Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524723  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Rzeszów: Réalisation et entretien d'espaces verts 2021/S 201-524723 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Numéro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Courriel: rzeszow@wody.gov.pl Téléphone: +48 178537400 Fax: +48 178536421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Roboty utrzymaniowe na rzekach i wale przeciwpowodziowym na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli III" Numéro de référence: RZ.ROZ.2810.75.2021
II.1.2) Code CPV principal 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s roboty utrzymaniowe na rzekach i wale przeciwpowodziowym na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli III, w podziale na 26 cz??ci. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna sk?adaj?ca si z Opisów technicznych, przedmiarów robót i us?ug, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map pogl?dowych. CPV: Przedmiot g?ówny: 77.31.00.00-6 Us?ugi sadzenia ro?lin oraz utrzymania terenów zielonych Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz.
   4.  "Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec"
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli
II.2.4) Description des prestations:
"Zamówienie podstawowe" Us?ugi: - Wykoszenie porostów, r?cznie ze skarp, porost g?sty, twardy = 42 385 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szeroko? skarpy ponad 2,0·m = 42 385 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp potoku, koron i skarp nasypów, porost g?sty twardy z wygrabieniem, za?adunkiem na ?rodki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 - 8+979 tj. 670 mb minus kolektor = 581 mb pasem 2,5m2/mb = 2 905m2 - Wykoszenie porostów, r?cznie z dna porost g?sty, twardy = 7 266 m2 - Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szer. dna do 2,0 m = 7 266 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie z dna potoku porost g?sty twardy z wygrabieniem, za?adunkiem na ?rodki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 - 8+979 tj. 670 mb minus kolektor = 581 mb pasem szer. 1,2 m = 697 m2 - Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si w dnie, powierzchnia lustra wody 60% = 3 633 m2 - R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia ?redniej g?sto?ci = 0,10 ha
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
"Prawo opcji" Us?ugi: - Wykoszenie porostów, r?cznie ze skarp, porost g?sty, twardy = 42 385 m2 - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szeroko? skarpy ponad 2,0·m = 42 385 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie ze skarp potoku, koron i skarp nasypów, porost g?sty twardy z wygrabieniem, za?adunkiem na ?rodki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 - 8+979 tj. 670 mb minus kolektor = 581 mb pasem 2,5m2/mb = 2 905m2 - Wykoszenie porostów, r?cznie z dna porost g?sty, twardy = 7 266 m2 - Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szer. dna do 2,0 m = 7 266 m2 - Wykoszenie porostów r?cznie z dna potoku porost g?sty twardy z wygrabieniem, za?adunkiem na ?rodki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 - 8+979 tj. 670 mb minus kolektor = 581 mb pasem szer. 1,2 m = 697 m2 - Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si w dnie, powierzchnia lustra wody 60% = 3 633 m2 - R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia ?redniej g?sto?ci = 0,10 ha
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zosta?y okre?lone w pkt 5 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie wi?kszym ni wskazany w pkt II.2.11) og?oszenia
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz. 13. "Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka m. Zamch, Obsza gm. Obsza"
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli
II.2.4) Description des prestations:
"Zamówienie podstawowe" US?UGA: - Wykoszenie porostów, r?cznie ze skarp, porost g?sty, mi?kki - 28 280,0m² - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szeroko? skarpy ponad 2 m - 28 280,0m² - Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostów ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 30% - 3 112,0m2 - Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostów ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 360,0m2 - R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we w?asnym zakresie wykonawcy) - 0,30ha ROBOTA: - Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem - 15,00mp
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
"Prawo opcji" US?UGA: - Wykoszenie porostów, r?cznie ze skarp, porost g?sty, mi?kki - 28 280,0m² - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szeroko? skarpy ponad 2 m - 28 280,0m² - Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostów ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 30% - 3 112,0m2 - Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostów ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 360,0m2 - R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we w?asnym zakresie wykonawcy) - 0,30ha
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zosta?y okre?lone w pkt 5 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie wi?kszym ni wskazany w pkt II.2.11) og?oszenia Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz. 18. "Roboty utrzymaniowe na potoku M?ynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary gm. G?ogów Ma?opolski"
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli
II.2.4) Description des prestations:
"Zamówienie podstawowe" Us?ugi: - wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, g?sty z wygrabieniem, 50% z ogólnej powierzchni tj. 38010 x 0,5 = 19 005 m2 - wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ci?gnik + kosiarka bijakowa, 50% z ogólnej powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 19 005 m2 - wykoszenie porostów r?cznie z dna porost twardy, g?sty z wygrabieniem - 6 902 m2 - usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza si wykonanie hakowania mechanicznego z roz?o?eniem wydobytej ro?linno?ci wzd?u skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposa?onych w ?y?ki a?urowe z nak?adkami z?bnymi - 1 050 m2
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
"Prawo opcji" Us?ugi: - wykoszenie porostów ze skarp porost twardy, g?sty z wygrabieniem, 50% z ogólnej powierzchni tj. 38010 x 0,5 = 19 005 m2 - wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ci?gnik + kosiarka bijakowa, 50% z ogólnej powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 19 005 m2 - wykoszenie porostów r?cznie z dna porost twardy, g?sty z wygrabieniem - 6 902 m2 - usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza si wykonanie hakowania mechanicznego z roz?o?eniem wydobytej ro?linno?ci wzd?u skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposa?onych w ?y?ki a?urowe z nak?adkami z?bnymi - 1 050 m2
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zosta?y okre?lone w pkt 5 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie wi?kszym ni wskazany w pkt II.2.11) og?oszenia
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz. 23. "Roboty utrzymaniowe na cieku Ma?ki w m. Prz?dzel gm. Rudnik nad Sanem"
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Teren dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli
II.2.4) Description des prestations:
,,Zamówienie podstawowe' us?ugi: R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia ?redniej g?sto?ci w wieku do 10 lat utrudniaj?cych sp?yw wody w km 1+900-3+450 ?rednio pasem 0,5 m obustronnie - 0,155 ha Wykoszenie porostów, r?cznie ze skarp, porost g?sty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-3+450 - 13 800,000 m2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szeroko? skarpy do 2,0·m w km 0+000-3+450 - 13 800,000 m2 Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m , w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,2 m , w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m oraz w km 2+500-3+450 przy szer. 0,8 m. Dopuszcza si wykonanie hakowania mechanicznego z roz?o?eniem wydobytej ro?linno?ci wzd?u skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposa?onych w ?y?ki a?urowe z nak?adkami z?bnymi - 5 832,000 m2 Roboty: Wywo?enie d?u?yc, karpiny i ga??zi, transport na odleg?o? do 2·km, ga??zie. Miejsce sk?adowania w gestii wykonawcy - 22,165 mp Analogia. Wykopy rowów i kana?ów po koparkach, kategoria gruntu III, grubo? nadmiaru gruntu do ?cinania ponad 15·cm. Usuniecie zatorów przy budowlach odcinkami w km 0+000-3+450-6,000 m3
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamówienie prawo opcji Us?ugi: R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia ?redniej g?sto?ci w wieku do 10 lat utrudniaj?cych sp?yw wody w km 1+900-3+450 ?rednio pasem 0,5 m obustronnie - 0,155 ha Wykoszenie porostów, r?cznie ze skarp, porost g?sty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-3+450 - 13 800,000 m2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szeroko? skarpy do 2,0·m w km 0+000-3+450 - 13 800,000 m2 Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-0+500 przy szer. dna 1,2, w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m , w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,2 m , w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m oraz w km 2+500-3+450 przy szer. 0,8 m. Dopuszcza si wykonanie hakowania mechanicznego z roz?o?eniem wydobytej ro?linno?ci wzd?u skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposa?onych w ?y?ki a?urowe z nak?adkami z?bnymi - 5 832,000 m2
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zosta?y okre?lone w pkt 5 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie wi?kszym ni wskazany w pkt II.2.11) og?oszenia Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 163-429151
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Cz.
   4.  "Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 13 Intitulé:
Cz. 13. "Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka m. Zamch, Obsza gm. Obsza"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 18 Intitulé:
Cz. 18. "Roboty utrzymaniowe na potoku M?ynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary gm. G?ogów Ma?opolski"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 23 Intitulé:
Cz. 23. "Roboty utrzymaniowe na cieku Ma?ki w m. Prz?dzel gm. Rudnik nad Sanem"
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie zosta?o uniewa?nione w cz??ci nr 13, na podstawie art. 256 w zwi?zku z art. art. 137 ust. 7 Pzp, poniewa wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione takie jak istotna zmiana charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie okre?lonym w og?oszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wobec tre?ci dokumentów zamówienia i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do których jest zobowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy, tj. odwo?anie oraz skarga do s?du.
   2.  Zgodnie z art. 513 ustawy, odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by obowi?zany Na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym; 2) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem Terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego Terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do Jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do Jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 3) odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si Niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazywa zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie Odwo?ania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
   4.  Zgodnie z art. 515 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego Stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to Lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych Podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts