Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: Services d'assurance vie

2021/S 201-524710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Pologne-Szczecin: Services d'assurance vie 2021/S 201-524710 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Wojew█dzki Szpital Zespolony w Szczecinie Adresse postale: ul. Arko?ska 4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 71-455 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Sadzikowski Courriel: przetargi@spwsz.szczecin.pl T╚l╚phone: +48 918139076 Fax: +48 918139079 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spwsz.szczecin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ugi grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracownik█w SPWSZ w Szczecinie oraz cz?onk█w ich rodzin Num╚ro de r╚f╚rence: EP/220/32/2021
II.1.2) Code CPV principal 66511000 Services d'assurance vie
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracownik█w Samodzielnego Publicznego Wojew█dzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie oraz cz?onk█w ich rodzin.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zam█wienia, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 921 724.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie teren Rzeczpospolitej Polskiej
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego.
   3.  Zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt 2 powy?ej b?d polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich.
   4.  Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt 3 powy?ej nie przekroczy warto?ci 990.420,00 z netto (1/3 warto?ci niniejszego zam█wienia).
   5.  Zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt 2 powy?ej b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki.
   6.  Zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt 2 powy?ej b?d udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby przed?u?enia okresu ubezpieczenia z uwagi na uzasadnione okoliczno?ci, a w szczeg█lno?ci z uwagi na przed?u?aj?c si procedur przetargow uniemo?liwiaj?c udzielenie w odpowiednim terminie w trybie przetargu nieograniczonego albo w trybie podstawowym zam█wienia na kolejny okres, b?d z uwagi na trudno?ci z przygotowaniem post?powania w zwi?zku ze zdarzeniami, na kt█re Zamawiaj?cy nie ma wp?ywu, w szczeg█lno?ci dzia?aniem si?y wy?szej (np. epidemi?/pandemi?).
   7.  Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt 2 powy?ej b?dzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
   8.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc█w, je?eli s ju znani. Wskazanie takie nale?y umie?ci na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca b?dzie m█g wprowadzi podwykonawc wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie.
   9.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu czynno?ci administracyjnych zwi?zanych z wystawianiem/ aneksowaniem dokument█w ubezpieczenia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p█?n. zm.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki umowy / Pond╚ration: 80 Prix - Pond╚ration: 20
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 132-351316
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
?wiadczenie us?ugi grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracownik█w SPWSZ w Szczecinie oraz cz?onk█w ich rodzin
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powszechny Zak?ad Ubezpiecze na ?ycie SA Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-133 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 2 921 724.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym sk?adanie ofert, nast?powa b?dzie przy u?yciu Platformy SmartPZP dost?pnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwsz.
   2.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust.1-4 PZP.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga od Wykonawc█w przed?o?enia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   4.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia terminie nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnego na dzie z?o?enia o?wiadczenia Wykonawcy na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5.  W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 PZP.
   6.  W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnego na dzie z?o?enia: a) zezwolenia na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w zakresie obj?tym przedmiotem zam█wienia, zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 895, z p█?n. zm.), b?d za?wiadczenia Ministra Finans█w o posiadaniu zgody na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej lub za?wiadczenia w?a?ciwego organu nadzoru potwierdzaj?ce posiadanie zgody na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej, je?eli przepisy prawa nie przewiduj konieczno?ci posiadania zezwolenia, o kt█rym mowa w rozdz. 9 pkt
   9. 2. lit. a) SWZ, b) wykazu wykonanych us?ug, o kt█rym mowa w rozdz. 9 pkt
   9. 2. lit. b) SWZ, wg wzoru stan. za?. nr 8 do SWZ, c) dowod█w, ?e wskazane przez Wykonawc us?ugi na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, o kt█rych mowa w rozdz. 9 pkt
   9. 2. lit. c) SWZ.
   7.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert?: 1) zobowi?zanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, 2) o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu (w zakresie warunku, w stosunku do kt█rego udost?pnia sw█j potencja?) na formularzu JEDZ.
   8.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia: a) informacji z KRK w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, d) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, f) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 PZP z?o?onym na formularzu JEDZ.
   9.  Szczeg█lne uregulowania dotycz?ce dokument█w sk?adanych przez Wykonawc█w maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la pkt
   9. 5 SWZ. https://portal.smartpzp.pl/spwsz
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. (a).
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
66511000 - Services d'assurance vie