewÛdzk Stacj Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. UWAGA 2: Podstawy wykluczenia wykonawcy z post?powania (a tak?e dokumentÛw jakich ??da zamawiaj?cy od wykonawcÛw) znajduj si w tre?ci SWZ dost?pnej na stronie prowadzonego post?powania. UWAGA 3: SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce podmiotowych i przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych zosta?y zawarte w tre?ci SWZ. UWAGA 4: Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 255, 256, 257 ustawy Prawo zamÛwie publicznych, art. 257 "Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane, a mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na tej podstawie zosta?a przewidziana w:1) og?oszeniu o zamÛwieniu ñ w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. efaktury@ratownictwo.med.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych art. 505 i nast?pne. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a; Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33182100 - Défibrillateur 
34114121 - Ambulances