Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szczecin: VÈhicules de lutte contre l'incendie

2021/S 179-465680  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Szczecin: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2021/S 179-465680 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zachodniopomorski Komendant WojewÛdzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej Adresse postale: ul. Firlika 9/14 Ville: Szczecin Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 71-637 Pays: Pologne Courriel: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl TÈlÈphone: +48 914808801 Fax: +48 914808804 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla KPPSP w Gryficach NumÈro de rÈfÈrence: WT 2370.20.2021
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Gryficach (u?ytkownik). SamochÛd zamawiany jest z wyposa?eniem, ktÛre wyspecyfikowano w dokumentacji przetargowej i ktÛre wykonawca musi zamontowa w poje?dzie. Cz?? wyposa?enia zostanie przekazana wykonawcy przez u?ytkownika celem jego zamontowania w dostarczanym poje?dzie na zasadach okre?lonych w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Szczecin, Gryfice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 1 ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry Techniczne / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 149-396014
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla KPPSP w Gryficach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przedmiotowe post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych - tj. nie z?o?ono ?adnej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej w terminach i na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych (art. 505ñ590). Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie