01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Serveurs

2016/S 242-441202 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Gda?sk: Serveurs 2016/S 242-441202 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Politechnika Gda?ska Wydzia Zarz?dzania i Ekonomii ul. G. Narutowicza 11/12 Gda?sk 80-233 Pologne Point(s) de contact: Edyta Cirocka TÈlÈphone: +48 583486020 Courriel: Edyta.Cirocka@zie.pg.gda.pl Fax: +48 583472453 Code NUTS: PL634 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pg.edu.pl http://www.pg.edu.pl
I.2) ProcÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Wy?sza Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawu serwerÛw kasetowych z macierz dyskow oraz oprogramowaniem do wirtualizacji dla Wydzia?u Zarz?dzania i Ekonomii Politechniki Gda?skiej. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/270/018/D/16
II.1.2) Code CPV principal 48820000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania do wirtualizacji, zestawu serwerÛw kasetowych wraz z macierz dyskow?, serwera NAS fabrycznie nowych dla Wydzia?u Zarz?dzania i Ekonomii Politechniki Gda?skiej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 141 977.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Gda?ska Wydzia Zarz?dzania i Ekonomii ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79) 80-233 Gda?sk.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania do wirtualizacji, zestawu serwerÛw kasetowych wraz z macierz dyskow?, serwera NAS fabrycznie nowych dla Wydzia?u Zarz?dzania i Ekonomii Politechniki Gda?skiej.
   2.  Dostarczony sprz?t i urz?dzenia informatyczne musz by fabrycznie nowe i musz pochodzi z bie??cej produkcji, Zamawiaj?cy wyklucza dostaw sprz?tu powystawowego.
   3.  Zaoferowane urz?dzenia musz by kompletne i gotowe do u?ytkowania bez dodatkowych zakupÛw i inwestycji. Do urz?dze musz by do??czone instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim.
   4.  W przypadku dostarczenia urz?dze wadliwych lub nie spe?niaj?cych warunkÛw zamÛwienia, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania wymiany w ci?gu 7 dni wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamÛwienia sprz?tu na nowy, wolny od wad. Przedmiot zamÛwienia ZamÛwienie podstawowe Zestaw serwer kasetowy z macierz dyskow WZIE
   1. 1 ñ 1 Serwer NAS WZIE
   1. 2 ñ 1 Oprogramowanie do wirtualizacji WZIE
   1. 3 ñ
   8. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji dostawy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 210-380682
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa zestawu serwerÛw kasetowych z macierz dyskow oraz oprogramowaniem do wirtualizacji dla Wydzia?u Zarz?dzania i Ekonomii Politechniki Gda?skiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire CROCOM Computer Systems W. Bojarski, Z. Czerniak SpÛ?ka Jawna ul. Do Studzienki 16A/600 Gda?sk 80-227 Pologne TÈlÈphone: +49 583450575 Courriel: crocom@crocom.com.pl Code NUTS: PL634
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 158 482.33 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 141 977.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
48820000 - Serveurs 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR