Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Mat╚riel et fournitures informatiques

2021/S 179-465465  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-?█d?: Mat╚riel et fournitures informatiques 2021/S 179-465465 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?█d - Zarz?d Inwestycji Miejskich Adresse postale: uul. Piotrkowska 175 Ville: ?█d Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: PROWADZ?CY POST?POWANIE Wydzia Zam█wie Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 ?█d?, Maria Herszel Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl T╚l╚phone: +48 426384888 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i monta sprz?tu i urz?dze w ramach projektu ĐRewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum ?odzi)ţ Num╚ro de r╚f╚rence: DSR-ZP-VIII.271.7.2021
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest realizacji zam█wienia polegaj?ca na ĐDostawie i monta?u sprz?tu i urz?dze?. Realizacja zam█wienia obejmuje zakup, dostaw fabrycznie nowego sprz?tu i urz?dze sieciowych i telekomunikacyjnych oraz urz?dze multimedialnych stanowi?cych wyposa?enie budynk█w wraz z ich monta?em, konfiguracj oraz wdro?eniem systemu, obejmuj?ca r█wnie szkolenie w zakresie obs?ugi dostarczonego sprz?tu w obiektach po?o?onych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w ?odzi. W obiektach przy ul. Moniuszki 3 i Tuwima 10 zaprojektowano pomieszczenia z funkcj biurowo-us?ugow dla potrzeb wydzia?█w Urz?du Miasta ?odzi.W budynku mieszcz?cym si przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka - nowoczesna multimedialna biblioteka. W obiekcie mie?ci si r█wnie b?d pracownie dla m?odzie?y, pracownie multimedialne, sale szkoleniowe/warsztatowe, studio lektorskie i pomieszczenia administracyjne.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
dostawa i monta urz?dze sieciowych i telekomunikacyjnych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30236000 Mat╚riel informatique divers 30237200 Accessoires informatiques 32410000 R╚seau local 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information 48620000 Syst╦mes d'exploitation 32420000 Mat╚riel de r╚seau
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d?, ulica Moniuszki 3, 5 i ulica Tuwima 10
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest realizacji zam█wienia polegaj?ca na ĐDostawie i monta?u sprz?tu i urz?dze w ramach projektu ĐRewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum ?odzi)ţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk z Funduszu Rozwoju Regionalnego ˝ umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z bud?etu Miasta ?odzi. Realizacja zam█wienia obejmuje zakup, dostaw fabrycznie nowego sprz?tu i urz?dze sieciowych i telekomunikacyjnych oraz urz?dze multimedialnych stanowi?cych wyposa?enie budynk█w wraz z ich monta?em, konfiguracj oraz wdro?eniem systemu, obejmuj?ca r█wnie szkolenie w zakresie obs?ugi dostarczonego sprz?tu w obiektach po?o?onych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w ?odzi. W obiektach przy ul. Moniuszki 3 i Tuwima 10 zaprojektowano pomieszczenia z funkcj biurowo-us?ugow dla potrzeb wydzia?█w Urz?du Miasta ?odzi.W budynku mieszcz?cym si przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka - nowoczesna multimedialna biblioteka. W obiekcie mie?ci si r█wnie b?d pracownie dla m?odzie?y, pracownie multimedialne, sale szkoleniowe/warsztatowe, studio lektorskie i pomieszczenia administracyjne. Cz?? 1: dostawa i monta urz?dze sieciowych i telekomunikacyjnych.Szczeg█?owy zakres dostaw obj?ty zam█wieniem stanowi za??cznik Nr
   1. 1a do OPZ. Zamawiaj?cy oczekuje dostarczenia sprz?tu i urz?dze elektronicznych, kt█rych zastosowanie umo?liwia przesy?anie danych internetowych przez sie komputerow?. Urz?dzenia b?d kompatybilne do zastosowanych rozwi?za systemowych i instalacyjnych przyj?tych w dokumentacji bran?owej, wykonawczej dla system█w sieciowych, telekomunikacyjnych i niskopr?dowych dla ka?dej lokalizacji zgodnie z wykazami - (Za??cznik Nr 1_1, 1_2 i 1_3).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie serwisowe (Ts) / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas na usuni?cia b??du i/lub usterki (Tu) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 2 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest realizacji zam█wienia polegaj?ca na ĐDostawie i monta?u sprz?tu i urz?dze w ramach projektu ĐRewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum ?odzi)ţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk z Funduszu Rozwoju Regionalnego ˝ umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z bud?etu Miasta ?odzi
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci ˝ 130 000 PLN.Wykonawca kt█rego oferta zosta?a wybrana zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
dostawa i monta urz?dze multimedialnych Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowolnie wybran cz?? lub cz??ci zam█wienia
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30236000 Mat╚riel informatique divers 30237200 Accessoires informatiques 32410000 R╚seau local 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information 48620000 Syst╦mes d'exploitation 32420000 Mat╚riel de r╚seau
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d?, ulica Moniuszki 3, 5 i ulica Tuwima 10
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest realizacji zam█wienia polegaj?ca na ĐDostawie i monta?u sprz?tu i urz?dze w ramach projektu ĐRewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum ?odzi)ţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk z Funduszu Rozwoju Regionalnego ˝ umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z bud?etu Miasta ?odzi. Realizacja zam█wienia obejmuje zakup, dostaw fabrycznie nowego sprz?tu i urz?dze sieciowych i telekomunikacyjnych oraz urz?dze multimedialnych stanowi?cych wyposa?enie budynk█w wraz z ich monta?em, konfiguracj oraz wdro?eniem systemu, obejmuj?ca r█wnie szkolenie w zakresie obs?ugi dostarczonego sprz?tu w obiektach po?o?onych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w ?odzi. W obiektach przy ul. Moniuszki 3 i Tuwima 10 zaprojektowano pomieszczenia z funkcj biurowo-us?ugow dla potrzeb wydzia?█w Urz?du Miasta ?odzi.W budynku mieszcz?cym si przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka - nowoczesna multimedialna biblioteka. W obiekcie mie?ci si r█wnie b?d pracownie dla m?odzie?y, pracownie multimedialne, sale szkoleniowe/warsztatowe, studio lektorskie i pomieszczenia administracyjne. Szczeg█?owy zakres dostaw obj?ty zam█wieniem stanowi za??cznik Nr
   1. 2a do OPZ. Zamawiaj?cy oczekuje dostawy wszystkich wymaganych urz?dze ko?cowych wraz z akcesoriami korzystaj?cych z sieci komputerowej i s?u??cych do wymiany informacji w r█?nej postaci: grafiki, obrazu, d?wi?ku i tekstu. Dostarczony sprz?t i urz?dzenia b?d kompatybilne do zastosowanych rozwi?za przyj?tych w dokumentacji bran?owej wykonawczej zrealizowanej w ramach odr?bnego zam█wienia z Generalnym Wykonawc w zakresie urz?dze multimedialnych zgodnie z wykazami (Za??cznik Nr 2_1, 2_2 i 2_3) odr?bnie dla ka?dej lokalizacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie serwisowe (Ts) / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas na usuni?cia b??du i/lub usterki (Tu) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 2 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest realizacji zam█wienia polegaj?ca na ĐDostawie i monta?u sprz?tu i urz?dze w ramach projektu ĐRewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum ?odzi)ţ wsp█?finansowanego przez Uni Europejsk z Funduszu Rozwoju Regionalnego ˝ umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z bud?etu Miasta ?odzi
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci ˝ 60 000 PLN.Wykonawca kt█rego oferta zosta?a wybrana zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny. Numeracja zgodna z SWZ:
   5.  INFRMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH
   5. 1. W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymogami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia, Zamawiaj?cy na podstawie art. 106 ustawy Pzp ??da od Wykonawc█w z?o?enia: Dla cz??ci 1 ˝ brak wymaga Dla Cz??ci 2 - Wydruk█w test█w przeprowadzonych dla podzespo?█w wyszczeg█lnionych w za??cznikach do Opisu przedmiotu zam█wienia ˝ wykazy wyposa?enia stanowi?ce za?. 2_1, 2_2, 2_3, przeprowadzone na okre?lonych w nich zasadach i warunkach. Wydruki musz by wykonane nie wcze?niej ni w dniu opublikowania og?oszenia o zam█wienia ze stron wskazanych w ww. za??cznikach oraz w formularzach cenowych.
   5. 2.Przedmiotowe ?rodki dowodowe Wykonawca sk?ada wraz z ofert?.5.3.Je?eli Wykonawca nie z?o?y wymaganych przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj?cy wzywa do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   5. 4.Postanowienia pkt.
   5. 3. SWZ nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteri█w oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania.
   5. 5.Zamawiaj?cy mo?e ??da od Wykonawc█w wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. 40.INFORMACJE KO?COWE 40.1 Zamawiaj?cy nie przewiduje:1) zawarcia umowy ramowej; 2) sk?adania ofert wariantowych; 3)rozliczania w walutach obcych;4)zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu;5)wymogu lub mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalog█w elektronicznych lub do??czenia katalog█w elektronicznych do oferty;6)Odbycia przez Wykonawc wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawc dokument█w niezb?dnych do realizacji zam█wienia dost?pnych na miejscu u Zamawiaj?cego 40.2 Zamawiaj?cy nie przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp 40.3 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozosta?e kwestie zwi?zane z umow zosta?y okre?lone we wzorze umowy - Za??czniki nr 6 do SWZ.40.4 Zamawiaj?cy przed wszcz?ciem post?powania nie przeprowadzi wst?pnych konsultacji rynkowych.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny. Numeracja zgodna z SWZ: 9 WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.9.1Wykaz o?wiadcze i dokument█w jakie Wykonawca sk?ada wraz z ofert?:9.2Wykonawca wraz z ofert zobowi?zany jest z?o?y?, w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu:
   9. 2.1 aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie dotycz?ce braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ/ESPD) ˝ Za??cznik nr 3 do SWZ (plik w formacie XML).9.2.1.1Instrukcja wype?niania jednolitego dokumentu (JEDZ) stanowi Za??cznik nr 3a do SWZ (dodatkowo jest dost?pna do pobrania pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
   9. 2.1.2 Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia w postaci pliku XML przygotowany w Serwisie Urz?du Zam█wie Publicznych dost?pny jest pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/9.2.1.3 Ww. Serwis umo?liwia Wykonawcom utworzenie, wype?nienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia w wersji elektronicznej (eESPD). Wi?cej informacji mo?na uzyska pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
   9. 2.1.4Wymagane jest wype?nienie nast?puj?cych cz??ci JEDZ ˝ I, II, III, IV, VI.9.2.1.4.1Wykonawca wype?nia cz?? I JEDZ, je?eli nie korzysta z pliku xml udost?pnionego przez Zamawiaj?cego.9.2.1.4.2W cz??ci II Wykonawca wype?nia sekcje A-D stosownie do zaistnia?ych okoliczno?ci.9.2.1.4.3Wykonawca wype?nia cz?? III JEDZ dotycz?c podstaw wykluczenia.9.2.1.4.4Wykonawca w cz??ci IV JEDZ wype?nia jedynie sekcj - og█lne o?wiadczenie o spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu,
   9. 2.1.4.5 Wykonawca nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji cz??ci IV JEDZ dotycz?cej kryteri█w kwalifikacji.9.2.1.4.6W?a?ciwej weryfikacji braku podstaw do wykluczenia i spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy dokona w oparciu o stosowne dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 9 SWZ, sk?adane przez Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej.9.2.1.5Udost?pniony plik XML zawiera tylko pola przeznaczone do wype?nienia przez Wykonawc?. [Zamawiaj?cy udost?pnia r█wnie plik ĐJEDZ-plik-pogladowy.pdfţ to?samy zakresowo z plikiem xml, a s?u??cy do zapoznania si z wymaganym zakresem wype?nienia JEDZ. Pliku pdf nie nale?y wype?nia?!].
   9. 2.1.6Ramowa instrukcja post?powania:9.2.1.6.1Pobrany ze strony internetowej Zamawiaj?cego skompresowany folder ĐZa??cznik nr 3 do SWZ ˝ JEDZ.zipţ (Za??cznik nr 3 do SWZ) nale?y zapisa na urz?dzeniu Wykonawcy oraz rozpakowa (np. programem 7-zip lub innym obs?uguj?cym pliki formatu .zip)
   9. 2.1.6.2Nast?pnie otrzymany plik Đespd-request.xmlţ Wykonawca wczytuje do Serwisu UZP dost?pnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/. Podgl?d i edycja pliku nie s mo?liwe bez zaimportowania go do Serwisu. [W folderze tym Zamawiaj?cy udost?pnia r█wnie plik pogl?dowy Đ.pdfţ to?samy zakresowo z przygotowanym plikiem xml. Wykonawca mo?e zapozna si z zakresem przygotowanego pliku JEDZ bez konieczno?ci wczytywania go do Serwisu UZP. Nie nale?y wype?nia tego pliku!]9.2.1.6.3Wype?nia wymagane dane i zapisuje plik na w?asnym urz?dzeniu w formacie .pdf [System umo?liwia r█wnie zapisanie pliku XML, w celu jego dalszej edycji b?d wykorzystania zawartych danych w innych post?powaniach (...) https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf https://espd.uzp.gov.pl/9.2.1.3 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd https://espd.uzp.gov.pl/ Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
c.d. (...) Serwis UZP nie przechowuje takich plik█w, dlatego niezb?dne jest zapisanie go na no?niku danych Wykonawcy.]9.2.1.6.4JEDZ sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zapisany plik JEDZ w formacie .pdf Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. [O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ, r█wnie powinny mie form dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio przez ka?dego z nich.]
   9. 2.1.6.5Podpis nale?y z?o?y zgodnie z instrukcj dostarczon przez dostawc kwalifikowanego podpisu elektronicznego.9.2.1.7Wykonawca wype?nia JEDZ, tworz?c dokument elektroniczny. Mo?e korzysta z narz?dzia ESPD lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, kt█re umo?liwiaj wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
   9. 2.1.8Zamawiaj?cy nie wymaga, aby Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu z?o?y JEDZ dotycz?cy podwykonawc█w.9.2.1.9W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie - JEDZ sk?ada ka?dy z tych Wykonawc█w (dotyczy r█wnie wsp█lnik█w sp█?ki cywilnej).
   9. 2.1.10Je?eli Wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, w my?l art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, ma obowi?zek przedstawi dla ka?dego z podmiot█w, kt█rych to dotyczy ˝ odr?bny jednolity dokument JEDZ.
   9. 2.2Zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego swoje zasoby na potrzeby zam█wienia Wykonawcy sk?adaj?cego ofert ˝ (je?li dotyczy) projekt zobowi?zania stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w. W celu oceny, czy Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, ww. dokument winien okre?la w szczeg█lno?ci:9.2.2.1zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego zasoby;9.2.2.2 spos█b i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zam█wienia;9.2.2.3 czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?;9.2.3 Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   9. 3 Wykonawca wraz z ofert zobowi?zany jest z?o?y?, w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymogami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia:
   9. 3.1.Dla Cz??ci 2 - Wydruk█w test█w przeprowadzonych dla podzespo?█w wyszczeg█lnionych w za??cznikach do Opisu przedmiotu zam█wienia ˝ wykazy wyposa?enia stanowi?ce za?. 2_1, 2_2, 2_3, przeprowadzone na okre?lonych w nich zasadach i warunkach. Wydruki musz by wykonane nie wcze?niej ni w dniu opublikowania og?oszenia o zam█wienia ze stron wskazanych w ww. za??cznikach oraz w formularzach cenowych.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
(numeracja zgodna z SWZ) Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona (zako?czy?) nale?ycie: Dla cz??ci 1:
   8. 1.4.1 co najmniej 1 (jedn?) dostaw urz?dze sieciowych i telekomunikacyjnych wraz z monta?em o warto?ci nie mniejszej ni 500 000,00 z brutto.Dla cz??ci 2:8.1.4.2 co najmniej 1 (jedn?) dostaw urz?dze multimedialnych wraz z monta?em o warto?ci nie mniejszej ni 800 000,00 z brutto UWAGA:
   1.  Przez urz?dzenia sieciowe i telekomunikacyjne Zamawiaj?cy rozumie systemy transmisyjne oraz urz?dzenia komutacyjne lub przekierowuj?ce, a tak?e inne zasoby, kt█re umo?liwiaj nadawanie, odbi█r lub transmisj sygna?█w za pomoc przewod█w, fal radiowych, optycznych lub innych ?rodk█w wykorzystuj?cych energi elektromagnetyczn?, niezale?nie od ich rodzaju.2.Przez urz?dzenia multimedialne Zamawiaj?cy rozumie dowolny sprz?towy system, zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci d?wi?ku, ruchomych obraz█w, fotografii, grafiki, tekst█w oraz danych.
   3. Je?eli Wykonawca z?o?y ofert na wi?cej ni jedn cz?? zam█wienia:a)w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych cz??ciach, Wykonawca winien w celu spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu wykaza dostaw dla ka?dej z cz??ci oddzielenie.b) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej tylko w jednej cz??ci Wykonawca winien wykaza si do?wiadczeniem odpowiednio dla danej cz??ci zam█wienia na kt█r z?o?y ofert?.
   4. W przypadku gdy Wykonawca wykonywa w ramach jednego kontraktu/umowy wi?kszy zakres prac, dla potrzeb zam█wienia powinien wyodr?bni i poda zakres /warto? ka?dego zam█wienia, o kt█rym mowa powy?ej.5.Je?eli Wykonawca wykazuje do?wiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zam█wienia/umowy) realizowanego przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (konsorcjum), Zamawiaj?cy nie dopuszcza by Wykonawca polega na do?wiadczeniu grupy Wykonawc█w, kt█rej by cz?onkiem, je?eli faktycznie i konkretnie nie wykonywa wykazywanego zakresu prac. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? zwr█cenia si do Wykonawcy o wyja?nienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowod█w np. umowy konsorcjum, z kt█rej wynika zakres obowi?zk█w czy wystawionych przez Wykonawc faktur.
   6. W przypadku z?o?enia przez Wykonawc█w dokument█w zawieraj?cych kwoty wyra?one w innych walutach ni PLN, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniuw Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w kt█rym zostanie on opublikowany. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
(numeracja zgodna z SWZ)
   9. 4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO WYKONAWCA, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, jest zobowi?zany do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, podmiotowych ?rodk█w dowodowych (z zastrze?eniem/uwzgl?dnieniem pkt 31 SWZ), tj.
:
9.4.1 W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w:
   9. 4.1.1Wykazu dostaw (wg wzoru - Za??cznik nr 4 do SWZ) wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert,a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s?:referencje; b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz, kt█rego dostawy zosta?y wykonane;a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy.
   7. 1 Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc na podst.przes?anek zawartych w art 108 ust 1 ustawy PZP.
   7. 2Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.7.3Je?eli w stosunku do Wykonawcy zachodz podstawy wykluczenia okre?lone w pkt
   7. 1 SWZ Wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.7.4Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie wymagania okre?lone w art. 110 ust. 2 pkt.1-3 ustawy Pzp.7.5Zamawiaj?cy oceni, czy podj?te przez Wykonawc czynno?ci, o kt█rych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, uwzgl?dniaj?c wag i szczeg█lne okoliczno?ci czynu Wykonawcy. Je?eli podj?te przez Wykonawc czynno?ci, o kt█rych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozosta?e kwestie zwi?zane z umow zosta?y okre?lone we wzorze umowy- za??cznik nr
   6. 
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Maria Herszel
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
(numeracja zgodna z SWZ) 39KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO 39.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og█lnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiaj?cy informuje, ?e:39.1.1Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta ?odzi z siedzib w ?odzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 ?█d?, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl 39.1.2 Administrator wyznaczy inspektora oraz zast?pc inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rymi mo?e si Pani/Pan skontaktowa poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zast?pc mo?na si kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez Urz?d Miasta ?odzi oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych.39.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urz?dzie Miasta ?odzi. 39.1.4 Og█ln podstaw do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 og█lnego rozporz?dzenia. 39.1.5Szczeg█?owe cele przetwarzania danych zosta?y wskazane w nast?puj?cych przepisach: 39.1.5.1 ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych;39.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. ˝ Kodeks cywilny;39.1.5.3ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;39.1.5.4 ustawie z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci.39.1.6Pani/Pana dane b?d przetwarzane w celu:39.1.6.1przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego i wy?onienie wykonawcy;39.1.6.2 zawarcia umowy; 39.1.6.3rozliczenia finansowo- ksi?gowego.39.1.7Dane osobowe mog by udost?pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowi?zuj?cych przepis█w prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zam█wie publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepis█w o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi pocztowe, kurierskie, us?ugi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego, a tak?e podmiotom korzystaj?cym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zam█wie Publicznych, Bazy konkurencyjno?ci oraz internetowej platformy zakupowej ˝ eKatalogi, b?d?cej w gestii Urz?du Zam█wie Publicznych. Dane osobowe nie b?d przekazywane do pa?stw trzecich, na podstawie szczeg█lnych regulacji prawnych, w tym um█w mi?dzynarodowych.39.1.8Dane osobowe b?d przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licz?c od pierwszego stycznia roku nast?puj?cego po roku, w kt█rym sprawa zosta?a zako?czona, a nast?pnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategori B5, w przypadku dokumentacji post?powania oraz 10 lat w zwi?zku z zawart umow?, zgodnie z kategori archiwaln B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienion kategori archiwaln dokumentacji. W przypadku zam█wie finansowanych ze ?rodk█w funduszy europejskich lub innych ?rodk█w ni pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej na podstawie odr?bnych przepis█w tym zakresie do 25 lat.39.1.9W zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepis█w prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 39.1.9.1 dost?pu do tre?ci swoich danych, na podstawie art. 15 og█lnego rozporz?dzenia;39.1.9.2sprostowania danych, na podstawie art.16 og█lnego rozporz?dzenia 39.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og█lnego rozporz?dzenia. 39.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych dalej pkt 39.1.11 i 39 .2 SWZ lckm@uml.lodz.pl iod@uml.lodz.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
(numeracja zgodna z SIWZ)38.1 ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. 38.2 ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. 38.3 W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 38.3.1 niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 38.3.2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 38.4 Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 38.5Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 38.6 Domniemywa si??, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 38.7 Odwo?anie wnosi si w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne:38.7.1.10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 38.7.2.15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt. 38.7.1 SWZ. 38.8 Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne. 38.9Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne. 38.10Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 38.10.1.30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 38.10.2.6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 38.11Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym. 38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszwa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
30236000 - MatÚriel informatique divers 
30237200 - Accessoires informatiques 
32410000 - RÚseau local 
32420000 - MatÚriel de rÚseau 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48620000 - SystŔmes d'exploitation