Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: RÈalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524683  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-RzeszÛw: RÈalisation et entretien d'espaces verts 2021/S 201-524683 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Point(s) de contact: P. ?ukasz Gacek, tel. +48 178537445 ñ sprawy formalnoprawne; P. Barbara Kad?uczka-Puzio tel. +48 178537407 ñ sprawy formalnoprawne. Osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami w zwi?zku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich cz??ci zadania wymienione zosta?y w pkt
   3. 11 SWZ Courriel: rzeszow@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 178537400 Fax: +48 178536421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑRoboty utrzymaniowe na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli IIî NumÈro de rÈfÈrence: RZ.ROZ.2810.32.2021
II.1.2) Code CPV principal 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s roboty utrzymaniowe na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli II w podziale na 27 cz??ci. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla danej cz??ci, w tym dla zamÛwienia podstawowego i zamÛwienia w ramach prawa opcji zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna sk?adaj?ca si z OpisÛw technicznych, przedmiarÛw robÛt i us?ug, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorÛw robÛt budowlanych, map pogl?dowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ÑRoboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. P?usy, TarnogrÛd, gm. Ksi??pol, TarnogrÛdî
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
NW Bi?goraj
II.2.4) Description des prestations:
ÑZamÛwienie podstawowe" - Wykoszenie porostÛw, r?cznie ze skarp, porost g?sty, mi?kki - 28 280,0m - Wygrabianie wykoszonych porostÛw ze skarp, szeroko? skarpy ponad 2 m - 28 280,0m - Wygrabienie wykoszonych porostÛw oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostÛw ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 30% - 3 112,0m2 - Wygrabienie wykoszonych porostÛw oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostÛw ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 360,0m2 - R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we w?asnym zakresie wykonawcy) - 0,30ha - RozbiÛrka tam bobrowych lub zatorÛw z transportem - 15,00mp
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
"Prawo opcji" - Wykoszenie porostÛw, r?cznie ze skarp, porost g?sty, mi?kki - 28 280,0m - Wygrabianie wykoszonych porostÛw ze skarp, szeroko? skarpy ponad 2 m - 28 280,0m - Wygrabienie wykoszonych porostÛw oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostÛw ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody do 30% - 3 112,0m2 - Wygrabienie wykoszonych porostÛw oraz usuwanie ko?ucha ro?lin p?ywaj?cych i porostÛw ro?lin korzeni?cych si?. Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 360,0m2 - R?czne ?cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we w?asnym zakresie wykonawcy) - 0,30ha
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires SzczegÛ?owe terminy wykonania zamÛwienia podstawowego i w ramach prawa opcji zosta?y okre?lone w pkt 5 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie wi?kszym ni wskazany w pkt II.2.11) og?oszenia. Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 114-299917
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5 IntitulÈ:
ÑRoboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. P?usy, TarnogrÛd, gm. Ksi??pol, TarnogrÛdî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni niniejsze post?powanie w cz??ci nr 5 na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp poniewa wszystkie z?o?one oferty podlega?y odrzuceniu
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do ktÛrych jest zobowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy, tj. odwo?anie oraz skarga do s?du.
   2.  Zgodnie z art. 513 ustawy, odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany Na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym; 2) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem Terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego Terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do Jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do Jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 3) odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si Niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazywa zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie ZamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie Odwo?ania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
   4.  Zgodnie z art. 515 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego Stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to Lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych Podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts