Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: R╚alisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524686  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Rzesz█w: R╚alisation et entretien d'espaces verts 2021/S 201-524686 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Point(s) de contact: P. ?ukasz Gacek, tel. +48 178537445 ˝ sprawy formalnoprawne; P. Barbara Kad?uczka-Puzio tel. +48 178537407 ˝ sprawy formalnoprawne. Osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami w zwi?zku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich cz??ci zadania wymienione zosta?y w pkt
   3. 11 SWZ Courriel: rzeszow@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 178537400 Fax: +48 178536421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐUtrzymanie wa?█w przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woliţ Num╚ro de r╚f╚rence: RZ.ROZ.282.34.2021
II.1.2) Code CPV principal 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie wa?█w przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Stalowej Woli Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci zawiera Za??cznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna sk?adaj?ca si z Opis█w technicznych, przedmiar█w rob█t i us?ug, Specyfikacji technicznej wykonania i odbior█w rob█t budowlanych, map pogl?dowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 519 933.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
ĐUtrzymanie zbiornika "Maziarnia" w Wilczej Woliţ
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
NW Tarnobrzeg
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi Wykoszenie porost█w, r?cznie ze skarp, porost g?sty, twardy - 54 885 m2 Wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp ˝ 14 000 m2 Mechaniczne koszenie kosiark bijakow wa?█w i teren█w przy skarpach wa?█w oraz w czaszy zbiornika. Dopuszcza si koszenie innym sprz?tem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca sk?adowania we w?asnym zakresie.- 13,4720 ha Wykoszenie porost█w, r?cznie z dna ciek█w, porost g?sty, twardy z wygrabieniem - 1 405 m2 Usuwanie (hakowanie) ro?lin korzeni?cych si?, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 400 m2 Wywiezienie trawy wykoszonej na zaporze czo?owej oraz rowie opaskowym nr 2 - 12 000 m2 Roboty bud. Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wy?adunek r?czny, narzut nadwodny z kamienia ci??kiego lub ?redniego na zaporze bocznej nr 3 - 40 m3 Transport l?dowy materia?█w na odl. do 0,5 km, kamie - 40 m3 Oczyszczenie z namu?u studzienek fi -1,2 m gr. namu?u 50 cm ˝ 12 szt. Roboty ziemne koparkami podsi?biernymi z transp. urobku samochodami samowy?adowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III. (zasypanie zag??bie terenowych za zaporach bocznych) - 60 m3 Wymiana uszkodzonych przycz█?k█w betonowych z drena?y ?r 400 ˝ szt 2 Wymiana uszkodzonych przycz█?k█w betonowych z drena?y ?r 150 ˝ szt 1 Wymiana rury w przepustach ?r 400 mm ˝ 1 mb
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?owe terminy wykonania zam█wienia zosta?y okre?lone w pkt 5 SWZ. Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 118-310511
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 16 Intitul╚:
ĐUtrzymanie zbiornika "Maziarnia" w Wilczej Woliţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ugowy Ewa Bartman Num╚ro national d'identification: 8652237778 Adresse postale: Ko?odziej 14 Ville: Ko?odzieje Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 37-433 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 61 952.35 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 44 134.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Na ofert sk?adaj si?:1) Formularz oferty zgodny z Za??cznikiem Nr 2 do SWZ,2) Do oferty wykonawca za??cza obowi?zkowo kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy stanowi element oferty.O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane razem z ofert?:1 dokumenty potwierdzaj?ce uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em sk?adanych o?wiadcze lub dokument█w.;2 pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert lub za??czone do niej o?wiadczenia lub dokumenty podpisuje pe?nomocnik;3 dokument zawieraj?cy wyja?nienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrze?one informacje stanowi tajemnic przedsi?biorstwa ˝ o ile dotyczy;4 JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzie sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie.5 JEDZ (zgodny w tre?ci z Za??cznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzie sk?adania ofert, dotycz?cy innych podmiot█w, na kt█rych zasoby powo?uje si Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu;6 dow█d potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami innych podmiot█w, kt█ry stanowi w szczeg█lno?ci zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy wykonawc z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasob█w7. dokument Self ˝ cleaning ˝ w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, je?eli udowodni zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??czne przes?anki okre?lone w art. 110 ust. 2 Pzp Podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?adane na wezwanie:1 o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego,2 informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?ca orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed z?o?eniem.3 o?wiadczenia wykonawcy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy. Podmiotowe ?rodki potwierdzaj?ce spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu: wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, okre?lonych w pkt.
   7. 3 SWZ, wg podanego wzoru ĐDo?wiadczenie w zakresie wykonawstwaţ stanowi?cego Za??cznik nr 6 Formularza oferty, Dowody okre?laj?ce, czy us?ugi, o kt█rych mowa w Za??czniku nr 6 ĐDo?wiadczenie w zakresie wykonawstwaţ do Formularza oferty zosta?y wykonane nale?ycie.
   2. 3 Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wobec tre?ci dokument█w zam█wienia i czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do kt█rych jest zobowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy, tj. odwo?anie oraz skarga do s?du.
   2.  Zgodnie z art. 513 ustawy, odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany Na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym; 2) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem Terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego Terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do Jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do Jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 3) odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si Niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazywa zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie Zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie Odwo?ania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
   4.  Zgodnie z art. 515 ustawy: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego Stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokument█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to Lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych Podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - RÚalisation et entretien d'espaces verts