Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Services de conduite des travaux

2021/S 201-524405  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Sosnowiec: Services de conduite des travaux 2021/S 201-524405 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA SOSNOWIEC - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego Adresse postale: Aleja Zwyci?stwa 20 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Ta?cula Courriel: m.tancula@um.sosnowiec.pl T╚l╚phone: +48 322960836 Fax: +48 322960581 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
In?ynier Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: ĐPrzebudowa przej?cia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcuţ Num╚ro de r╚f╚rence: (znak sprawy: WZP.271.1.91.2021.MT)
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenia us?ugi In?yniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: ĐPrzebudowa przej?cia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcuţ
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction 71310000 Services de conseil en mati╦re d'ing╚nierie et de construction 71541000 Services de gestion de projets de construction 71540000 Services de gestion de la construction
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga w zakresie ?wiadczenia us?ugi In?yniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: ĐPrzebudowa przej?cia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcuţ Zakres rob█t obejmuje m.in. przebudow przej?cia dla pieszych, wykonanie dokumentacji projektowej niezb?dnej do uzyskania decyzji zezwalaj?cej na wykonanie rob█t (przyj?cie zg?oszenie rob█t lub/i pozwolenia na budow?), wykonanie niezb?dnych projekt█w wykonawczych, projektu technicznego (je?li zajdzie taka konieczno?ci), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob█t Budowalnych, opracowanie przedmiar█w rob█t i kosztorys█w inwestorskich zgodnie z wytycznymi Zamawiaj?cego, wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia oraz wdro?enie, uzyskanie niezb?dnych uzgodnie i decyzji administracyjnych pozwalaj?cych na realizacj rob█t, uzyskanie w imieniu Zamawiaj?cego decyzji na u?ytkowanie rob█t lub przyj?cie przez w?a?ciwy organ zawiadomienia o zako?czeniu rob█t je?li zajdzie taka konieczno??. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zam█wienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegaj?cego na powt█rzeniu podobnych us?ug. Zakres zam█wienia podobnego obejmuje us?ugi to?same z zakresem przewidzianym dla zam█wienia podstawowego. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania zawarte s w Rozdziale I ust. 17 SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu,
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawc█w, wobec kt█rych zachodz podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; ?sporz?dzonej nie wcze?niej in?. 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
   2.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w pkt 1) powy?ej ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w pkt 1) powy?ej. Dokument, o kt█rym mowa w zdaniu pierwszym, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   3.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w ust.
   2.  lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
   4.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ust.
   1.  powy?ej, dotycz?cych tych podmiot█w, potwierdzaj?cych, ?e nie zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia z post?powania. Do podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust.
   2.  oraz 3 powy?ej stosuje si odpowiednio.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie formu?uje warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie;
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   1.  wykazu os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz█r wykazu os█b stanowi za??cznik nr 4 do SWZ Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e skieruje do realizacji zam█wienia ˝ Inspektora nadzoru w bran?y drogowej ˝ niniejsza osoba ma posiada stosowne uprawnienia, kt█re upowa?niaj do pe?nienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity ˝ Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami) i Rozporz?dzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, kt█re zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w. Do?wiadczenie tej osoby b?dzie punktowane w ramach przyj?tego kryterium oceny ofert p.n.: ĐDo?wiadczenie Inspektora nadzoru w bran?y drogowejţ. W przypadku os█b, kt█re naby?y uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza si r█wnowa?ne kwalifikacje, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami), z uwzgl?dnieniem postanowie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 220, ze zmianami).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu nast?puj?ce kryteria: -cena brutto (waga - 60%) -do?wiadczenie Inspektora nadzoru w bran?y drogowej (waga - 40%)
   2.  Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana ta spo?r█d nieodrzuconych ofert, kt█ra uzyska najwy?sz ??czn ocen we wszystkich kryteriach oceny.
   3.  Projektowane postanowienia umowy stanowi za??cznik nr 6 do SWZ.
   4.  Z?o?enie oferty jest jednoznaczne z akceptacj przez wykonawc projektowanych postanowie umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 10:30 Lieu:
Platforma do elektronicznej obs?ugi zam█wie publicznych dost?pna pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/. https://umsosnowiec.logintrade.net/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ofert?, o?wiadczenie, o kt█rych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   3.  Oferty, o?wiadczenia, o kt█rych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe ?rodki dowodowe, w tym o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o kt█rym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale Đzobowi?zaniem podmiotu udost?pniaj?cego zasobyţ, przedmiotowe ?rodki dowodowe, pe?nomocnictwo, dokumenty, o kt█rych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporz?dza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
   4.  Informacje, o?wiadczenia lub dokumenty, inne ni okre?lone w ust. 2, przekazywane w post?powaniu, sporz?dza si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpo?rednio do wiadomo?ci przekazywanej przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Forma sk?adanych o?wiadcze i dokument█w zosta?a szczeg█?owo opisana w Rozdziale V SWZ.
   5.  Projektowane postanowienia umowne, okre?laj?ce warunki, na kt█rych Zamawiaj?cy zawrze umow w sprawie udzielenia zam█wienia publicznego, zawiera Za??cznik nr 6 do SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dokonania istotnych zmian postanowie umowy w przypadkach okre?lonych w Projektowanych postanowieniach umownych ˝ Za??cznik nr 6 do SWZ.
   7.  W celu dokonania oceny oferty w ramach pozacenowych kryteri█w oceny ofert do oferty Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?: Wykaz do?wiadczenia Inspektora nadzoru w bran?y drogowej stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ,
   8.  Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie s zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam█wienia publicznego. Wszelka korespondencja b?dzie prowadzona przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem.
   9.  Warunek dotycz?cy uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej (o ile zosta sformu?owany), o kt█rym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spe?niony, je?eli ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us?ugi, do kt█rych realizacji te uprawnienia s wymagane. 10. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia (o ile zosta?y sformu?owane) wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia mog polega na zdolno?ciach tych z wykonawc█w, kt█rzy wykonaj us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane. 11. W przypadku, o kt█rym mowa w pkt. 9 i 10, wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia do??czaj odpowiednio do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj poszczeg█lni wykonawcy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505˝590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awczaul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71310000 - Services de conseil en matiŔre d'ingÚnierie et de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction