01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Szpital Uniwersytecki w Krakowie : Produits pharmaceutiques

2016/S 242-441225 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques 2016/S 242-441225 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36 Kraków 31-501 Pologne Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówie Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków Téléphone: +48 124247216 Courriel: abeben@su.krakow.pl Fax: +48 124247120 Code NUTS: PL213 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.su.krakow.pl www.su.krakow.pl
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-152/2016). Numéro de référence: DFZP-AB-271-152/2016
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 829 555.65 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Lanreotidum - 800 sztuk;
   2.  Lanreotidum - 110 sztuk;
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
Cysteamini bitartras - 700 opakowa?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
Obinutuzumabum - 200 sztuk.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wymagane wadium: 80 000 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
Olaparibum - 100 sztuk.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL213 Lieu principal d'exécution:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
II.2.4) Description des prestations:
Plerixaforum - 40 sztuk.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione: cz?? 1: w przeprowadzonym uprzednio post?powaniu (DFZP-AB-271-67/2016), obejmuj?cym zamawiany produkt leczniczy, nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu; cz?? 2: w przeprowadzonym uprzednio post?powaniu (DFZP-EK-271-98/2016), obejmuj?cym zamawiany produkt leczniczy nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta niepodlegaj?ca odrzuceniu; cz?? 3: konieczne jest zabezpieczenie leczenia dodatkowo 20 pacjentów, którzy b?d w??czeniu do Programu Lekowego "Leczenie przewlek?ej bia?aczki limfocytowej Obinutuzumabem"; cz?? 4: konieczne jest zabezpieczenie leczenia w ramach nowego Programu Terapeutycznego "Leczenie podtrzymuj?ce Olaparybem chorych na nawrotowego platynowra?liwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej"; cz?? 5: w zwi?zku ze wzrostem ilo?ci pacjentów konieczne jest zabezpieczenie ich leczenia do autologicznego przeszczepu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 205-370576
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-152/2016)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire PGF Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120 Wroc?aw 54-613 Pologne Code NUTS: PL514
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire PGF S.A.
ul. Krzemieniecka 120 Wroc?aw 54-613 Pologne Code NUTS: PL514
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 730 776.94 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 658 088.06 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-152/2016)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Salus International Sp z o.o.
ul. Pu?askiego 9 Katowice 40-273 Pologne Code NUTS: PL22A
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 281 750.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 171 467.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-152/2016)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-152/2016)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AB-271-152/2016)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówie publicznych, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   4.  je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych Departament Odwo?a ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR