Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skierniewice: Machines et appareils d'essai et de mesure

2021/S 179-465744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Skierniewice: Machines et appareils d'essai et de mesure 2021/S 179-465744 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Ogrodnictwa - Pa?stwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach Adresse postale: Konstytucji 3 Maja 1/3 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne Courriel: n.wasielewska@pierog.pl TÈlÈphone: +48 225989305 Fax: +48 225989333 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.inhort.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut badawczy
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: badania naukowe i prace rozwojowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa aparatury badawczej NumÈro de rÈfÈrence: 15/ZP/2021
II.1.2) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa aparatury badawczej
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 809 412.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3 ñ M?ynek analityczny
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'exÈcution:
Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
II.2.4) Description des prestations:
 1)Opis: M?ynek wsadowy tn?co-udarowy do mielenia przeznaczony do pracy z prÛbkami w ciek?ym azocie. - nÛ uniwersalny - komora mielenia wykonana z tworzywa PTFE zbrojonego w?Ûknem szklanym - wlot ze stali nierdzewnej - pojemno? robocza 80 ml ±5ml - obroty - 28 000 obr/min - moc wej?ciowa ñ nie wi?ksza ni?160 W - wymiary SxGxW [mm] ñ 85x85x240 (±1mm). 2) Termin dostawy: do 21 dni od zawarcia umowy. 3) Miejsce dostawy: Skierniewice, ul. Pomologiczna 18. 4) Minimalny okres gwarancji: 24 miesi?cy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Opracowanie technologii innowacyjnych nawozÛw mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017.Projekt wspÛ?finansowany przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 4 ñ Titrator potencjometryczny
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'exÈcution:
Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
II.2.4) Description des prestations:
a) Elementy sk?adowe - uniwersalny, wielozadaniowy titrator: - Ilo? kana?Ûw pomiarowych: co najmniej 1, z mo?liwo?ci rozbudowy o kolejny - Zakres pomiarowy pH: dolna granica: nie wi?cej ni 0,00 pH gÛrna granica: nie mniej ni 14,00 pH - Rozdzielczo? wy?wietlacza w zakresie pH: nie wi?cej ni 0,001 pH - Zakres pomiarowy potencja?u elektrycznego: dolna granica: nie wi?cej ni?: ñ 2000 mV gÛrna granica: nie mniej ni?: +2000 mV - Rozdzielczo? wy?wietlacza w zakresie pomiaru potencja?u: nie wi?cej ni?. 0,1 mV - Zakres pomiarowy temperatury: dolna granica: nie wi?cej ni?: 0 C gÛrna granica: nie mniej ni?: 100 C - Rozdzielczo? wy?wietlacza w zakresie pomiarowym temperatury: nie wi?cej ni?: 0,1 C - Wymagane elementy sk?adowe titratora: jednostka centralna mieszad?o magnetyczne statyw i uchwyt na elektrody zasilacz klawiatura - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie pH-metryczne - wymagane - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie potencjometryczne ñ wymagane - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie redox ñ wymagane - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie 2 punktÛw rÛwnowa?nikowych ñ wymagane - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie 2 punktÛw ko?cowych ñ wymagane - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie do zaprogramowanego potencja?u ko?cowego (tzw. 'dead stopí) ñ wymagane - Mo?liwo?ci pomiarowe: miareczkowanie roztworÛw wodnych i niewodnych ñwymagane - Mo?liwo? pracy z wymiennymi modu?ami dozuj?cymi (biuretami) o pojemno?ci: co najmniej: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml - Funkcja rozpoznawania modu?u dozuj?cego (biurety) z pami?ci miana i rodzaju odczynnika ñ wymagana - Wymagana rozdzielczo? (dok?adno? dozowania) stosowanych modu?Ûw dozuj?cych (biuret) - nie mniej ni?: 20 000 krokÛw - Dopuszczalny b??d dozowania modu?Ûw dozuj?cych (biuret) - nie wi?cej ni 0,15% - Sterowanie - ekran dotykowy LCD, rozdzielczo? nie gorsza ni 320 x 240 pixeli - Mo?liwo? zapisu w pami?ci metod u?ytkownika ñ wymagane - Mo?liwo? przej?cia na miareczkowanie r?czne ñ wymagane - Zewn?trzne porty komunikacyjne - co najmniej: 2 x USB-A, co najmniej: 2 x RS232, co najmniej: 1 x USB-B - Wymiary zewn?trzne titratora ñ wysoko??: do 450 mm, szeroko??: do 300mm, g??boko??: do 350 mm - Obudowa z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne b) Elementy sk?adowe systemu: autosampler ko?owy, kompatybilny z oferowanym titratorem: - Liczba stanowisk autosamplera - co najmniej 12 stanowisk - Standardowa pojemno? zlewek z prÛbkami podawanymi w autosamplerze: Nie mniej ni 250 ml - Mechanizm podawania odczynnika oraz elektrody do badanych prÛbek - ruchoma g?owica z elektrod i ko?cÛwk dozuj?c?, poruszaj?ca si stopniowo - Mo?liwo? zaprogramowania p?ukania - p?ukanie po ka?dej analizowanej prÛbce - ?rednica talerza autosamplera (uwarunkowane wymiarami i organizacj stanowiska pracy) - Nie wi?cej ni 430 mm - Pozosta?e wymiary autosamplera (uwarunkowane wymiarami i organizacj stanowiska pracy) - wysoko??: do 660 mm, szeroko??: do 430 mm, g??boko??: do 550 mm - Obudowa z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne - Pompa do p?ukania elektrody i ko?cÛwek pomiarowych - wymagane, wraz akcesoriami ñ 5L butla magazynuj?ca, rury ??cz?ce, dysza p?ukania, kabel przy??czeniowy) c) Elementy sk?adowe systemu: zestaw do oznaczania kwasowo?ci kompatybilny z oferowanym titratorem: - Wymienny modu dozuj?cy o pojemno?ci 20 ml i dok?adno?ci dozowania nie mniej ni 10000 krokÛw: co najmniej 1 szt. - Elektroda pH-metryczna - Elektroda kombinowana do miareczkowania kwas-zasada w ?rodowisku wodnym - Zakres pomiarowy elektrody: obejmuj?cy zakres pomiarowy oferowanego titratora - Zakres temp. pracy elektrody: dolna granica: nie wi?cej ni?: 0 C gÛrna granica: nie mniej ni?: 80 C - Kabel do elektrody demontowalny (odkr?cany): d?ugo??: nie mniej ni 1,00 m - - Czujnik temperatury: Przystosowany do pomiarÛw: dolna granica: nie wi?cej ni?: -5 C gÛrna granica: nie mniej ni?: 100 C - Oprogramowanie: Powinno zapewni sterowanie wszystkimi elementami zestawu z poziomu komputera.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 078-198974
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 3 ñ M?ynek analityczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IKA Poland sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 536.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet nr 4 ñ Titrator potencjometryczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wojciech Kaca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm WOJCIECH KACA ,,DONSERV" Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 54 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   2.  Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?
:
1) o?wiadczenie stanowi?ce dowÛd potwierdzaj?cy na dzie sk?adania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, tymczasowo zast?puj?ce podmiotowe ?rodki dowodowe. O?wiadczenie nale?y z?o?y na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej. Wykonawca w zakresie dotycz?cym spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV JEDZ i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ. W celu uzupe?nienia JEDZ Wykonawca powinien pobra przygotowany do wype?nienia JEDZ plik w formacie .xml stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ, podpisa elektronicznie o?wiadczenie poza Platform zakupow i za??czy plik do oferty. Uzupe?nienia JEDZ mo?na dokona pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/. 2) dokument, z ktÛrego wynika zakres umocowania do dzia?ania w imieniu Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. UWAGA: Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokumentu, je?eli dokument Zamawiaj?cy mo?e uzyska za pomoc bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentÛw. b) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw, o ktÛrych mowa w lit. a. UWAGA: Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamÛwienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Zasady okre?lone w lit. b stosuje si odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia. 3) przedmiotowe ?rodki dowodowe, tj. sk?adaj?c ofert Wykonawca b?dzie zobowi?zany, na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, z?o?y wraz z ofert specyfikacje, foldery techniczne, karty katalogowe, lub inne rÛwnowa?ne dokumenty, ktÛre umo?liwi porÛwnanie produktÛw oferowanych z wymaganymi okre?lonymi przez Zamawiaj?cego. Wskazane dokumenty musz zawiera m.in. okre?lenie producenta oraz numeru katalogowego oferowanego produktu. Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
   3.  Przed udzieleniem zamÛwienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. O?wiadczenie stanowi za??cznik nr 6 do SWZ. 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy. O?wiadczenie stanowi za??cznik nr 7 do SWZ. https://espd.uzp.gov.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy,
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 3 i 4 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Pozosta?e zasady dot. ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure