Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starachowice: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2021/S 201-522509  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Starachowice: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2021/S 201-522509 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIAT STARACHOWICKI Adresse postale: dr. W?adys?awa Borkowskiego 4 Ville: STARACHOWICE Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 27-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Szyderska Courriel: k.szyderska@powiat.starachowice.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.powiat.starachowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ NumÈro de rÈfÈrence: ZP.272.3.2021
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw wskazanych w za?. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 11 101 283,00 kWh. WspÛlny S?ownik zamÛwie CPV 09000000-3 ñ produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne ?rÛd?a energii 09300000-2 ñ energia elektryczna, cieplna, s?oneczna i j?drowa
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 884 564.52 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Lieu principal d'exÈcution:
Obszar powiatÛw, gmin oraz jednostek wskazanych w SWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektÛw wskazanych w za?. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Powiat Starachowicki oraz Partnerzy grupy zakupowej i ich jednostki wymienione w za?. nr 1 do SWZ zawr odr?bne umowy wynikaj?ce z niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zawierania umÛw przez poszczegÛlnych PartnerÛw grupy zakupowej i ich jednostki organizacyjne zawarte zosta?y w za?. nr 1 do SWZ. Obowi?zkiem wybranego Wykonawcy b?dzie reprezentowanie Zamawiaj?cego oraz jego jednostek organizacyjnych przed w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach zwi?zanych ze zg?oszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynno?ci Wykonawca otrzyma stosowne pe?nomocnictwo (za?. nr
   4. 1 do SWZ) Zamawiaj?cy, dzia?a w imieniu w?asnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wgl?du w siedzibie Zamawiaj?cego), w imieniu: ï Gmina Ba?tÛw ï Gmina Brody ï Gmina ?mielÛw ï Gmina KunÛw ï Gmina Wa?niÛw ï Powiat Lipski ï Powiat Opatowski ï Powiat Ostrowiecki ï Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie ï Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ï Szpital ?wi?tego Leona sp. z o. o. ZamÛwienie ñ zakup energii elektrycznej do obiektÛw wymienionych w za??czniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 11 101 283,00 kWh. Szacunkowa warto? zamÛwienia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 4 884 564,52 z?. Wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pe?nomocnictwa, stanowi?cego za?. nr 1 do Projektowanych postanowie umowy (za?. nr
   4. 1 do SWZ), w szczegÛlno?ci Zamawiaj?cy zobowi?zuje Wykonawc do zg?oszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawc umowy sprzeda?y energii elektrycznej, sk?adania o?wiadcze woli oraz ustalania w imieniu Zamawiaj?cego wszelkich niezb?dnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowi?zuj?cej umowy sprzeda?y energii elektrycznej i ?wiadczenia us?ug dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiaj?cego przed w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach zwi?zanych z zawarciem umowy o ?wiadczenie us?ug dystrybucji. Zamawiaj?cy informuje, ?e proces zmiany sprzedawcy dla wi?kszo?ci punktÛw poboru odbywa si po raz kolejny. W za??czniku nr 1 do SWZ zosta?y wskazane okresy obowi?zywania dotychczasowych umÛw oraz dla punktÛw z pierwsz zmian sprzedawcy okresy wypowiedzenia umÛw kompleksowych. Punkty z kolejn zmian sprzedawcy maj zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokre?lony. SzczegÛ?owe informacje zawarte zosta?y w za?. nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 141-372704
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
NumÈro national d'identification: 8130268082 Adresse postale: ul. 8-go Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 884 564.52 PLN Offre la plus basse: 4 651 437.58 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 4 729 146.56 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dzia V SWZ zawiera warunki udzia?u w post?powaniu. Dzia VI SWZ zawiera podstawy wykluczenia. Dzia VII SWZ zawiera informacje o podmiotowych ?rodkach dowodowych. Dzia IX SWZ zawiera wymagania dotycz?ce wadium. Dzia XI SWZ zawiera opis sposobu przygotowania ofert. Oferta winna zawiera?: 1) formularz oferty (za?. nr 2 do SWZ) wype?niony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, z podaniem: a) imienia i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby), a tak?e adresu e-mail Wykonawcy; b) przedmiot zamÛwienia oraz warto?ci zamÛwienia wyra?onej liczbowo i s?ownie kwot brutto (??cznie z podatkiem VAT), obejmuj?cej ca?kowity koszt realizacji zamÛwienia; c) terminu wykonania; 2) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (Za??cznik nr 3 do SWZ ñ o?wiadczenie aktualne w formie JEDZ); 3) o?wiadczenie WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia wg za?. nr 7 do SWZ (je?eli dotyczy danego Wykonawcy).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Waraszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Waraszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy sk?adania odwo?a wskazane zosta?y w art. 515 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Waraszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité