01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szpital Uniwersytecki w Krakowie : Produits pharmaceutiques

2016/S 242-441208 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques 2016/S 242-441208 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36 KrakÛw 31-501 Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja ZamÛwie Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 KrakÛw TÈlÈphone: +48 124247216 Courriel: abeben@su.krakow.pl Fax: +48 124247120 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
I.2) ProcÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa rÛ?nych produktÛw do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-114/2016). NumÈro de rÈfÈrence: DFZP-AB-271-114/2016
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa rÛ?nych produktÛw do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 173 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.zestaw dwÛch fiolek: fiolka normalnej immunoglobuliny ludzkiej ( Rozk?ad podklas IgG -warto?ci przybli?one: IgG1 ?56,9 %, IgG2 26,6 %, IgG3 ?3,4 %, IgG4 ?1,7 %. Max. zawarto? IgA 140 mcg/ml) i fiolka rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20) ñ 80 sztuk.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
Normalna immunoglobulina ludzka do stosowania do?ylnego (IVIg) ñ 1 400 dawek a 2,5 g.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 150-270886
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa rÛ?nych produktÛw do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-114/2016)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Baxalta Poland Sp. z o.o. ul. Ksi???ca 4, 00-498 Warszawa Pologne Code NUTS: PL127
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 319 361.11 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 319 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 46 IntitulÈ:
Dostawa rÛ?nych produktÛw do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-114/2016)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nobipharm Sp. z o.o. ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Pologne Code NUTS: PL127
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 927 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 854 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamÛwie publicznych, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   4.  je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: ó 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, ó 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR