Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stalowa Wola: Services de nettoyage

2021/S 201-524718  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Stalowa Wola: Services de nettoyage 2021/S 201-524718 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stalowowolskie Centrum Us?ug WspÛlnych NumÈro national d'identification: 8652572459 Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 25 A Ville: Stalowa Wola Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-450 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Hofman Courriel: dhofman@stalowawola.pl TÈlÈphone: +48 158194742 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657 Adresse du profil díacheteur: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1660
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga utrzymania czysto?ci w budynku Publicznej Szko?y Podstawowej nr 5 im. EnergetykÛw w Stalowej Woli NumÈro de rÈfÈrence: ZP ñ II.271.82.2021
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi - utrzymanie czysto?ci w budynku Publicznej Szko?y Podstawowej nr 5 im. EnergetykÛw w Stalowej Woli.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest wykonywa przedmiot zamÛwienia przy u?yciu w?asnych: ?rodkÛw czysto?ci i ?rodkÛw higienicznych oraz narz?dzi i urz?dze technicznych (sprz?tu).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 87 383.34 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exÈcution:
utrzymanie czysto?ci w budynku Publicznej Szko?y Podstawowej nr 5 im. EnergetykÛw w Stalowej Woli, ul. EnergetykÛw 18, 37-450 Stalowa Wola
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi - utrzymanie czysto?ci w budynku Publicznej Szko?y Podstawowej nr 5 im. EnergetykÛw w Stalowej Woli.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest wykonywa przedmiot zamÛwienia przy u?yciu w?asnych: ?rodkÛw czysto?ci i ?rodkÛw higienicznych oraz narz?dzi i urz?dze technicznych (sprz?tu). Stosowane przez Wykonawc ?rodki czysto?ci i ?rodki higieniczne musz by odpowiedniej jako?ci, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dost?pne i u?ywane na rynku, posiadaj?ce atest PZH, bezpieczne dla ka?dej zmywalnej powierzchni, rozk?adalne, posiadaj?ce w?a?ciwo?ci odt?uszczaj?co - myj?ce. Produkty powinny by zgodne z obowi?zuj?cymi atestami i polskimi normami oraz powinny by dopuszczone do u?ytkowania, a tak?e powinny posiada niezb?dne certyfikaty. Stosowane przez Wykonawc ?rodki czysto?ci musz odpowiada wymogom ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2289. ze zm.), tj. nie mog zawiera substancji powoduj?cych zagro?enie dla ?rodowiska, zdrowia lub ?ycia cz?owieka. ?rodki czysto?ci i ?rodki higieniczne b?d dostarczane i uzupe?niane wed?ug bie??cych potrzeb w celu zapewnienia nale?ytego wykonania przedmiotu zamÛwienia. Wykorzystywane przez Wykonawc ?rodki czysto?ci i ?rodki higieniczne b?d nowe, nie u?ywane wcze?niej, wolne od wad fizycznych, b?d posiada parametry techniczne w pe?ni zgodne z parametrami okre?lonymi w Umowie i Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia oraz b?d posiada oznaczenia na opakowaniach w j?zyku polskim/przewidzian przez producenta dokumentacj w j?zyku polskim. Narz?dzia i urz?dzenia techniczne musz by sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obowi?zuj?cymi wymaganiami i przepisami. Urz?dzenia techniczne wykorzystuj?ce energi elektryczn powinny by energooszcz?dne. W przypadku stwierdzenia nienale?ytego wykonania us?ugi spowodowanego stosowaniem nieodpowiednich ?rodkÛw czysto?ci, narz?dzi lub urz?dze technicznych Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ??dania od Wykonawcy zmiany ?rodkÛw czysto?ci, narz?dzi lub urz?dze technicznych.
   4.  Wykonawca obowi?zany jest do nale?ytego i terminowego ?wiadczenia Us?ugi stanowi?cej przedmiot zamÛwienia. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisÛw BHP i przepisÛw przeciwpo?arowych podczas ?wiadczenia Us?ug.
   5.  W przypadku wyznaczenia przynajmniej jednej osoby (zgodnie z deklaracj zawart w Formularzu Ofertowym), ktÛra b?dzie pe?ni?a rol sta?ego Koordynatora, w trakcie ?wiadczenia Us?ug obj?tych przedmiotem zamÛwienia, ma on obowi?zek uczestniczy w obchodach zgodnie z cz?stotliwo?ci wskazan w Formularzu ofertowym. Do zada Koordynatora b?dzie nale?a?o organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ?wiadczeniem Us?ug, kontrol jako?ci wykonanych us?ug oraz zarz?dzanie personelem Wykonawcy oraz przeprowadzanie obchodÛw Koordynatora z przedstawicielem Zamawiaj?cego/Jednostki (zgodnie z Formularzem Ofertowym raz na dwa tygodnie/raz w tygodniu/dwa razy w tygodniu). Koordynator sporz?dza protokÛ z obchodu, przekazywany Zamawiaj?cemu do podpisu.
   6.  Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zobowi?zany b?dzie do: 1) Zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia, ktÛrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320 z pÛ??.zm) wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci: us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci. Zamawiaj?cy wymaga aby osoby wykonuj?ce czynno?ci o ktÛrych mowa powy?ej w ramach ??cz?cego je z pracodawc stosunku pracy ?wiadczy?y j osobi?cie, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawc?, pod jego kierownictwem z podporz?dkowaniem s?u?bowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? us?ugi / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Centralny Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 132-351195
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga utrzymania czysto?ci w budynku Publicznej Szko?y Podstawowej nr 5 im. EnergetykÛw w Stalowej Woli
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skarem Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP: 865-16-71-314.
Adresse postale: ul. 1 Sierpnia 24 Ville: Stalowa Wola Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-450 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 383.34 PLN Offre la plus basse: 120 043.08 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 423 565.65 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 1 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Us?ugi zwy?ki. Wykonawca zamierza zleci podwykonawcy nast?puj?c cz?? (procentow?) zamÛwienia - 0,5%
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Centralnym Zamawiaj?cym (SCUW) a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu, ktÛry jest dost?pny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
   2.  Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zobowi?zany b?dzie do: Zatrudnienia przez Wykonawc lub Podwykonawc na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia, ktÛrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320 z pÛ??.zm) wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci: us?ugi sprz?tania i utrzymania czysto?ci.
   3.  Na ofert sk?adaj si nast?puj?ce dokumenty i za??czniki, ktÛre pod rygorem niewa?no?ci, sk?ada si w formie elektronicznej: 1) formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SWZ;
   4.  Wraz z ofert Wykonawca winien przes?a wy??cznie w formie elektronicznej: 1) Pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy). 2) o?wiadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia ñ na formularzu jednolitego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) ñ sk?adane odr?bnie przez Wykonawc lub ka?dego z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie - za??cznik nr 3 do SWZ. 3) o?wiadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na formularzu jednolitego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) ñ podpisane odr?bnie przez podmiot udost?pniaj?cy zasoby - za??cznik nr 3 do SWZ (je?eli dotyczy). 4) zobowi?zanie innych podmiotÛw do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobÛw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÛwienia (je?eli dotyczy) - za??cznik nr 5 do SWZ ñ podpisane odr?bnie przez podmiot udost?pniaj?cy zasoby. 5) O?wiadczenie o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie) ñ podpisane wspÛlnie przez WykonawcÛw - za??cznik nr 4 do SWZ.
   5.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Centralny Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc?: w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, pkt. 4-5, pkt. 7-10 ustawy Pzp.
   6.  Centralny Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   7.  Centralny Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   8.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?yte go wykonania umowy.
   9.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenie zamÛwie o ktÛrych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 11. Centralny Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty. 12. Centralny Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych. 13. Centralny Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Centralny Zamawiaj?cy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. 15. Centralny Zamawiaj?cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupÛw. 16. Centralny Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalogÛw elektronicznych lub do??czenia katalogÛw elektronicznych do oferty. 17. Centralny Zamawiaj?cy nie przewiduje ogranicze udzia?u w post?powaniu do WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 94 i 96 ustawy Pzp. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Uczestnikom post?powania przys?uguj ?rodki ochrony prawnej wymienione w dziale IX Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: urzad ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments